Anna Kobylińska

doktor

Adres e-mail: a.kobylinska@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • Członkini Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim w kadencji 2019–2020
 • Akredytowany tutor akademicki (akredytacja i certyfikat Collegium Vratislaviense)
 • Kierownik Zespołu Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej, http://uwhabsburgstudies.uw.edu.pl/
 • w latach 2012–2016: wicedyrektor ds. studenckich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, członkini Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, członkini Rady Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki UW

Zainteresowania

kultura i literatura słowacka, historia idei i ikonologia, zjawiska peryferyjne i pogranicza kulturowe, relacje międzykulturowe w regionie monarchii habsburskiej i Europy Środkowej

Przebieg kariery naukowej

 • w 2010 roku doktorat na podstawie rozprawy: Labirynty herezji w twórczości Jonáša Záborského; rozprawa wyróżniona przez Radę Naukową Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • od 2010 roku asystent w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego;
 • od 2012 roku adiunkt w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego;
 • od 2011 roku kierownik Zespołu Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej, działającego w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego (zespół współtworzą dr hab. Marcin Filipowicz i dr Maciej Falski);
 • w 2013 roku Nagroda Fundacji Slawistycznej, działającej przy Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, za debiut książkowy z dziedziny slawistyki za książkę: Tropem Hermesa. Przypadek słowackiego księdza, myśliciela i literata Jonáša Záborského (Warszawa 2012);
 • w 2015 roku przyznane trzyletnie Stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Granty i projekty naukowe

Kierownik grantów i projektów naukowych zespołowych

 • Słowiańskie narracje peryferyjne wobec monarchii habsburskiej i narodu, Narodowe Centrum Nauki: konkurs SONATA 2, umowa nr: UMO-2011/03/D/HS2/00826, termin realizacji: 2012-2016 – projekt zespołowy z dr. hab. Marcinem Filipowiczem i dr. Maciejem Falski;
 • Słowiańskie strategie negocjacyjne wobec dyskursu politycznego w monarchii habsburskiej w XIX wieku (metody badania tekstów źródłowych i ich prezentacja), temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-106305, termin realizacji: 2013-2014 – projekt zespołowy z dr. hab. Marcinem Filipowiczem i dr. Maciejem Falskim;
 • Słowiańskie reakcje na przeobrażenia konstytucyjne w monarchii habsburskiej w latach 60. XIX wieku; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-103705, termin realizacji: 2012-2013 – projekt zespołowy z dr. hab. Marcinem Filipowiczem i dr. Maciejem Falskim;
 • Badanie kultur słowiańskich na obrzeżach monarchii habsburskiej; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-101405, termin realizacji: 2011/2012 – projekt zespołowy z dr. hab. Marcinem Filipowiczem i dr Maciejem Falskim.

Kierownik grantów i projektów naukowych indywidualnych

 • Odrzucone idee. Słowackie wizje dziejów w XIX wieku; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-111505, termin realizacji 2015-2016;
 • Między historiozofią a utopią – słowackie wizje dziejów w XIX wieku; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-106305, termin realizacji: 2013-2014;
 • Utopie, antyutopie i dystopie w kulturze słowackiej; temat badawczy realizowany w ramach Badań naukowych młodych naukowców DSM-103705, termin realizacji: 2012/2013;
 • Myśl ezoteryczna w kulturze słowackiej; temat badawczy realizowany w ramach badań naukowych młodych naukowców DSM-101405, termin realizacji: 2011-2012.

Projekty naukowo-animacyjne i badania terenowe

 • Slawista w przestrzeniach kultury, projekt naukowo-animacyjny finansowany z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego, termin realizacji: 2007-2008 (współkierowanie projektem wraz z dr hab. Magdaleną Bogusławską), w ramach projektu indywidualne badania terenowe przeprowadzone we Wschodniej Słowacji we wrześniu 2008 r.;
 • Objazd naukowy po Albanii i Kosowie organizowany przez Instytut Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Konsula Honorowego Albanii w Polsce, wrzesień 2005 r.;
 • Tożsamość kulturowa mieszkańców Zatoki Kotorskiej – tradycje i przemiany, termin realizacji: 2003-2005, kierowany przez dr hab. Magdalenę Bogusławską i Norberta Różyckiego projekt badawczy doktorantów i studentów Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej realizowany we współpracy z Ośrodkiem Badań Archeologicznych „NOVAE” w ramach projektu „Teuta” pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Dyczka, uczestnictwo w badaniach terenowych i wykopaliskach archeologicznych w Czarnogórze dofinansowanych przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego, czerwiec/lipiec 2003 r.

