Elżbieta Kaczmarska

doktor habilitowana

Adres e-mail: e.h.kaczmarska@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • zastępczyni dyrektora Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (2008-2014)
 • przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej ds. Certyfikacji Językowej (2011/2012)
 • członkini Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (2008-2014)
 • członkini dziekańskiej Komisji Finansowej Wydziału Polonistyki (2008-2014)
 • członkini rady redakcyjnej czasopisma „Nová čeština doma a ve světě” (od 2012)
 • członkini towarzystwa „Societas Linguistica Europaea” (od 2014)
 • członkini stowarzyszenia „Jazykovědné sdružení České republiky“ (od 2019)

Zainteresowania

wykorzystanie korpusów językowych w badaniach nad językiem i w pracy tłumacza, składnia polska i czeska, gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich, przekład, język polski jako obcy (The Polish Learner Corpus)

Przebieg kariery naukowej

 • magisterium: 1999 (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Warszawski),
 • doktorat: 2004 (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski).

Staże i stypendia naukowe

 • Univerzita Palackého, Olomouc (Czechy), 01.2019 – 28.02.2019, CEEPUS III – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Department of Languages UH, Helsingin yliopisto, Helsinki (Finlandia), 12-18.08.2018, wizyta akademicka;
 • Univerzita Palackého, Olomouc (Czechy), 15.01.2018 – 13.02.2018, CEEPUS III – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Universität Leipzig (Niemcy), 30.04.2017 – 6.05.2017, Erasmus – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Univerzita Karlova, Praha (Czechy), 24-29.04.2017, Erasmus – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Univerzita Palackého, Olomouc (Czechy), 13.02.2017 – 14.03.2017, CEEPUS III – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Universität Leipzig (Niemcy), 8-14.05.2016, Erasmus – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Univerzita Karlova, Praha (Czechy), 14-20.02.2016, Erasmus – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Český národní korpus, Univerzita Karlova, Praha (Czechy), 25.04.2015, wizyta akademicka;
 • Univerzita Karlova, Praha (Czechy), 01.2015 – 15.02.2015, CEEPUS III – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Univerzita Karlova, Praha (Czechy), 21.04.2014 – 05.2014, CEEPUS III – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Univerzita Karlova, Praha (Czechy), 16-22.02.2014, Erasmus – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Katedra českého jazyka a literatury TUL, Liberec (Czechy), 26.01.2014 – 02.2014, Erasmus – staż szkoleniowy;
 • Český národní korpus, Univerzita Karlova, Praha (Czechy), 6.09.2013, wizyta akademicka;
 • Univerzita Karlova, Praha (Czechy), 16-22.06.2013, Erasmus – staż szkoleniowy;
 • Univerzita Karlova, Praha (Czechy), 1-7.04.2013, Erasmus – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Universität Leipzig (Niemcy), 17-23.03.2013, Erasmus – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Universität Leipzig (Niemcy), 25-31.03.2012, Erasmus – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Univerzita Karlova, Praha (Czechy), 25.01.2011 – 24.02.2011, CEEPUS II – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Universität Leipzig (Niemcy), 2009, Erasmus – tygodniowy staż dydaktyczny;
 • Univerzita Karlova, Praha (Czechy), 1-28.02.2008, CEEPUS II – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Universität Leipzig (Niemcy), 2007, 2008, Erasmus – tygodniowe staże dydaktyczne;
 • Univerzita Palackého, Olomouc (Czechy), 1-28.02.2006, CEEPUS II – staż dydaktyczno-naukowy;
 • Universität Leipzig (Niemcy), 2004, 2005, 2006 – Erasmus – tygodniowe staże dydaktyczne;
 • Univerzita Karlova, Praha (Czechy), 10.2000 – 28.02.2001, Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej;

Publikacje

Książki

 • Kaczmarska Elżbieta, Metody ustalania ekwiwalentów czasowników wyrażających stany emocjonalne w przekładzie czesko-polskim na materiale z korpusu równoległego InterCorp, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019.
 • Kaczmarska, Elżbieta; Monika Ziarno: Nauka o języku w testach, wydawnictwo Eremis, Warszawa 2004.

