Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie językoznawstwo

DZIEKAN Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie językoznawstwo w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich (umowa na czas nieokreślony).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 119 ust. 1 Statutu UW (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM
 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.
 • Potwierdzony publikacjami dorobek naukowy w dziedzinie badań nad językiem czeskim.
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i czeskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć w tych językach.
 • Udokumentowane co najmniej kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie językoznawstwa.
 • Międzynarodowe doświadczenie badawcze w dyscyplinie językoznawstwo.
 • Gotowość do prowadzenia aktywnej działalności badawczej, w tym: brania udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularnego publikowania wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MNiSW); współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; aktywnego pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MNiSW i in.).
 • Gotowość do: prowadzenia zajęć dydaktycznych, zwłaszcza z zakresu bohemistyki i językoznawstwa (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym poszczególnych studentów.
 • Gotowość do podejmowania się i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub z organizowanym kształceniem.
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW,
 2. życiorys naukowy,
 3. plan dalszej działalności badawczej,
 4. odpis dyplomu doktora habilitowanego,
 5. kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_dla osoby ubiegajcej się o zatrudnienie 
 6. aktualna opinia bezpośredniego przełożonego,
 7. wykaz publikacji,
 8. oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego udostępnionych na stronie internetowej Wydziału Polonistyki: http://www.polon.uw.edu.pl/zatrudnienia,
 9. oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: oświadczenie_o_podstawowym_miejscu_pracy_na_caly_etat
 10. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 17.12.2020 r.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Skan dokumentów (wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwisko-konkurs’) należy równolegle przesłać pocztą elektroniczną na adres: dziekan.polon@uw.edu.pl

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 388) i Regulaminem Wydziału Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13 Rektora UW z dnia 22 stycznia 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 42). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. O wynikach konkurs kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 2.02.2021 r.

Posted in wiadomości, wydarzenia.