Anna Kobylińska

doktor

Adres e-mail: a.kobylinska@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • koordynator ds. tutoringu w ISZiP,
 • wicedyrektor ds. studenckich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012-2016,
 • członkini Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej w latach 2012-2016,
 • członkini Komisji Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012-2016.

Zainteresowania

słowacki i czeski obszar kulturowy, historia idei i ikonologia, ezoteryczne nurty kultury, relacje międzykulturowe w monarchii Habsburgów

Przebieg kariery naukowej

 • w 2010 roku doktorat na podstawie rozprawy: Labirynty herezji w twórczości Jonáša Záborského; rozprawa wyróżniona przez Radę Naukową Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • od 2010 roku asystent w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego;
 • od 2012 roku adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego;
 • od 2011 roku kierownik Zespołu Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej, działającego w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego (zespół współtworzą dr hab. Marcin Filipowicz i dr Maciej Falski);
 • w 2013 roku Nagroda Fundacji Slawistycznej, działającej przy Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, za debiut książkowy z dziedziny slawistyki za książkę: Tropem Hermesa. Przypadek słowackiego księdza, myśliciela i literata Jonáša Záborského (Warszawa 2012);
 • w 2015 roku przyznane trzyletnie Stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Granty i projekty naukowe

Kierownik grantów i projektów naukowych zespołowych

 • Słowiańskie narracje peryferyjne wobec monarchii habsburskiej i narodu, Narodowe Centrum Nauki: konkurs SONATA 2, umowa nr: UMO-2011/03/D/HS2/00826, termin realizacji: 2012-2016 – projekt zespołowy z dr. hab. Marcinem Filipowiczem i dr. Maciejem Falski;
 • Słowiańskie strategie negocjacyjne wobec dyskursu politycznego w monarchii habsburskiej w XIX wieku (metody badania tekstów źródłowych i ich prezentacja), temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-106305, termin realizacji: 2013-2014 – projekt zespołowy z dr. hab. Marcinem Filipowiczem i dr. Maciejem Falskim;
 • Słowiańskie reakcje na przeobrażenia konstytucyjne w monarchii habsburskiej w latach 60. XIX wieku; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-103705, termin realizacji: 2012-2013 – projekt zespołowy z dr. hab. Marcinem Filipowiczem i dr. Maciejem Falskim;
 • Badanie kultur słowiańskich na obrzeżach monarchii habsburskiej; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-101405, termin realizacji: 2011/2012 – projekt zespołowy z dr. hab. Marcinem Filipowiczem i dr Maciejem Falskim.

Kierownik grantów i projektów naukowych indywidualnych

 • Odrzucone idee. Słowackie wizje dziejów w XIX wieku; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-111505, termin realizacji 2015-2016;
 • Między historiozofią a utopią – słowackie wizje dziejów w XIX wieku; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-106305, termin realizacji: 2013-2014;
 • Utopie, antyutopie i dystopie w kulturze słowackiej; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-103705, termin realizacji: 2012/2013;
 • Myśl ezoteryczna w kulturze słowackiej; temat badawczy realizowany w ramach badań naukowych młodych naukowców DSM-101405, termin realizacji: 2011-2012.

Projekty naukowo-administracyjne i badania terenowe

 • Slawista w przestrzeniach kultury, projekt naukowo-animacyjny finansowany z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego, termin realizacji: 2007-2008 (współkierowanie projektem wraz z dr hab. Magdaleną Bogusławską), w ramach projektu indywidualne badania terenowe przeprowadzone we Wschodniej Słowacji we wrześniu 2008 r.;
 • Objazd naukowy po Albanii i Kosowie organizowany przez Instytut Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Konsula Honorowego Albanii w Polsce, wrzesień 2005 r.;
 • Tożsamość kulturowa mieszkańców Zatoki Kotorskiej – tradycje i przemiany, termin realizacji: 2003-2005, kierowany przez dr hab. Magdalenę Bogusławską i Norberta Różyckiego projekt badawczy doktorantów i studentów Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej realizowany we współpracy z Ośrodkiem Badań Archeologicznych „NOVAE” w ramach projektu „Teuta” pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Dyczka, uczestnictwo w badaniach terenowych i wykopaliskach archeologicznych w Czarnogórze dofinansowanych przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego, czerwiec/lipiec 2003 r.

Publikacje

Monografie

Tropem Hermesa. Przypadek słowackiego księdza, myśliciela i literata Jonáša Záborskiego, Warszawa 2012, ss. 326.

