Joanna Goszczyńska

Joanna Goszczyńskaprofesor doktor habilitowana

Adres e-mail: joanna.goszczynska@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • Dyrektor Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej w latach 2008-2016,
 • członek Rady Wydziału Polonistyki,
 • członek Komisji Kulturoznawczej na Wydziale Polonistyki,
 • członek Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej WP,
 • Kadencja 2012-2015 – Komitet Nauk o Kulturze PAN,
 • kadencja 2015 – 2018 Komitet Słowianoznawstwa PAN,
 • Komisja Ibero-Slawistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów PAN,
 • Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Szkolnictwa RS (przewodnicząca),
 • Rada Programowa Forum Polsko-Czeskiego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
 • CLEPUL (Centro de Literaturas de Expressao Portuguesa das Universidados de Lisboa),
 • Komisja Oceniająca  programu SASPRO przy Słowackiej Akademii Nauk,
 • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN,
 • redaktor naczelny polsko-słowackiego pisma „Kontakty”,
 • komitet redakcyjny czasopisma „Prace Filologiczne”,
 • rada redakcyjna słowackiego czasopisma „Slovenská literatúra“,
 • rada redakcyjna słowackiego czasopisma „Rak“.

Zainteresowania

literatura  czeska i słowacka XIX i XX wieku i jej uwarunkowania kulturowe, mitologia narodowa, historia idei, problemy szeroko rozumianego modernizmu

Przebieg kariery naukowej

 • doktorat: 1983 (Uniwersytet Warszawski),
 • habilitacja 2001 (Uniwersytet Warszawski),
 • profesor: 2010 (Uniwersytet Warszawski).

Publikacje

Monografie

 • Wielkie spory małego narodu, Warszawa 2015
 • Synowie Słowa. Myśl mesjanistyczna w literaturze słowackiej, Warszawa 2008
 • Sławni i zapomniani. Studia z literatury czeskiej i słowackiej, Warszawa 2004
 • Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, Warszawa 2001
 • (przekład na język słowacki) Mýtus o Jánošíkovi vo folklóre a slovenskej literatúre 19. storočia, przeł. B. Suwara, Bratislava 2003

Książki zespołowe

 • Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (Jej formy i przemiany), red. J. Goszczyńska, Warszawa 2003,  
 • Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 2 (Jej formy i przemiany), red. J. Goszczyńska, Warszawa 2004
 • Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich 3 (Jej znaki i symbole), red. J. Goszczyńska, Warszawa 2005
 • Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J.Goszczyńska, Warszawa 2008
 • Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008
 • Znaczące przestrzenie Słowiańszczyzny, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2010
 • Res slavisticae, red. J. Goszczyńska, Z. Greń, Warszawa 2010, ss. 212
 • Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, red. J. Goszczyńska, J. Królak, R. Kulmiński, Warszawa 2011.
 • Czarny romantyzm. Przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2011
 • Wojna – retoryka walki, red. nauk. J. Goszczyńska, Warszawa 2015
 • W poszukiwaniu przerw w zabudowie. W stulecie urodzin Bohumila Hrabala, red. nauk. J. Goszczyńska, Warszawa 2015