Publikacje

Monografie

Tropem Hermesa. Przypadek słowackiego księdza, myśliciela i literata Jonáša Záborskiego, Warszawa 2012, ss. 326.

Monografie współautorskie

Obcy czy obywatele? Przemiany konstytucyjne w monarchii habsburskiej w latach 1860–1861, Kraków 2015, ss. 203, we współautorstwie z Maciejem Falskim i Marcinem Filipowiczem.

Peryferyjność. Habsbursko-słowiańska historia nieoczywista, Kraków 2016, ss. 249, we współautorstwie z Maciejem Falskim i Marcinem Filipowiczem.

Redakcja naukowa książek

Czarny romantyzm – przypadek słowacki, Warszawa 2011, ss. 225, we współredakcji z Joanną Goszczyńską.

Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach, Kraków 2019, ss. 394, we współredakcji z Magdaleną Bogusławską i Sylwią Siedlecką.

Słowacja, Europa Środkowa i jeszcze dalej. Tom dedykowany Profesor Joannie Goszczyńskiej, Warszawa 2019, ss. 566, we współredakcji z Martiną Ivanovą i Patrycjuszem Pająkiem.

Artykuły

Okrídlena klietka – bunt i walka czy orła tatrzańskiego zgoda na przeznaczenie?, w: Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich, t. III, Joanna Goszczyńska, Warszawa 2005, s. 27-50.

Mária z Magdaly Ľudmili Podjavorinskej – apoteoza jawnogrzesznicy apoteozą kobiety, „Pamiętnik Słowiański” LV, 2005, z. 1, s. 25-45.

Torzo ako literárny žáner – casus Dráma sveta Janka Kráľa, „Zrkadlenie-Zrkadlení. Česko-slovenská revue“ 2005, č. 2, s. 26-32. [Także w: Proměny žánrů v české a slovenské literatuře, red. S. Fedrová, A. Jedličková, J. Hej, Praha 2006, s. 60-66. ]

Szczeliny historii. Słowacki pejzaż narodowy w polskiej perspektywie, „Kontakty” V, Kraków 2006, s. 37-52.[Także w słowackiej wersji językowej: Medzery dejín. Slovenská národná krajinka v poľskom pohľade, „Kontakty” V, Bratislava 2006, s. 32-44; przedruk w: Slovensko – Poľsko. Bilaterálne vzťahy v procese transformácie, red. J. Hvišč, Bratislava 2008, s. 179-192.]

Umelecké credo Dominika Tatarki (V úzkosti hľadania), w: Štyridsiate roky 20. storočia v slovenskej literatúre, red. V. Mikula, D. Robertsová, Bratislava 2006, s. 25-31.

Zrodenie poetiky. Prípad Ján Červeň a Dominik Tatarka, „Zrkadlenie-Zrkadlení. Česko-slovenská revue“ 2006, č. 2. [Przedruk w: Poetika programu program poetiky, red. S. Fedrová, A. Jedličková, J. Hej, Praha 2007, s. 103-110; V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009, red. S. Fedrová, A. Jedličková, Praha 2009, s. 214-221.]

W trwodze poszukiwań utraconej tożsamości, czyli kim jest autor? (Hľadanie strateného autora według Dušana Mitany), w: Slavica leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. J. Królak, J. Molas, Warszawa 2006, s. 117-133.

Gnoza w cyklu Dráma sveta Janka Kráľa, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, cz. 2, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wójtowicz, Wrocław 2007, s. 87-94.

Terra incognita. Dwie glosy o Słowakach, „Literatura na Świecie” 2007, nr 7-8, s. 147-157.

