Koniec wojny? Rok 1918 w Europie Środkowej 8-9.06.2018

Konferencja międzynarodowa: Koniec wojny? Rok 1918 w Europie Środkowej. Doświadczenie – zapis – literatura

Colloque international : La guerre est finie ? L’année 1918 en Europe centrale. Expériences – témoignages – littérature

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, s. 5
Tłumaczenie symultaniczne |
Institut de la culture polonaise, salle 5, Université de Varsovie
Traduction simultanée

6 czerwca, 17.30

WYKŁAD TOWARZYSZĄCY KONFERENCJI:

Robert Blobaum: Afterschocks. The End of the Great War in Poland

8-9 czerwca

KONFERENCJA:

8 czerwca piątek / June 8, Friday

9.30 Otwarcie konferencji / Openning of the conference

Zbigniew Greń, Dziekan Wydziału Polonistyki UW / Dean of the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw

Iwona Kurz, Dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej UW / Director of the Institute of Polish Culture at the University of Warsaw

Xavier Galmiche, Dyrektor Eur’Orbem (Sorbonne Université) / Director of the Eur’Orbem (Sorbonne University)

Stanislas Pierret, Dyrektor Institutu Francuskiego w Polsce / Director of the French Institute in Poland

Nicolas Maslowski, Dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW/ Director of the Center for French Studies at the University of Warsaw

10.00-13.30

I. Wojna się nie skończyła… / The war is not over…

Maciej Górny (Instytut Historii PAN) : „Wojny Pigmejów” w Europie Środkowo-Wschodniej, 1917-1923 / The Wars of the Pygmies in East Central Europe, 1917-1923.

Paul Gradvohl (Université de Lorraine, Nancy) : Les Carpates ne mentent pas, la guerre n’est pas finie : la politique symbolique des élites hongroises et ses utilisations par les pays voisins

Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski) : Koniec wielkiej wojny – żydowska perspektywa / The end of the Great War – the Jewish perspective

11.30 Przerwa na kawę / Coffee break

II. „U progu nowego świata” / “At the threshold of a new world”

Joanna Goszczyńska (Uniwersytet Warszawski) : U progu nowego świata. Koniec wojny – początek walki o dusze w czeskiej i słowackiej prozie międzywojnia / “At the threshold of a new world”. The end of the war – the beginning of a fight for souls in Czech and Slovak inter-war prose

Jean Boutan (Sorbonne Université) : Jaroslav Hašek contumace : l’année 1918 dans la production de l’auteur des Aventures du brave soldat Švejk / Jaroslav Hašek in absentia : The year 1918 in the literary output of the author of The Good Soldier Švejk

Jan Matonoha (Institute of Czech Literature of the CAS) : Two Central European authors, two varying “écriture” of WWI? Jaroslav Hašek and Joseph Roth: war as a radical means of disciplining, (perpetual) state of exception and radical sublime?

13.30-16.00 Przerwa / Break

16.00-19.00 III. Panel : Koniec wojny? Rok 1918 w Europie Środkowej / Debate : End of war? 1918 in Central Europe
Uczestnicy / Participants : Daniel Baric (Université de Tours), Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), Xavier Galmiche (Sorbonne Université/UMR Eur’Orbem), Maciej Górny (Instytut Historii PAN), Luba Jurgenson (Sorbonne Université/UMR Eur’Orbem), Andrzej Mencwel (Uniwersytet Warszawski), Ewa Paczoska (Uniwersytet Warszawski).
Prowadzący / Moderators : Paul Gradvohl (Université de Lorraine, Nancy), Paweł Rodak (Sorbonne Université/Centre de civilisation polonaise)

9 czerwca, sobota / June 9, Saturday

9.30.00-13.30

IV. Przemoc wojenna, przemoc powojenna (w literaturze) / War violence, post-war violence (in literature)

Luba Jurgenson (Sorbonne Université/UMR Eur’Orbem) : La violence de la guerre et les modernités poétiques : Johannes Baader, Alexander Wat, Peretz Markish / War’s Violence and Literary Modernism: Johannes Baader, Alexander Wat, Peretz Markish

Alfrun Kliems (Humboldt-Universität zu Berlin) : Literary Responses to postimperial Violence in East Central Europe after 1918: Wittlin – Hasek – Vancura