Redakcja

 • Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes, Karolína Skwarska, Elżbieta Kaczmarska, Praha 2016.
 • Prace Filologiczne LXVII, red. Milena Hebal-Jezierska, Elżbieta Kaczmarska, Warszawa 2015.
 • Slavic-Germanic Studies: Areal and Contrastive Approaches. Slavic Eurasian Studies; red. Elżbieta Kaczmarska, Motoki Nomachi, Hokkaido 2014, s. 165.
 • Glottodydaktyka wobec wielokulturowości; red. Elżbieta Kaczmarska, Andrzej Zieniewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN: 978-83-64111-13-6, Warszawa 2014.
 • Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym; red. Ilona Generowicz, Elżbieta Kaczmarska, Ignacy M. Doliński, Warszawa 2009, s. 451.

Artykuły naukowe

 • Kaczmarska Elżbieta: Walencja w przekładzie – stracona czy zachowana?, Prace Filologiczne LXXII, Warszawa 2018, str. 115-132.
 • Kaczmarska Elżbieta: Czeskie jednostki wyrażające współczucie oraz ich polskie ekwiwalenty. Analiza na podstawie korpusu paralelnego InterCorp, Prace Filologiczne LXX, Warszawa 2017, str. 225-249.
 • Škodová Svatava, Kaczmarska Elżbieta, Rosen Alexandr: Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce, Slavica Wratislaviensia CLXV. Acta Universitatis Wratislaviensis 3792, Wrocław 2017, str. 357-369.
 • Kaczmarska Elżbieta: Corpus-based Analysis of Czech Units Expressing Mental States and Their Polish Equivalents. Identification of Meaning and Establishing Polish Equivalents Referring to Different Theories, [w:] Language, Corpora and Cognition, Piotr Pęzik i Jacek Tadeusz Waliński (red.), Peter Lang: Frankfurt am Main 2017, str. 181-200.
 • Kaczmarska Elżbieta, Rosen Alexandr: Niedosłowności w dialogu czesko-polskim, [w:] Niedosłowności w języku, Marcin Odelski, Aleksandra Knapik, Piotr Chruszczewski i Władysław Chłopicki (red.), Kraków 2016, str. 45-57.
 • Kaczmarska Elżbieta: O dwóch czeskich jednostkach leksykalnych będących wykładnikami negatywnych stanów emocjonalnych i ich polskich ekwiwalentach. Analiza na materiale z korpusu paralelnego InterCorp, [w:] Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora, Ewa Gruszczyńska i Agnieszka Leńko-Szymańska (red.), Warszawa 2016, str. 227-248.
 • Hebal-Jezierska Milena, Kaczmarska Elżbieta, Rosen Alexandr: Between the devil and the deep blue sea or between users’ needs and the compilers’ powers: An analysis of the Czech-Polish part of the parallel corpus InterCorp, [w:] Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora, Ewa Gruszczyńska i Agnieszka Leńko-Szymańska (red.), Warszawa 2016, str. 41-56.
 • Kaczmarska Elżbieta, Rosen Alexandr: Syntakticko-sémantický popis vybraných skupin sloves vyjadřujících emoce a pocity — metody kontrastivního zkoumání valence na základě paralelního korpusu, [w:] Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích, Karolína Skwarska, Elżbieta Kaczmarska (red.), Praha 2016, s. 319-350.
 • Škodová Svatava, Rosen Alexandr, Kaczmarska Elżbieta: Česká deminutiva a úskalí jejich užití pro nerodilé mluvčí, [w:] Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince), Martina Švrčinová i Zuzana Vlasáková (red.), Praha 2016, str. 207-215
 • Kaczmarska Elżbieta, Rosen Alexandr, Hana Jirka, Hladká Barbora: A syntactico-semantic analysis of arguments as a method for establishing equivalents of Czech and Polish verbs expressing mental states, Prace Filologiczne LXVII, Warszawa 2015, str. 151-174.
 • Kaczmarska Elżbieta: W poszukiwaniu znaczenia czasowników wyrażających stany psychiczne. Analiza czeskich czasowników i ich polskich ekwiwalentów – próba implementacji wybranych teorii lingwistycznych (walencja, gramatyka przypadków głębokich, Pattern Grammar, lingwistyka kognitywna), Prace Filologiczne LXVII, Warszawa 2015, str. 131-150.
 • Kaczmarska Elżbieta, Rosen Alexandr: Jak najít optimální překlad polysémních sloves – porovnání metod automatické analýzy paralelních textů, Časopis pro moderní filologii 97(2), Praha 2015, str. 157-168.
 • Kaczmarska Elżbieta: ‘Mít rád’ czy ‘milovat’? O czeskiej miłości po polsku, [w:] Pojęcia zapisane w języku, Marta Falkowska i Krystyna Waszakowa (red.), Warszawa 2015, s. 139-156.
 • Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexandr: Praktyczny przewodnik po korpusie równoległym InterCorp, (w:) Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. Milena Hebal-Jezierska, Warszawa 2014, s. 207-231. DOI: 10.13140/2.1.1757.0241
 • Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexandr: Czego nie można wyrazić w języku polskim, czyli o leksykalnych w nim brakach, Polonica 34, Kraków 2014, s. 53-66.
 • Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexandr: Między znaczeniem leksykalnym a walencją – próba opracowania metody ekstrakcji ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 48, Warszawa 2013, s. 103-121
 • Kaczmarska, Elżbieta; Hebal-Jezierska, Milena: Czesi, (w:) Jak zwracają się do siebie Europejczycy, ed. Małgorzata Marcjanik, Warszawa 2013, s. 89-110.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Czeski czasownik „zdát se” w przekładzie na język polski (na podstawie badań z wykorzystaniem czesko-polskiego korpusu równoległego InterCorp), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 47, Warszawa 2012, s. 247-261.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Searching for equivalents on the basis of Czech – Polish parallel corpus (the case of the verb „zdát se“), (w:) Време и история в славянските езици, литератури и култури. Езикознание, eds. Panajot Karagiozov, Kalina Bahneva, Valentin Geshev, Ina Hristova, Margarita Mladenova, Sofia 2012, s. 238-245.
 • Kaczmarska, Elżbieta; Kłos, Zdzisław: Grupy tematyczne zapożyczeń niemieckich w języku polskim, czeskim, słowackim i łużyckim. Problem analizy pożyczek pochodzenia niemieckiego w językach słowiańskich, Zeszyty Łużyckie 46, Warszawa 2012, s. 43-63.
 • Kaczmarska, Elżbieta; Stefaniak, Magdalena; Susfał, Joanna: O „bezpiecznej” prawdzie w tabloidach polskich i czeskich, (w:) Oblicza Komunikacji, 4/2011, Wrocław 2011, s. 217-229.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Analiza zdolności konotacyjnych polskich i czeskich predykatów odnoszących się do strachu, złości i wstydu, (w:) Res slavisticae, red. Joanna Goszczyńska, Zbigniew Greń, Warszawa 2010, s. 135-153.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Kilka uwag o tytułach artykułów jako skrytych komunikatach reklamowych (na podstawie polskiej i czeskiej prasy dla mężczyzn), (w:) Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, red. Ilona Generowicz, Elżbieta Kaczmarska, Ignacy M. Doliński, Warszawa 2009, s. 175-183.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Relacje temporalne w konstrukcjach z nominalizacjami w języku polskim i czeskim, (w:) Językowy świat Słowian. Zjawiska, interpretacje, znaki zapytania, red. Jolanta Mindak-Zawadzka, Ignacy M. Doliński, Warszawa 2009, s. 115-127.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Funkcja stylistyczna konstrukcji z nominalizacjami w języku polskim i czeskim, (w:) Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Sprach- und Kulturkontakte in Europa, red. Andrzej Kątny, Gdańsk 2008, s. 129-136.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Polskie i czeskie artykuły sponsorowane, (w:) Język w marketingu, red. Kazimierz Michalewski, Łódź 2008, s. 75-82.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Polski, czeski i angielski Harry Potter, czyli o formacjach nominalizowanych w oryginale i przekładach (w:) Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej, red. Andrzej Kątny, Olecko 2007, s. 165-170.
 • Kaczmarska, Elżbieta: (Nie)typowe anglicyzmy w czeskiej i polskiej prasie dla mężczyzn (w:) SLAVICA LEGUNTUR. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. Joanna Królak i Jerzy Molas, Warszawa 2006, s. 108-116.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Nominalizacje w czeskiej i polskiej prasie dla rodziców małych dzieci, Varia IX, red. Marcel Olšiak, Bratislava 2006, s. 345-353.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Związki frazeologiczne o tematyce marynistycznej w języku polskim na tle porównawczym innych języków słowiańskich, Prace Filologiczne XLVIII, Warszawa 2003, s. 251-257.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Nominalizacje odczasownikowe w języku polskim i czeskim (wybrane zagadnienia), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 38, Warszawa 2002/2003, s. 87-99.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Badanie struktury walencyjnej czeskich i polskich predykatów posiadających pozycję Experiencera, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 37, Warszawa 2001, s.177-187.
 • Rytel-Kuc, Danuta; Kaczmarska, Elżbieta; Rutkowska, Joanna; Sala, Sylwia: Miejsce kobiet i mężczyzn w ogłoszeniach o pracę, Prace Filologiczne XLIV, Warszawa 1999, s. 471-478.