Enfant terrible slovenskej literatúry 19. storočia. Jonáš Záborský – demýtologizátor, w: Legendy a mýty české a slovenské literatury, red. S. Fedrová, A. Jedličková, Praha 2008, s. 56-63.

Era ludożerców doświadczenie inferna w twórczości Leopolda Laholi, w: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J. Goszczyńska, Warszawa 2008, s. 193-206.

Jonáš Záborský – Vstúpenie Krista do Rája, w: Podoby outsiderstva v umeleckej literatúre, red. Z. Bariaková, M. Kubealaková, Banská Bystrica 2008, s. 59-62.

Masky otca v tvorbe Dušana Mitanu. Starého otca návrat do „otcovho lona“, w: Od patriarchy k tatínkovi. Západoslovanské modely otcovství, red. M. Filipowicz, J. Królak, A. Zachová, Hradec Králové 2008, s. 169-180. [Także w polskiej wersji językowej: Maski ojca w twórczości Dušana Mitany. Starego ojca (dziadka) powrót na łono ojca, w: Między patriarchą a tatą. Zachodniosłowiańskie modele ojcostwa, red. M. Filipowicz, J. Królak, J. Molas, Warszawa 2009, s. 197-216.]

Konflikt idei w eposie religijnym Jonáša Záborskiego Vstúpenie Krista do Rája, w: Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum, red. G. Minczew, M. Skowronek, I. Petrov, Łódź 2009, s. 151-166.

Labirynty herezji w twórczości Jonáša Záborskiego (na podstawie rękopisu Vstúpenie Krista do Rája), w: Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci Marii Honowskiej, red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków 2010, s. 201-213.

Kocurkowo czyli słowacki raj. Záborský versus Klimáček, w: Znaczące przestrzenie Słowiańszczyzny, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2010, s. 199-229.

Trpká komika v Apokalipse Jonáša Záborského, w: Rozosmiať človeka je hotová veda alebo Podoby komiki v umeleckej literatúre, Banská Bystrica 2010, s. 105-110

Śmiech i melancholia. Przypadek Jonáš Záborský, w: Smiech, slzy a svet komiky. Monografia štúdií o komike, red. Ivan Jančovič, Banská Bystrica 2011, s. 311-335.

Czarny romantyzm Viliama Pauliniego-Tótha (o dramacie Ľudská komédia), w: Czarny romantyzm – przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2011, s. 113-132.

V zajatí irónie (k labyrintovej štruktúre Faustíady Jonáša Záborského), w: Poetika humoru, red. J. Waldnerová, Nitra 2012, s. 140-149.

Badanie kultury słowackiej jako obszaru krzyżowania się wpływów kulturowych w kontekście dziedzictwa habsburskiego. Zarys perspektywy badawczej, „Kontakty” XI, Bratislava 2012, s. 29-34.

Świat – grób. Gnostyckie lęki i chrześcijańskie nadzieje słowackiego wieszcza Janka Kráľa, „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza. Tom LXII”, Warszawa 2012, s. 199-218.

Brothers Hungarians… Ján Palárik’s Attempt at Renegotiating the Slovak-Hungarian Relations on the Threshold of the 1860s, “Acta Poloniae Historica” 108, 2013, s. 121-146. Dostępny on-line: http://www.aph-ihpan.edu.pl/images/APH108/aph-108-06-kobylinska.pdf

Tropem Hermesa. Rzecz o badaniu tekstów zawiłych, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2013, nr 48, s. 253-260.

Čierny romantizmus: slovenský prípad. Rekognoskácia terénu, „Slovenská literatúra” 2013, č. 2 (XV), s. 89-92, współautorstwo z Joanną Goszczyńską.

Idea nowego początku w słowackich wizjach dziejów z połowy XIX wieku, „Slavia Meridionalis” 2014, nr 14, s. 232-244. Dostępny on-line: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.2014.010

Túžba po androgýnovi. Ontologické dimenzie tvorby Dominika Tatarku, w: Texty Dominika Tatarku, ed. R. Bilik, P. Zajac, Bratislava 2014, s. 85-90.