Mateusz Chmurski (Humboldt-Universität zu Berlin) : Lignes de front, lignes de texte : le cas Broniewski / Front line to text lines: Broniewski’s diary

11.30 Przerwa na kawę / Coffee break

V. Koniec habsburskiej monarchii / The end of the Habsburg monarchy

Daniel Baric (Université de Tours) : Une nuit d’ivresse de novembre 1918 de Miroslav Krleža entre journal intime, écriture documentaire et engagement politique / A Night of Drunkenness of November 1918: Miroslav Krleza’s Writing between Diary, Document and Political Commitment

Maciej Falski (Uniwersytet Warszawski) : Jak długo odchodziła habsburska monarchia? Kilka uwag z perspektywy chorwackiej / How long the Habsburg monarchy was going away? Some remarks from the Croatian perspective.

Jagoda Wierzejska (Uniwersytet Warszawski) : Sąsiedzi-prowokatorzy, zdrajcy, uzurpatorzy. Wielonarodowa społeczność Lwowa po doświadczeniu wojny polsko-ukraińskiej/ Neighbors-provocateurs, traitors, usurpers. Multinational community of Lviv after the experience of the Polish-Ukrainian war

13.30-15.00 Przerwa na kawę / Coffee break

15.00.00-19.00

VI. Koniec wojny i ludzkie dramaty: między odwetem a nostalgią / The end of the war and human dramas: between revenge and nostalgia

Danuta Sosnowska (Uniwersytet Warszawski) : Wojna, kulturowe przemieszczenie, ludzkie dramaty – konsekwencje 1918 roku w perspektywie czeskiego doświadczenia / War, cultural shift, human drama – consequence of 1918 in the light of Czech experience

Paul Lenormand (UMR Eur’Orbem) : En cale sèche : les marins-révolutionnaires dans la Tchécoslovaquie d’après-guerre, entre vindicte et nostalgie. / Out of Water: ’Sailors-Revolutionaries’ of the former K.u.k. Kriegsmarine Austro-Hungarian Navy in Post-War Czechoslovakia

Karolina Ćwiek-Rogalska (Instytut Slawistyki PAN) – Koniec wojny w środku Europy. Czeskie narracje peryferyjne o tym, co właściwie się stało / End of war in the middle of Europe. The Czech peripheral narrations about what actually happened

17.00 Przerwa na kawę / Coffee break

VII. Koniec wojny i nowe zjawiska społeczne / The end of the war and new social phenomena

Dobrochna Kałwa (Uniwersytet Warszawski) : Prawa wyborcze i co dalej? Wizje i oczekiwania kobiet u progu niepodległej Polski / After suffrage victory. Concepts and expectations of women in the first years of independent Poland

Piotr Kubkowski (Uniwersytet Warszawski) : Koniec Wielkej Wojny jako drugie narodziny sportu. Instytucjonalizacja i narratywizacja praktyk sportowych w Polsce w kontekście środkowo-europejskim / The End of the Great War as the Second Birth of Sport. The Institutionalization and the Narrativization of Sport Practices in Poland in the Central European Context

Komitet naukowy i organizacyjny:
Xavier Galmiche (Sorbonne Université / UMR Eur’Orbem)
Alfrun Kliems (Humboldt-Universität zu Berlin)
Małgorzata Litwinowicz-Droździel (Instytut Kultury Polskiej UW)
Nicolas Maslowski (Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW)
Weronika Parfianowicz-Vertun (Instytut Kultury Polskiej UW)
Paweł Rodak (Sorbonne Université / Centre de civilisation polonaise)

Organizatorzy / Organizers:
Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
Ośrodek Kultury Francuskiej UW
Centre de civilisation polonaise Paris-Sorbonne
UMR Eur’Orbem Cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane
[http://eurorbem.paris-sorbonne.fr/spip.php?sommaire&lang=fr]

Partnerzy / Partners:
Instytut Literatury Polskiej (Uniwersytet Warszawski)
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej (Uniwersytet Warszawski)
Humboldt-Universität zu Berlin
Instytut Francuski w Warszawie

Posted in konferencje slawistyczne, wiadomości and tagged .