Artykuły popularnonaukowe

 • Kaczmarska, Elżbieta: Słowacja – rozdział w książce Nowa dziesiątka Unii Europejskiej, pod red. Dobiesława Jędrzejczyka, Dialog, Warszawa 2005, s. 435-485.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Lecznictwo odwykowe w Czechach i na Słowacji, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 4/31/2003, s. 10-12.

Konferencje, sympozja i sesje naukowe   

 • Kaczmarska, Elżbieta; Gawrońska, Gabriela:  Specifics of the acquisition of a closely related language in a corpus of Czech produced by Polish learners. Konferencja: 5th Learner Corpus Research Conference. Warszawa 12-14.09.2019 
 • Kaczmarska, Elżbieta: Metody vyhledávání optimálního překladu polysémních sloves na základě analýzy paralelních textů. Jazykovědné sdružení České republiky, Praha, 11.04.2019
 • Kaczmarska, Elżbieta; Gawrońska, Gabriela: Możliwości i ograniczenia korpusów językowych jako narzędzi ułatwiających ujednoznacznianie znaczeń (referat). Konferencja: Imago Mundi – Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro. Warszawa, 28-29.06.2018
 • Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexandr: When a verb does not “mean” a verb… A corpus-based analysis of Czech verbs and their non-verbal equivalents in Polish (referat). Konferencja: Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco 2018). Olomouc, 6-10.06.2018
 • Kaczmarska, Elżbieta: Walencja w przekładzie – stracona czy zachowana? (referat). Konferencja: Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes. Praha, 29.05.-2.06.2018
 • Kaczmarska, Elżbieta: Towards a learner corpus of Czech for Polish speaking students (referat). Konferencja – workshop: Workshop on interoperability of L2 resources and tools. Göteborg, 5-9.12.2017
 • Kaczmarska, Elżbieta: Słowosieć, InterCorp, Treq, czyli o tym, co może pomóc tłumaczowi, a co nie jest słownikiem (referat). Konferencja: Polonistyka 2017. Cele i metody. Olomouc, 11-13.10.2017
 • Kaczmarska, Elżbieta: Czech units expressing mental states – identification of meaning and establishing their Polish equivalents (poster). Konferencja: Grammar and Corpora. Mannheim 8-11.11.2016
 • Kaczmarska, Elżbieta: Syntakticko-sémantický popis vybraných sloves vyjadřujících soucit v češtině a v polštině (referat). Konferencja: Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy. Liberec 22-23.09.2016
 • Kaczmarska, Elżbieta: Walencja czeskich jednostek wyrażających współczucie oraz ich polskich ekwiwalentów. Analiza kontrastywna na podstawie korpusu paralelnego InterCorp (referat). Konferencja: Badanie walencji czasownika w krajach słowiańskich wczoraj i dziś. Warszawa 9-11.06.2016
 • Kaczmarska, Elżbieta: Czech and Polish verbs expressing dissatisfaction in bilingual dictionaries and parallel corpora (referat). Konferencja: Slovanská lexikografie počátkem 21. Století. Praha 20-22.04.2016
 • Kaczmarska, Elżbieta: Rekonceptualizacje w przekładzie czesko-polskim (na przykładzie czasowników wyrażających uczucia i emocje) (referat). Konferencja: Imago Mundi. Warszawa 20-21.11.2015
 • Kaczmarska, Elżbieta: O czterech grupach czeskich jednostek wyrażających stany emocjonalne i o ich polskich ekwiwalentach. Analiza na materiale z korpusu paralelnego InterCorp (referat). Konferencja: Polyslav. Warszawa 14-16.09.2015    