Od przyjemności do rozkoszy. Eskapistyczne strategie Dominika Tatarki w złych czasach normalizacji (Písačky pre milovanú Lutéciu), w: Małe przyjemności: katalog słowiański, red. Elżbieta Solak, Barbara Popiołek, Bojana Todorović, Kraków 2016, s. 175-184.

Ľudovít Štúr jako peryferyjna postać charyzmatyczna. Uwagi o symbolice władzy i tworzeniu się polis, w: Powroty do źródeł. W dwusetną rocznicę urodzin Ľudovíta Štúra, red. Joanna Goszczyńska, Warszawa 2016, s. 136-155.

Sen o liberalismu. Nenaplněné bratrství Maďarů, Čechů a Slováků, przeł. Agnieszka Janiec-Nyitrai, w: „Od počatků k současnosti (1955-2015)“. 60 let bohemistiky na ELTE, red. Oleg Fedoszov, Agnieszka Janiec-Nyitrai, Zuzana Muchová, Budapest 2016, s. 165-173.

Pogranicza map, pogranicza nauk. Peregrynacje słowackie, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 12, 2017, nr 1, s. 47-61. Dostępny on-line: http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/2017/Volume-12-Issue-1/art/9094/

Fujara a postęp. O paradoksach modernizacji na Słowacji (Ján Lajčiak versus Alexander Matuška), w: Fabryka Słowian. Modernizacje, red. Danuta Sosnowska, Warszawa 2017, s. 240-265.

Magiczne rytuały pamięci. Dziewiętnastowieczne stwarzanie początku przez Słowaków, w: Słowiańska pamięć / Slavic Memory, red. Karolina Ćwiek-Rogalska, Marcin Filipowicz, Kraków 2017, s. 227-238.

Na parolodi a železnici Kolomana Banšella – felietonistyczna migawka z nowoczesności. O roli publicystyki w procesach modernizacji kultury słowackiej, „Kontakty“ XV, Bratislava 2017, s. 55-66.

Niewidzialna Słowacja. Fałszywe perspektywy na ruchomej mapie Europy Środkowej, w: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II, red. Ivo Pospíšil, Brno 2018, s. 313-324.

Spojivové tkanivo. O výskume neviditeľných kultúrnych spojov a osohu zo zmeny ramca, w: Minulosť, sučasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky, red. Radoslav Passia, Bratislava 2018, s. 110-117.

Trajektorie zmiany instytucjonalnej a ruchome archiwa. Rozpoznania słowackie, w: Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach, red. Magdalena Bogusławska, Anna Kobylińska, Sylwia Siedlecka, Kraków 2019, s. 73-102.

Drewno i woda. Esej o kulturze słowackiej, w: Słowacja, Europa Środkowa i jeszcze dalej. Tom dedykowany Profesor Joannie Goszczyńskiej, red. Martina Ivanová, Anna Kobylińska, Patrycjusz Pająk, Warszawa 2019, s. 397-418.

Recenzje

[Rec.:] „Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu” 2005, nr 4-5, czasopismo Instytutu Literatury Słowackiej SAV, ss. 135, (numer monograficzny poświęcony słowackiemu romantyzmowi). – „Pamiętnik Słowiański” LVI, 2006, z. 1, s. 143-147.

[Rec.:] B. Suchoń-Chmiel, Spóźnione spowiedzi czyli autobiografie uwikłanych w historię pisarzy słowackich XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, ss. 216. – „Kontakty” VIII, 2009, s. 83-91.

W poszukiwaniu tabu. Słowiańskie peregrynacje [Rec.:] Tabu w oku szeroko otwartym, red. N. Długosz, Z. Dimoski, Poznań 2012, ss. 456. – „Slavia Meridionalis” 2012, nr 12, s. 297-300.

Los człowieka, los pisarza…Wokół twórczości Františka Švantnera, [Rec.:] František Švantner. Život a dielo, red. Jana Kuzmíková, Bratislava 2012, ss. – „Kontakty” XIII, Bratysława 2015, s. 99-106.

Sprawozdania z konferencji

Międzynarodowa konferencja w Warszawie poświęcona procesom autoidentyfikacji na obszarze Europy Środkowej. Rekapitulacja i komentarz, „Kontakty” VI, Kraków 2007, s. 112-115.