Współautorstwo książek

 1. Obcy czy obywatele? Przemiany konstytucyjne w monarchii habsburskiej w latach 1860-1861, Kraków 2015, ss. 203, we współautorstwie z: Maciejem Falskim i Marcinem Filipowiczem.
 2. Peryferyjność. Habsbursko-słowiańska historia nieoczywista, Kraków 2016, ss. 249, we współautorstwie z: Maciejem Falskim i Marcinem Filipowiczem. 

Redakcja tomów zbiorowych

Czarny romantyzm – przypadek słowacki, Warszawa 2011, ss. 225, we współredakcji z: Joanną Goszczyńską.

Artykuły

 1. Okrídlena klietka – bunt i walka czy orła tatrzańskiego zgoda na przeznaczenie?, (w:) Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich, t. III, red. Joanna Goszczyńska, Warszawa 2005, s. 27-50.
 2. Mária z Magdaly Ľudmili Podjavorinskej – apoteoza jawnogrzesznicy apoteozą kobiety, „Pamiętnik Słowiański” LV, 2005, z. 1, s. 25-45.
 3. Torzo ako literárny žáner – casus Dráma sveta Janka Kráľa, „Zrkadlenie-Zrkadlení. Česko-slovenská revue“ 2005, č. 2, s. 26-32. (Także w: Proměny žánrů v české a slovenské literatuře, red.. S. Fedrová, A. Jedličková, J. Hej, Praha 2006, s. 60-66. )
 4. Szczeliny historii. Słowacki pejzaż narodowy w polskiej perspektywie, „Kontakty” V, Kraków 2006, s. 37-52. (Także w słowackiej wersji językowej: Medzery dejín. Slovenská národná krajinka v poľskom pohľade, „Kontakty” V, Bratislava 2006, s. 32-44.)
 5. Umelecké credo Dominika Tatarki (V úzkosti hľadania), (w:) Štyridsiate roky 20. storočia v slovenskej literatúre, red. V. Mikula, D. Robertsová, Bratislava 2006, s. 25-31.
 6. Zrodenie poetiky. Prípad Ján Červeň a Dominik Tatarka, „Zrkadlenie-Zrkadlení. Česko-slovenská revue“ 2006, č. 2. (Także w: Poetika programu program poetiky, edd. S. Fedrová, A. Jedličková, J. Hej, Praha 2007, s. 103-110; V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009, red. S. Fedrová, A. Jedličková, Praha 2009, s. 214-221.)
 7. W trwodze poszukiwań utraconej tożsamości, czyli kim jest autor? (Hľadanie strateného autora według Dušana Mitany), (w:) Slavica leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. J. Królak, J. Molas, Warszawa 2006, s. 117-133.
 8. Gnoza w cyklu Dráma sveta Janka Kráľa, (w:) Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, cz. 2, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wójtowicz, Wrocław 2007, s. 87-94.
 9. Terra incognita. Dwie glosy o Słowakach, „Literatura na Świecie” 2007, nr 7-8, s. 147-157.
 10. Enfant terrible slovenskej literatúry 19. storočia. Jonáš Záborský – demýtologizátor, (w:) Legendy a mýty české a slovenské literatury, red. S. Fedrová, A. Jedličková, Praha 2008, s. 56-63.
 11. Era ludożerców doświadczenie inferna w twórczości Leopolda Laholi, (w:) Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J. Goszczyńska, Warszawa 2008, s. 193-206.
 12. Jonáš Záborský – Vstúpenie Krista do Rája, (w:) Podoby outsiderstva v umeleckej literatúre, red. Z. Bariaková, M. Kubealaková, Banská Bystrica 2008, s. 59-62.
 13. Masky otca v tvorbe Dušana Mitanu. Starého otca návrat do „otcovho lona“, (w:) Od patriarchy k tatínkovi. Západoslovanské modely otcovství, red. M. Filipowicz, J. Królak, A. Zachová, Hradec Králové 2008, s. 169-180. (Także w polskiej wersji językowej: Maski ojca w twórczości Dušana Mitany. Starego ojca (dziadka) powrót na łono ojca, (w:) Między patriarchą a tatą. Zachodniosłowiańskie modele ojcostwa, red. M. Filipowicz, J. Królak, J. Molas, Warszawa 2009, s. 197-216.)
 14. Konflikt idei w eposie religijnym Jonáša Záborskiego Vstúpenie Krista do Rája, (w:) Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum, red. G. Minczew, M. Skowronek, I. Petrov, Łódź 2009, s. 151-166.
 15. Labirynty herezji w twórczości Jonáša Záborskiego (na podstawie rękopisu Vstúpenie Krista do Rája), (w:) Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci Marii Honowskiej, red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków 2010, s. 201-213.