 • Kaczmarska, Elżbieta: Czeskie jednostki wyrażające negatywne stany emocjonalne i ich polskie ekwiwalenty. Analiza na materiale z korpusu paralelnego InterCorp (referat). Konferencja: Polskojęzyczne korpusy równoległe. Warszawa 30.03.2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.4650.1920
 • Hebal-Jezierska, Milena; Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexandr: Między młotem a kowadłem, czyli czego potrzebuje użytkownik korpusu równoległego a jakie są możliwości twórców korpusów (na przykładzie czesko-polskiej części korpusu równoległego InterCorp) (referat). Konferencja: Polskojęzyczne korpusy równoległe. Warszawa 30.03.2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.2553.0408
 • Kaczmarska, Elżbieta: Czeskie jednostki wyrażające stany emocjonalne i ich polskie ekwiwalenty: zdát se, toužit, být líto, mít rád, milovat, závidět, žárlit. Analiza na materiale z korpusu paralelnego InterCorp – wykład. Sesja naukowa: Zakład Języków i Kultur Słowiańskich, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 26.03.2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.2028.7521
 • Kaczmarska, Elżbieta: Syntakticko–sémantický popis vybraných skupin sloves vyjadřujících emoce a pocity (referat). Konferencja: Badanie walencji czasownika w krajach słowiańskich wczoraj i dziś / Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes. Praha 11-12.12.2014. DOI: 10.13140/2.1.5041.0566
 • Kaczmarska, Elżbieta: Corpus-based Analysis of Czech Units Expressing Mental States and Their Polish Equivalents (referat). Konferencja: 9th International Conference on Practical Applications of Language Corpora (PALC 2014). Łódź 20-22.11.2014. DOI: 10.13140/2.1.3906.0162
 • Kaczmarska, Elżbieta: ‘Mít rád’ czy ‘milovat’? O czeskiej miłości po polsku (referat). Konferencja: Czuć, rozumieć, postrzegać – pojęcia, wyrażenia i ich użycia. XXIV Konferencja polsko-czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze. Warszawa 15-16.09.2014. DOI: 10.13140/2.1.2920.0329
 • Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexandr; Hana, Jirka: Jak najít optimální překlad polysémních sloves – porovnání metod automatické analýzy paralelních textů (referat). Konferencja: Korpusová lingvistika 2014. 20 let mapování češtiny. Praha 17-19.09.2014. DOI: 10.13140/RG.2.1.1076.9446
 • Kaczmarska, Elżbieta: What do ‘touha’, ‘stesk’ and ‘tužba’ really mean? Czech and Polish confrontative analysis based on the parallel corpus InterCorp (referat). Konferencja: 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE 2014). Poznań 11–14.09. 2014. DOI: 10.13140/2.1.3804.7681
 • Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexandr; Hana, Jirka: Syntactico-semantic analysis of arguments as a method for establishing equivalents of Czech and Polish verbs expressing mental states (referat). Konferencja: Grammar & Corpora. Warszawa 25-27.06.2014. DOI: 10.13140/RG.2.1.4222.6722
 • Kaczmarska, Elżbieta: In Search of the Meaning of Verbs Expressing Mental States. Analysis of Czech Verbs and Their Polish Equivalents Based on Different Theories (Valency, Case Grammar, Pattern Grammar, Cognitive Linguistics) (referat). Konferencja: Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco 2014). Olomouc 5-7.06.2014. DOI: 10.13140/2.1.2149.9840
 • Kaczmarska, Elżbieta: Problémy při korpusovém výzkumu blízkých jazyků – wykład. Sesja naukowa: Czech National Corpus. Praha 29.04.2014. DOI: 10.13140/2.1.4526.8165