Ważniejsze artykuły z ostatnich lat

 • L’influence de Mickiewicz sur le romantisme  slovaque, w: Le Verbe et l´Histoire Mickiewicz, la France et l´Europe, red. François-Xavier Coquin et Michel Masłowski, Institut d´études slaves, Paris 2002, s. 104-112.
 • Mesjanizacja idei słowianofilskich w poezji Sama Bohdana Hrobonia, w: Wielkie tematy  kultury w literaturach słowiańskich, „Slavica Wratislaviensia” CXXVIII, Wrocław 2004, Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2665, red. J. Malej, Z. Tarajło-Lipowska, s. 32-39.
 • Expresionismus v české literatuře na začátku 20. století, „Česká literatura” 2004, nr 1, s. 82-89.
 • Oblicza słowackiego mesjanizmu (Samo Bohdan Hroboň),w: Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej, red. H. Mieczkowska i B. Suchoń-Chmiel, Kraków 2005, s. 233-237.
 • Josef Škvorecký a poetika populární literatury, w: Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a dílu Josefa Škvoreckého, red. M. Přibáň, Literární akademie, Praha 2005, s. 81-89.
 • Miejsce mesjanizmu w słowackim romantyzmie, w: Pejzaże kultury. Prace ofiarowane  Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę jego urodzin, red. W. Dynak, M. Ursel, Wrocław 2005, s. 587-605.
 • Mesianizmus v poľskom a slovenskom  romantickom myšlení, „Slovenská literatúra” 4-5, 2005, s. 70-77.
 • Spor o expresionismus, w: Hledání expresinistických poetik, ed. M. Bauer, České Budějovice 2006, s. 23-31.
 • Podoby expresionizmu v slovenskej literatúre 40. rokov, w: Štyridsiate roky 20. storočia v slovenskej literatúre, red. nauk. V. Mikula, D. Robertsová, Bratislava 2006,     s. 7-14.
 • Kwestia polsko-rosyjska w historiozofii Ľudovíta Štúra, w: Zborník príspevkov. 80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave, red. M. Pančíková, M. Nowakowska, Bratislava 2006, s. 30-42.
 • Naród przeciwko własnemu państwu – pomiędzy identyfikacją a sprzeciwem (na kanwie powieści Jozefa Cígera Hronskiego „Svet na Trasovisku”), w: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J. Goszczyńska, Warszawa 2008, s. 117-126.
 • Idee słowackiego romantycznego mesjanizmu, w: Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka, red. L. Suchanek, K. Wrocławski, Warszawa 2008, s. 203-211.
 • Czechów i Słowaków zauroczenie folklorem (w XIX wieku), w: Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 37-44
 • Przemilczenia w relacjach kulturowych słowacko-węgierskich i słowacko-czeskich w latach czterdziestych XIX wieku, w: Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2008, s. 133-141.
 • Fenomen czeskiego romantyzmu, w: Romantyzm a romantismus. Metamorfózy a analogie romantismu v moderní polské a české literatuře, red. V. Forková, K. Chamonikolas, Praha 2008, s. 47-55.
 • O nutnosti ne-bytí sebou samým (Ivan Klíma: „Loď jménem Naděje“), w: Pražské jaro 1968: Literatura – Film – Media), red. H. Kupcova, Literarni akademie, Praha 2008, s. 89-94.
 • Medzi panslavizmom a austroslavizmom – Hodžova a Hrobonova mesianisticka utopia, w: Slova. Pamatnica k sedemdesiatke Rudolfa Chmela, opr. Laszlo Szigeti, Kalligram, Bratislava 2009, s. 311-324.
 • La nation dans les conceptionsmessianiques de Michal Miloslav Hodža, „SLAVICA BRUXELLENSIA” 3/ 2009 („Revue polyphonique de littérature, histoire et culture slaves” de l’Université Libre de Bruxelles).
 • Wojna jest piękna? Doświadczenie I wojny światowej w czeskiej i polskiej prozie ekspresjonistycznej, w: Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. J. Lipowski, D. Żygadło-Czopik, Wrocław 2009, s. 165-174
 • Ekspresjonistyczne inspiracje w twórczości Josefa Čapka. Casus ciało. w: Obraz člověka v literatuře, red. J. Wiendl, Praha 2010, s. 14-23.
