Jerzy Molas

Jerzy Molas

doktor

Adres e-mail: jerzy.molas@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • UW: sekretarz redakcji „Studiów z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”,
 • Wydział Polonistyki: pełnomocnik dziekana ds. finansowych,
 • inne: członek redakcji „Prac Filologicznych”, „Zeszytów Łużyckich”.

Zainteresowania

językoznawstwo slawistyczne i ogólne (kroatystyka, serbistyka, uwarunkowania społeczno-polityczne funkcjonowania języków narodowych)

Przebieg kariery naukowej

 • magisterium: 1989 (Wydział Polonistyki UW), 1991(Instytut Filologii Słowiańskiej UW),
 • doktorat: 1997 (Instytut Filologii Słowiańskiej UW).

Publikacje

Wybrane artykuły

 • Kazimierz Feleszko – od dopełniacza i liczby po (nie)spełnienie, (w:) My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego, red. Z. Zaron, Z. Greń, Warszawa 2017, s. 73-83.
 • Forma przejęcia władzy jako przeszkoda w procesach modernizacyjnych współczesnej Serbii, (w:) Fabryka Słowian. Modernizacje, red. D. Sosnowska, Warszawa 2017, s. 291-310.
 • Praktyczny przewodnik po korpusie języka chorwackiego, (w:) Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. M. Hebal-Jezierska, Warszawa 2014, s. 82-96.
 • Historia języka a tradycja językowa (na przykładzie polskim i chorwackim), „Poradnik Językowy” 6, 2012, s. 34-45.
 • Novosadska ortografija kao izvor inovacija u suvremenom hrvatskom pravopisu, (w:) Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata, red. B. Kryżan-Stanojević, Zagreb 2012, s. 13-24.
 • Projekt języka czarnogórskiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 2011, 46, s. 121-135.
 • Językowy obraz Polski i Polaków w materiałach prasowych komputerowego korpusu języka chorwackiego, (w:) Zabawy pożyteczne prozą. Z przyjacielstwa Andrzejowi K. Guzkowi uczynione i Jemuż dedykowane, red. E. Bem-Wiśniewska, S. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, T. Wroczyński, Warszawa 2010, s. 306-325.
 • Czy istnieje językoznawstwo południowosłowiańskie?, „Slavia Meridionalis” 10, 2010, s. 9-12.
 • Strelica je pogodila grješnika – o pewnym problemie pisowni chorwackiej w świetle danych komputerowego korpusu języka, „Slavia Meridionalis” 10, 2010, s. 223-234.
 • Semantičke promjene u rječniku političkih termina,  (w:) Lice i naličje jezične globalizacije, red. B. Kryżan-Stanojević, Zagreb 2009, s. 119-129.
 • Starsze i nowsze projekty wspólnego języka Słowian, (w:) Językowy świat Słowian. Zjawiska, interpretacje, znaki zapytania. Księga jubileuszowa na 70-lecie Profesora Włodzimierza Pianki, red. J. Mindak-Zawadzka, I. M. Doliński, Warszawa 2009, s. 153-168.
 • Zamjenice njezin i njen – norma i uzus suvremenoga hrvatskoga jezika, (w:) Jezični varijeteti i nacionalni identiteti. Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini, red. I. Pranjković, J. Silić, L, Badurina, Zagreb 2009, s. 347-356.
 • Anić, Vladimir, Ivić, Pavle (w:) Lexicon Grammaticorum. Who’s Who in the History of World Linguistics., red. H. Stammerjohann Tübingen 2009.
 • Historia języka jako baśń o narodzie, „Studia Litteraria Polono-Slavica” 8, 2008, s. 215-228.
 • Język i terytorium jako wartości rdzenne w tradycji serbskiej, chorwackiej i bośniackiej, (w:) Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 163-178.
 • Slawistyka polska o serbsko-chorwackich konfliktach językowych w latach 1945-1990, (w:) Wielojęzyczność – kontakty językowe w rozwoju komunikacji kultur słowiańskich, red. St. Dubisz, I. Stąpor, Pułtusk 2008, s. 193-215.
 • Chorwackie zmagania z tradycją vukowską po roku 1991, (w:) Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 371-384.
 • „Słownik języka czy język słownika?”, „Prace Filologiczne” LIII, 2007, s. 397-408.
 • Language and territory as core values in Serbian, Croatian and Bosnian tradition, „Sprawy Narodowościowe” 31, 2007, s. 199-212.
 • Miroslav Krleža a Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika z 1967 roku – nieznany dokument ze spuścizny pisarza, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 42, 2007, s. 165-189.
 • Problemy opisu konfrontatywnego pojęć społeczno-politycznych, (w:) Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, red. S. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Warszawa 2007, s. 54-64.
 • Zaimki njezin i njen – norma i uzus współczesnego języka chorwackiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” LI, 2006, s. 205-215.
 • Okoliczności powstania Deklaracji o nazwie i sytuacji chorwackiego języka literackiego, (w:) Slavica leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. J. Królak, J. Molas, Warszawa 2006, s. 179-200.
 • Chorwacka dyskusja o statusie i nazwie języka, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 40, 2005, s.  463-481.
 • O potrzebie badań funkcji społecznych i politycznych języka – na przykładzie krajów słowiańskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 40, 2005, s. 309-316.
 • Serbskie zmagania z tradycją vukowską po 1991 roku, Slavia Meridionalis 5, 2005, s. 265-287.
 • Dzieje slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim z perspektywy początku XXI wieku, (w:) Z historii slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim, red. J. Molas, Warszawa 2005, s. 7-11.
 • Bašćanska ploča w strukturze chorwackiej tożsamości narodowej, (w:) Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 3 (Jej znaki i symbole), red. J. Goszczyńska, Warszawa 2005, s. 143-168.
 • Notions, lexique ou terminologie – problèmes de définition (à l’exemple des entrées croates et polonaises du DNPS désignant la communauté nationale), (w:) „Langues et sociétés de l’Europe moderne”, red. Bartol D., Grégoire H.-C., 3-4, vol. I, 2005, s. 131-146.
 • Język narodowy jako wypadkowa procesów narodotwórczych (reinterpretacja relacji język a naród w ujęciu Dubravka Škiljana), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 39, 2004, s. 285-300.
 • Teoria o irańskim pochodzeniu Chorwatów – rozwój, funkcje i geneza, (w:) Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 2 (Jej formy i przemiany), red. J. Goszczyńska, Warszawa 2004, s. 7-34.
 • Propozycja układu artykułu hasłowego w Słowniku pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (SPPS) na przykładzie chorwackiego leksemu bratstvo, (w:) Język – polityka – społeczeństwo, red. S. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Warszawa 2004, s. 31-44.
 • Serbsko-chorwacki język, (w:) Nowa encyklopedia PWN.
 • Analyse des connotations sémantiques de la notion de fraternité dans la langue croate, (w:) „Langues et sociétés de l’Europe moderne”, red. Grégoire H.-C., Bartol D., 1-2, 2003, s. 101-115.
 • Słownictwo nacechowane stylistycznie i zakresowo w Słowniku polsko-serbskim, „Prace Filologiczne” XLVII, 2002, s. 327-341.
 • Polnisch, (w:) Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, t. 10.: Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens, Klagenfurt 2002, s. 367-389 (współautor W. Lubaś).
 • Kako podeliti jezik, 30. međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane. Teze i rezimea, Beograd – Novi Sad 12-17.09.2000.
 • Das Polnische, (w:) Einführung in die slavischen Sprachen, red. P. Rehder, Darmstadt 21998, 32000, 42003, 52006, 62009, 72017, s. 145-164 (współautor H. Birnbaum).
 • Próba praktycznej weryfikacji definicji czasowników kauzatywnych (na przykładach polskich i serbsko-chorwackiich), „Prace Filologiczne” XXXIX, 1994,  s.  35-47.