 • Kaczmarska, Elżbieta: Po polsku o emocjach ukrytych w czeskim słowie „touha” (referat). Konferencja: Tradycja i wyzwania.Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku.Kraków, 7-8.04. 2014. DOI: 10.13140/2.1.3744.9929
 • Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexandr: Niedosłowności w dialogu czesko-polskim(referat). Konferencja: Język trzeciego tysiąclecia: (Nie)dosłowność. Kraków 13-14.03.2014. DOI: 10.13140/2.1.3286.2402
 • Kaczmarska, Elżbieta: Čeština z pohledu cizinců.2. Co vlastně znamená mít rád? Konfrontační analýza predikátů vyjadřujících psychické stavy na základě česko-polské části InterCorpu– wykład. Sesja naukowa: Čeština pro cizince. Liberec 10.12.2013. DOI: 10.13140/2.1.2303.2007
 • Kaczmarska, Elżbieta: Czeskie czasowniki oznaczające stany psychiczne – sposoby ustalania polskich ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego InterCorp (referat). Konferencja: Zbliżenia: językoznawstwo – translatoryka – literaturoznawstwo. Konin 13-14.11.2013. DOI: 10.13140/2.1.2903.6485
 • Kaczmarska, Elżbieta: Czy na pewno się (nie)rozumiemy? O trudnościach, uproszczeniach i stratach w tłumaczeniu (na podstawie czesko-polskiej części korpusu równoległego InterCorp). Konferencja: Przemiany polonistyki. Tradycje i wyzwania badań polonistycznych. Praha 6-7.11.2013. DOI: 10.13140/2.1.4865.8880
 • Kaczmarska, Elżbieta: Čeština z pohledu cizinců.1. Možnosti lexikologického výzkumu sloves psychických stavů na základě korpusu paralelního InterCorp (česko-polská kontrastivní analýza) – wykład. Sesja naukowa: Čeština pro cizince. Liberec 5.11.2013. DOI: 10.13140/2.1.4007.1366
 • Kaczmarska, Elżbieta: České predikáty vyjadřující emoce, city a pocity – problémy s jejich porozuměním a překladem do polštiny (na základě česko-polské části InterCorpu) (referat). Konferencja: Workshop InterCorp. Praha 6.09.2013. Dostęp online: http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/InterCorp_workshop_6_09_2013_Praha.pdf  DOI: 10.13140/RG.2.1.1734.2884
 • Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexandr: Czego nie można wyrazić w języku polskim, czyli o leksykalnych w nim brakach(referat). Konferencja: Przyszłość językoznawstwa – językoznawstwo przyszłości. Kraków 11-12.06.2013. DOI: 10.13140/2.1.3138.0804
 • Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexandr; Škodová, Svatava: Zdrobnienia jako element kultury i pułapka glottodydaktyczna. Czeskie i polskie deminutiva w ujęciu konfrontatywnym na podstawie badań korpusowych (referat). Konferencja: Glottodydaktyka wobec wielokulturowości. Warszawa 19-20.04.2013. DOI: 10.13140/2.1.2926.3681
 • Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexandr: Polsko-české problémy s překladem sloves (na základě korpusu InterCorp) – wykład. Sesja naukowa: Slovanský ústav Akademie věd ČR. Praha 3.04.2013. DOI: 10.13140/2.1.3002.0804
 • Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexandr: Między znaczeniem leksykalnym a walencją próba opracowania metody ekstrakcji ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego – wykład. Sesja naukowa: Zespół Lingwistyki Korpusowej Języków Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 7.02.2013.