 • Koncepcje słowiańskiej wspólnoty w  historiozoficznych projektach myślicieli słowackich w drugiej połowie XIX wieku, w: Res  slavisticae, red. J. Goszczyńska, Z. Greń, Warszawa 2010, s. 37-46.
 • Hranice subjektivity ve vztahu k  jinému: Casus Richard Weiner, w: Česká literatura rozhraní a okraje, ed. L. Jungmannová, Praha 2010, s. 195-204. (IV Kongres světové literárněvědné bohemistyki)
 • Inspiraciones folclóricas en la poesía de los mesiánicos eslovacos, w: Las Tradiciones Folclóricas en la Cultura de los Pueblos Eslavos. Historia – cultura popular – arte – lengua – literatura – mitos – memoria colectiva – conciencia nacional, ed. R. Renáta Bojničanová, Salustio Alvarado, Madryt 2010, s. 75-85.
 • Le courant canonique et apocryphe dans la littérature romantique slovaque,w:Culture et identité en Europe centrale. Canons littéraires et visions de l’Histoire, red. Michel Masłowski, Didier Francfort, Paul Gradvohl, Editions de l’Institut d’Études Slaves, Paris 2011,  293-299.
 • Doświadczenie totalitaryzmu w prozie słowackiej po roku 1989, w: Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, red. J. Goszczyńska, J. Królak, R. Kulmiński, Warszawa 2011, s. 295-306.
 • Les Tatras dans la controverse autour de l´identité nationale slovaque au XIX siècle, in: Miroirs Briesés. Récits régionaux et imaginaires croisés sur le territoire slovaque, Institute d´Études Slaves, Paris 2011, s. 41-52.
 • Le messianisme slovaque : entre religion et politique, w: Religion et identité en Europe centrale, ed. M. Masłowski, Paris 2012, s. 227-240.
 • František Švantner voči naturizmu a goticizmu, „Slovenská literatúra“ 2012, nr 5, s. 381-392.
 • Metaforyczny wampiryzm bohaterek słowackiej prozy międzywojennej (Hrušovský, Švantner),w: Czarny romantyzm. Przypadek słowacki, red. J. Goszczyńska, A. Kobylińska, Warszawa 2012, s. 27-39.
 • Demitologizacja wojny w czeskiej, polskiej i słowackiej prozie międzywojennej, w: СЛАВЯНИТЕ. ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ, КУЛТУРА, ed. Калина Бахнева, Ани Бурова, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Sofia 2012, s.144 –153
 • Koncepcja wspólnej Europy w mesjanistycznej historiozofii M.M. Hodžy, w: ВРЕМЕ И ИСТОРИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ, ed. Ани Бурова, Диана Иванова i inni, Sofia 2012, s. 119-124.
 • Gra emocji w opowiadaniu Richarda Weinera „Dvojníci“ i Edgara Allana Poe´go „William Wilson“, w:  Tělo, smysly, emoce, ed. J. Wiendl,  Praha 2012, s. 13-21
 • Prípad Michal Miloslav Hodža, „Slovenská literatúra” 2013, nr 1, s. 1-18.
 • Metaforický vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy, “Slovenská literatúra” 2013, nr 2, s. 93-104. (przekład polskiej wersji artykułu)
 • Modernismus a goticismus (případ Ladislava Klímy), w: Moderna moderny, red. nauk. Tomáš Kubíček, Jan Wiendl, Olomouc 2013, s.88-98
 • Tatarkov Démon súhlasu, w: Texty Dominika Tatarku, ed. René Bílik, Peter Zajac, Veda, Bratislava 2014, s. 120-132
 • Přínos srovnávací četby, „Slovo a smysl”, 21, ročník XI- 2014, s. 266-272
 • Słowackie rozrachunki z ideologizacją kultury, „Slavia Meridionalis”, vol.14 (2014), s. 273-287.
 • Aké náboženstvo? Navraty k prameňom, w: Ľudovít Štur. Štúdie a eseje, red. R. Chmel, Bratislava 2015
 • Wielka wojna według Vladislava Vančury w: Wojna – retoryka walki, red. nauk. J. Goszczyńska, Warszawa 2015
 • Zwierzęta w krainie Hrabala, w: W poszukiwaniu przerw w zabudowie. W stulecie urodzin Bohumila Hrabala, red. nauk. J. Goszczyńska, Warszawa 2015
 • My a oni. My alebo oni. My vůči nim. Slovenský kulturní prostor očima cizích cestovatelů, w: Fenómen cestopisu v literatuře a umění střední Evropy, red. Jiří Hrabal, Olomouc 2015