W druku:

 • Benešićeva Gramatyka języka chorwackiego czyli serbskiego – politička uvjetovanost znanstvenog neuspjeha, (w:) Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća, red. M. Czerwiński, Srednja Europa, Zagreb (w druku).
 • Transformacje chorwackiej ideologii językowej na przełomie XX i XXI w., „Poznańskie Studia Slawistyczne” (w druku).
 • Chorwacka krytyka Deklaracji o wspólnym języku, (w:) Słowacja, Europa Środkowa i jeczcze dalej. Księga dedykowana Profesor Joannie Goszczyńskiej, red. M. Ivanová, A. Kobylińska, P. Pająk, Wydział Polonistyki UW, Warszawa (w druku).
 • Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika (2005–2012) – historia nieudanej instytucjonalizacji języka chorwackiego, (w:) Fabryka Słowian. Instytcjonalizacje, red. A. Kobylińska, Wydział Polonistyki UW, Warszawa (w druku).
 • Chorwackie i polskie kontaminacje leksykalne – stan badań, budowa i funkcje, (w:) Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme – KOMPAS, red. I. Čagalj et al., Srednja Europa, Zagreb (w druku).

 

Książki (współredagowane i współautorskie)

 • Między patriarchą a tatą. Zachodniosłowiańskie modele ojcostwa, Warszawa 2009 (z Marcinem Filipowiczem i Joanną Królak).
 • Slavica leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, Warszawa 2006, ss. 342 (współred. J. Królak)
 • Z historii slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2005, ss. 324.
 • Część I: Słownik polsko-górnołużycki / I dźel: Pólsko-hornjoserbski słownik, (w:) Słownik polsko-górnołużycki i górnołużycko-polski Pólsko-hronjoserbski a hornjoserbsko-pólski słownik, Warszawa 2002, s. 11-122 (współaut. S. Wölke, E. Siatkowska i in.).
 • Sprawy łużyckie w ich słowiańskich kontekstach (materiały z sesji młodych sorabistów), Warszawa 1996, ss. 214 (wraz z E. Siatkowską).
 • Bukowina. Blaski i cienie „Europy w miniaturze”, Warszawa 1995, ss. 192 (Wraz z K. Feleszką i W. Strutyńskim).
 • Bukowina. Wspólnota kultur i języków, Warszawa 1992, ss. 80 + mapy + zdjęcia (wraz z K. Feleszką).