 • Kaczmarska, Elżbieta; Chmiel, Katarzyna: Praktyka tłumacza w obliczu nowych technologii. Kierunki rozwoju nowych metod pracy (CAT, „chmura”, InterCorp) (referat). Konferencja: Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka. Warszawa 23-24.11.2012.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Contemporary methods of searching for equivalents in Slavic languages (the case of the Polish and Czech languages) (referat). Konferencja: Eleventh National Slavic Readings. Time and History in Slavic Languages, Literatures and Cultures. Sofia 19-22.04.2012.
 • Kaczmarska, Elżbieta: zaproszony dyskutant, komentarze do referatów: 1) The Verbal Aspect in Burgenland-Croatian. 2)The Recipient Passive in Kashubian: Grammatical Replication and Innovation. Kongres: VIII World Congress of the International Council Central and East European Studies: The Typology of Grammatical Changes in the Context of Slavic-German Language Contact. Stockholm 26-31.07.2010.
 • Kaczmarska, Elżbieta: O „bezpiecznej” prawdzie w tabloidach polskich i czeskich (referat). Konferencja: Oblicza Komunikacji III. Język i kultura tabloidów. Wrocław 29-30.06.2009
 • Kaczmarska, Elżbieta; Piotrowska-Małek, Teresa: Dlaczego Polacy chcą się uczyć języka czeskiego i jakie pułapki na nich czekają? (referat). Konferencja: Dialog po sąsiedzku – kultura i języki słowiańskie we współczesnym świecie, Dzień polsko-czesko-słowacki. Warszawa 16.06.2008. Dostęp online: http://ec.europa.eu/polska/news/archives/2008/080613_dzien_polsko_czesko_slowacki_pl.htm
 • Kaczmarska, Elżbieta: Czeskie i polskie tytuły prasowe jako ukryta reklama artykułów(referat). Konferencja: Świat ukryty w znaczeniu, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym w językach słowiańskich. Warszawa 12-14.05.2008.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Funkcja stylistyczna konstrukcji z nominalizacjami w języku polskim i czeskim (referat). Konferencja: Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Sprach- und Kulturkontakte in Europa. Gdańsk 22-23.09.2007.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Polskie i czeskie artykuły sponsorowane (referat). Konferencja: Język w marketingu. Łódź 8-9.05.2007.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Tytuły artykułów w polskiej i czeskiej prasie dla mężczyzn (referat). Konferencja: Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Słownictwo dawne i współczesne języków słowiańskich. Toruń 19-20.09.2005.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Polski, czeski i angielski Harry Potter, czyli o formacjach nominalizowanych w oryginale i przekładach (referat). Konferencja: Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej. Olecko 27-28.06.2005.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Nominalizacje w czeskiej i polskiej prasie dla rodziców małych dzieci(referat). Konferencja: Kolokvium mladých jazykovedcov. Sereď 8-10.12.2004.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Nominalizacje odczasownikowe w języku czeskim i polskim (wybrane zagadnienia) (referat). Konferencja: II Ogólnopolska Językoznawcza Konferencja Młodych Slawistów – Z aktualnych badań lingwistycznych Słowiańszczyzny. Toruń 16-17.09.2002.
 • Kaczmarska, Elżbieta: Badanie struktury walencyjnej czeskich i polskich predykatów posiadających pozycję Experiencera (referat). Konferencja: I Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów – Aktualne problemy badań nad językami słowiańskimi. Toruń 21-22.09.2000.