 16. Kocurkowo czyli słowacki raj. Záborský versus Klimáček, (w:) Znaczące przestrzenie Słowiańszczyzny, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2010, s. 199-229.
 17. Trpká komika v Apokalipse Jonáša Záborského, (w:) Rozosmiať človeka je hotová veda alebo Podoby komiki v umeleckej literatúre, Banská Bystrica 2010, s. 105-110
 18. Śmiech i melancholia. Przypadek Jonáš Záborský, (w:) Smiech, slzy a svet komiky. Monografia štúdií o komike, red. Ivan Jančovič, Banská Bystrica 2011, s. 311-335.
 19. Czarny romantyzm Viliama Pauliniego-Tótha (o dramacie Ľudská komédia), (w): Czarny romantyzm – przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2011, s. 113-132.
 20. V zajatí irónie (k labyrintovej štruktúre Faustíady Jonáša Záborského), (w:) Poetika humoru, red. J. Waldnerová, Nitra 2012, s. 140-149.
 21. Badanie kultury słowackiej jako obszaru krzyżowania się wpływów kulturowych w kontekście dziedzictwa habsburskiego. Zarys perspektywy badawczej, „Kontakty” XI, Bratislava 2012, s. 29-34.
 22. Świat – grób. Gnostyckie lęki i chrześcijańskie nadzieje słowackiego wieszcza Janka Kráľa, „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza. Tom LXII”, Warszawa 2012, s. 199-218.
 23. Brothers Hungarians… Ján Palárik’s Attempt at Renegotiating the Slovak-Hungarian Relations on the Threshold of the 1860s, “Acta Poloniae Historica” 108, 2013, s. 121-146.
 24. Tropem Hermesa. Rzecz o badaniu tekstów zawiłych, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2013, nr 48, s. 253-260.
 25. Čierny romantizmus: slovenský prípad. Rekognoskácia terénu, „Slovenská literatúra” 2013, č. 2 (XV), s. 89-92, współautorstwo z Joanną Goszczyńską.
 26. Idea nowego początku w słowackich wizjach dziejów z połowy XIX wieku, „Slavia Meridionalis” 2014, nr 14, s. 232-244.
 27. Túžba po androgýnovi. Ontologické dimenzie tvorby Dominika Tatarku, (w:) Texty Dominika Tatarku, ed. R. Bilik, P. Zajac, Bratislava 2014, s. 85-90.
 28. Od przyjemności do rozkoszy. Eskapistyczne strategie Dominika Tatarki w złych czasach normalizacji (Písačky pre milovanú Lutéciu), (w:) Małe przyjemności: katalog słowiański, red. Elżbieta Solak, Barbara Popiołek, Bojana Todorović, Kraków 2016, s. 175-184.
 29. Ľudovít Štúr jako peryferyjna postać charyzmatyczna. Uwagi o symbolice władzy i tworzeniu się polis, (w:) Powroty do źródeł. W dwusetną rocznicę urodzin Ľudovíta Štúra, red. Joanna Goszczyńska, Warszawa 2016, s. 136-155.
 30. Sen o liberalismu. Nenaplněné bratrství Maďarů, Čechů a Slováků, przeł. Agnieszka Janiec-Nyitrai, (w:) „Od počatků k současnosti (1955-2015)“. 60 let bohemistiky na ELTE, red. Oleg Fedoszov, Agnieszka Janiec-Nyitrai, Zuzana Muchová, Budapest 2016, s. 165-173.
 31. Pogranicza map, pogranicza nauk. Peregrynacje słowackie, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 12, 2017, nr 1, s. 47-61. Dostępny online: http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/2017/Volume-12-Issue-1/art/9094/
 32. Fujara a postęp. O paradoksach modernizacji na Słowacji (Ján Lajčiak versus Alexander Matuška), (w:) Fabryka Słowian. Modernizacje, red. Danuta Sosnowska, Warszawa 2017, s. 240-265.
 33. Magiczne rytuały pamięci. Dziewiętnastowieczne stwarzanie początku przez Słowaków, (w:) Słowiańska pamięć / Slavic Memory, red. Karolina Ćwiek-Rogalska, Marcin Filipowicz, Kraków 2017, s. 227-238.
 34. Na parolodi a železnici Kolomana Banšella – felietonistyczna migawka z nowoczesności. O roli publicystyki w procesach modernizacji kultury słowackiej, „Kontakty“ XV, Bratislava 2017, s. 55-66.
 35. O polityczności instytucji. Jána Palárika głos w sprawie wzajemności słowiańskiej – w druku
 36. Niewidzialna Słowacja. Fałszywe perspektywy na ruchomej mapie Europy Środkowej – w druku
 37. Tkanka łączna. O badaniu niewidzialnych połączeń kulturowych i pożytkach ze zmiany ram – w druku

