Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich

Projekt badawczy finansowany z grantu Funduszu Wyszehradzkiego

Fundusz Wyszehradzki

Rok przyjęcia projektu do realizacji – 2010

Numer projektu – 20920124

Źródło finansowania projektu – grant Funduszu Wyszehradzkiego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Goszczyńska, dr Joanna Królak, dr Robert Kulmiński

Krótki opis projektu

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób włączono owo, często niechciane dziedzictwo, wynikające z kluczowego dla tej części Europy, dwudziestowiecznego doświadczenia, we współczesną świadomość społeczną i kulturową.

Podjęte badania koncentrowały się na:

  • analizie kierunków, jakie w poszczególnych krajach przybrały te formy mentalności i praktyk okresu panowania reżimów totalitarnych, które funkcjonują do dziś

  • redefinicji tych elementów, które przeszły proces przemian po upadku reżimu (kanon literacki, przestrzeń, rynek mass-mediów, itp.),

  • refleksji na temat dyskursu o totalitaryzmie w Europie Środkowej, prowadzonego w Polsce, Czechosłowacji (w Czechach i na Słowacji) oraz na Węgrzech po 1989 roku,

  • analizie różnorodnych aspektów rzeczywistości społecznej (edukacja, mass-media, nauki humanistyczne, sport, religia, zrytualizowane życie świeckie, itd.),

  • analizie odrębności totalitarnych form władzy i rodowodu społecznego komunizmu oraz ich konsekwencji dla obszaru Europy Środkowej.

Zwieńczeniem projektu była organizowana w dniach 21-22 października 2010 międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja (oraz panel dyskusyjny) pod tytułem „Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich”.