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

 • Badanie walencji czasownika w krajach słowiańskich wczoraj i dziś / Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes (3), 30.05. – 1.06.2018, Praha, współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • Grammar and Corpora, 8-11.11.2016, Mannheim, członkini komitetu programowego;
 • Badanie walencji czasownika w krajach słowiańskich wczoraj i dziś / Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes (2), 9-11.06.2016, Warszawa, współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • XIX międzynarodowa konferencja POLYSLAV, 14-16.09.2019, Warszawa, współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • Badanie walencji czasownika w krajach słowiańskich wczoraj i dziś / Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes (1), 11-12.12.2014, Praha, współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, 25-26.09.2014, Warszawa, współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • Grammar and Corpora, 25-27.06.2014, Warszawa, współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • Konstrukcje i destrukcje tożsamości: Granice stare i nowe, 12-13.05.2014, Warszawa, współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • Konstrukcje i destrukcje tożsamości: Wartości w świecie słowiańskim, 22-23.04.2013, Warszawa, współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, 19-20.04.2013, współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • Konstrukcje i destrukcje tożsamości: Narracja i pamięć, 25-26.04.2012, Warszawa, współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • Konstrukcje i destrukcje tożsamości: Tożsamość wobec wielojęzyczności, 5-6.04.2011, Warszawa, współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • Świat ukryty w znaczeniu, czyli o znaczeniu gramatycznym leksykalnym i etymologicznym w językach słowiańskich, 12-14.05.2008, Warszawa, współorganizatorka konferencji;
 • Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, 23-25.10.2006, Warszawa, współorganizatorka konferencji z ramienia Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;

Działalność popularyzatorska

 • Warsztaty tłumaczeniowe dla uczniów klas językowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (2016).
 • Zajęcia z gramatyki języka polskiego dla uczniów Gimnazjum nr 11 w Warszawie (2015).
 • XVIII Festiwal Nauki, 25.09.2014 – Pierwsze kroki tłumacza – warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – klub młodzieżowy.
 • XVII Festiwal Nauki, 24.09.2013 – Pierwsze kroki tłumacza – seminarium dla uczniów.
 • Wykład z zakresu gramatyki języka polskiego: Części mowy – fleksja i dystrybucja, wykład w budynku Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 w Warszawie (2012).
 • Zajęcia dotyczące zwyczajów w Republice Czeskiej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 w Warszawie i wizyta w Centrum Czeskim (2008).
 • Zajęcia Kraje słowiańskie dla dzieci z przedszkola nr 244 w Warszawie (2008).

Tłumaczenia

 • Powstanie Wielkich Moraw. Morawianie, Czesi i Europa Środkowa w latach 791-871; (Dušan Třeštík, Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871, Praha 2001); tłum. Elżbieta Kaczmarska (współpraca przy przekładzie: Krzysztof Sadowski, Monika Wiśniewska), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Malowanie na szkle (Monika Brýdová, WindowArt. Netradiční nápady se snímatelnými barvami, Brno 2004), tłum. Elżbieta Kaczmarska, wydawnictwo RM, Warszawa 2006
 • Decoupage. Ozdabianie przedmiotów techniką serwetkową (Marcela Hůdová, Decoupage – ubrousková technika, Brno 2004), tłum. Elżbieta Kaczmarska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2005.
 • Koronka frywolitkowa (Hana Hořáková, Frivolitková krajka, Brno 2004), tłum. Elżbieta Kaczmarska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2005.
 • Koronka siatkowa (Iva Prošková, Eva Vozková, Síťování, Brno 2004), tłum. Elżbieta Kaczmarska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2005.
 • Kwiaty z papieru (Monika Brýdová, TwistArt – kouzlení z papíru, Brno 2004), tłum. Elżbieta Kaczmarska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2005.
 • Zdobienie papieru (Klára Nejezchlebová, Dekorování papíru, Brno 2004), tłum. Elżbieta Kaczmarska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2005.