Czarny romantyzm – przypadek słowacki. Rekonesans, „Kontakty” X, Kraków 2011, s. 119-129.

Przekłady naukowe

[Przekład ze słowackiego:] J. Hvišč, Maria Bobrownicka: Pogranicza w centrum Europy, „Kontakty” V, Kraków 2006, s. 67-69.

[Przekład ze słowackiego:] P. Žigo, Janusz Siatkowski: Studia nad wpływami obcymi w ogólnosłowiańskim atlasie językowym, „Kontakty” V, Kraków 2006, s. 69-71.

[Przekład ze słowackiego:] Kronika, „Kontakty” V, Kraków 2006, s. 106-122.

[Przekład ze słowackiego:] V. Gašparíková, Przyczynek do polsko-słowackich kontaktów folklorystycznych, [w:] Bunt tradycji – Tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 45-54.

[Przekład ze słowackiego:] A. Grušková, Sarkofagi i bankomaty, „Dialog” 2009, nr 6, s. 194-196.

[Przekład ze słowackiego:] Pavel Matejovič, Dzisiejsze spojrzenie na okres totalitaryzmu w Czechach i na Słowacji – wybrane przykłady, [w:] Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, red. J. Goszczyńska, J. Królak, R. Kulmiński, Warszawa 2011, s. 57-70.

[Przekład ze słowackiego:] Jelena Paštéková, Indeks totalitaryzmu. Kino słowackie po 1989 roku, [w:] Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, red. J. Goszczyńska, J. Królak, R. Kulmiński, Warszawa 2011, s. 325-346.

[Przekład ze słowackiego:] Marek Mitka, Suplovaný tenis Michelangela Antonioniho (o motywie nieustajacej śmierci w opowiadaniach Vladimíra Balli), [w:] Czarny romantyzm – przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2011, s. 88-100.

[Przekład ze słowackiego:] Peter Káša, Śmierć i czerń. O tworzeniu obrazu romantycznego poety Janka Kráľa w dramacie Karola Horáka Apokalypsa podľa 42. Janka (Kráľa), [w:] Czarny romantyzm – przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2011, s. 133-143.

[Przekład ze słowackiego:] Miron Pukan, Filiacje z czarnym romantyzmem w twórczości Karola Horáka, [w:] Czarny romantyzm – przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2011, s. 144-155.

[Przekład ze słowackiego:] Memorandum narodu słowackiego z 6-7 czerwca 1861 roku, w: Anna Kobylińska, Maciej Falski, Marcin Filipowicz, Obcy czy obywatele? Przemiany konstytucyjne w monarchii habsburskiej w latach 1860-1861, Kraków 2015 s. 173-186.

[Przekład ze słowackiego:] Juraj Buzalka, Co się stało z OS-ią liberalnego konsensusu na Słowacji?, w: Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach, red. Magdalena Bogusławska, Anna Kobylińska, Sylwia Siedlecka, Kraków 2019, s. 53-72.

[Przekład ze słowackiego:] Radoslav Passia, Instytucje literackie na Słowacji w procesie transformacji po 1989 roku (zarys problematyki), w: Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach, red. Magdalena Bogusławska, Anna Kobylińska, Sylwia Siedlecka, Kraków 2019, s. 167-180.

Przekłady literackie

[Przekład ze słowackiego:] Milčák, Labirynt cieni, Levoča 2007.

[Przekład ze słowackiego:] M. Kasarda, Cisza krzyku, „Lampa” 2009, nr 6 (63), s. 46-47.

Inne

[Posłowie:] Asceta i libertyn, w: M. Milčák, Labirynt cieni, Levoča 2007, s. 53-55.

[Wstęp:] Czarny romantyzm – przypadek słowacki, w: Czarny romantyzm – przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2011, s. 7-10, współautorstwo z Joanną Goszczyńską.

[Wstęp:] Wstęp; Changing the framework. Institutions in Central Europe and the Balkans after 1989, w: Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach, red. Magdalena Bogusławska, Anna Kobylińska, Sylwia Siedlecka, Kraków 2019, s. 7-13; współautorstwo z Magdaleną Bogusławską i Sylwią Siedlecką.