Recenzje

 1. (Rec.:) „Slovenská litertúra. Revue pre literárnu vedu” 2005, nr 4-5, czasopismo Instytutu Literatury Słowackiej SAV, ss. 135, (numer monograficzny poświęcony słowackiemu romantyzmowi). – „Pamiętnik Słowiański” LVI, 2006, z. 1, s. 143-147.
 2. (Rec.:) B. Suchoń-Chmiel, Spóźnione spowiedzi czyli autobiografie uwikłanych w historię pisarzy słowackich XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, ss. 216. – „Kontakty” VIII, 2009, s. 83-91.
 3. W poszukiwaniu tabu. Słowiańskie peregrynacje (Rec.:) Tabu w oku szeroko otwartym, red. N. Długosz, Z. Dimoski, Poznań 2012, ss. 456. – „Slavia Meridionalis” 2012, nr 12, s. 297-300.
 4. Los człowieka, los pisarza…Wokół twórczości Františka Švantnera, (Rec.:) František Švantner. Život a dielo, red. Jana Kuzmíková, Bratislava 2012, ss. 200. „Kontakty” XIII, Bratysława 2015, s. 99-106.

Sprawozdania z konferencji

 1. Międzynarodowa konferencja w Warszawie poświęcona procesom autoidentyfikacji na obszarze Europy Środkowej. Rekapitulacja i komentarz, „Kontakty” VI, Kraków 2007, s. 112-115.
 2. Czarny romantyzm – przypadek słowacki. Rekonesans, „Kontakty” X, Kraków 2011, s. 119-129.

Przekłady naukowe

 1. (Przekład ze słowackiego:) J. Hvišč, Maria Bobrownicka: Pogranicza w centrum Europy, „Kontakty” V, Kraków 2006, s. 67-69.
 2. (Przekład ze słowackiego:) P. Žigo, Janusz Siatkowski: Studia nad wpływami obcymi w ogólnosłowiańskim atlasie językowym, „Kontakty” V, Kraków 2006, s. 69-71.
 3. (Przekład ze słowackiego:) Kronika, „Kontakty” V, Kraków 2006, s. 106-122.
 4. (Przekład ze słowackiego:) V. Gašparíková, Przyczynek do polsko-słowackich kontaktów folklorystycznych, (w:) Bunt tradycji – Tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 45-54.
 5. (Przekład ze słowackiego:) A. Grušková, Sarkofagi i bankomaty, „Dialog” 2009, nr 6, s. 194-196.
 6. (Przekład ze słowackiego:) Pavel Matejovič, Dzisiejsze spojrzenie na okres totalitaryzmu w Czechach i na Słowacji – wybrane przykłady, (w:) Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, red. J. Goszczyńska, J. Królak, R. Kulmiński, Warszawa 2011, s. 57-70.
 7. (Przekład ze słowackiego:) Jelena Paštéková, Indeks totalitaryzmu. Kino słowackie po 1989 roku, (w:) Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, red. J. Goszczyńska, J. Królak, R. Kulmiński, Warszawa 2011, s. 325-346.
 8. (Przekład ze słowackiego:) Marek Mitka, Suplovaný tenis Michelangela Antonioniho (o motywie nieustajacej śmierci w opowiadaniach Vladimíra Balli), (w:) Czarny romantyzm – przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2011, s. 88-100.
 9. (Przekład ze słowackiego:) Peter Káša, Śmierć i czerń. O tworzeniu obrazu romantycznego poety Janka Kráľa w dramacie Karola Horáka Apokalypsa podľa 42. Janka (Kráľa), (w:) Czarny romantyzm – przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2011, s. 133-143.
 10. (Przekład ze słowackiego:) Miron Pukan, Filiacje z czarnym romantyzmem w twórczości Karola Horáka, (w:) Czarny romantyzm – przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2011, s. 144-155.

Przekłady literackie

 1. (Przekład ze słowackiego:) M. Milčák, Labirynt cieni, Levoča 2007.
 2. (Przekład ze słowackiego:) M. Kasarda, Cisza krzyku, „Lampa” 2009, nr 6 (63), s. 46-47.

Inne

 1. (Posłowie:) Asceta i libertyn, (w:) M. Milčák, Labirynt cieni, Levoča 2007, s. 53-55.
 2. (Wstęp:) Czarny romantyzm – przypadek słowacki, (w:) Czarny romantyzm – przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2011, s. 7-10, współautorstwo z Joanną Goszczyńską.