Slawista w przestrzeniach kultury

Rok przyjęcia projektu do realizacji – 2007

Planowany okres realizacji projektu – 2007-2008

Numer projektu – FID-04-40

Źródło finansowania projektu – Fundusz Innowacji Dydaktycznych 60%

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej 40%

Krótki opis projektu

Projekt realizowany w ramach nowego programu kulturoznawczych studiów slawistycznych miał na celu umożliwienie słuchaczom udziału w zajęciach o charakterze praktycznym, pozwalających na zapoznanie się z podstawami warsztatu kulturoznawcy – animatora kultury i/lub badacza terenowego. Uczestnictwo w tego typu zajęciach – zakładających aktywny i bezpośredni kontakt z kulturami wybranych krajów słowiańskich Europy Środkowej i Bałkanów oraz współpracę z instytucjami kulturalnymi w kraju i zagranicą (m.in. fundacjami, wydawnictwami, ośrodkami teatralnymi i filmowymi, mediami) – miało zatem służyć poszerzeniu kompetencji zawodowych absolwenta ISZiP.