Zdzisław Darasz

Zdzisław Daraszdoktor habilitowany, profesor UW

Adres e-mail: zdarasz@wp.pl

Publikacje

Książki

 • Od moderny do ekspresjonizmu. Z przemian świadomo­ści literackiej w Słowenii. Wro­cław etc.: Zakład Narodowy im. Osso­lińskich 1982, 133 (1) s.
 • Recenzje: T. Pretnar, „Ruch Literacki” 1983, z. 3–4, s. 289–291; Idem, Od moderne k avant­gardi. „Slavistična revija” 1983, z. 3, s. 237–238; Z. Niedziela, „Pamiętnik Słowiański” T. 32: 1982 (wyd. 1985), s. 238–239; A. Borowiec-Fiuto, „Slavia Occidentalis” T. 43: 1986 (wyd. 1987), s. 214–216.
 • Wydanie słoweńskie: Od moderne k ekspresionizmu. O spremembah v slovenski književni zavesti. Prevedel T. Pretnar. Ljubljana: Slovenska matica 1985, 141 (3) s. Razprave in eseji 29.
 • Recenzje: D. Poniž, Moderno o moderni. „Dnevnik” 15. 08. 1985, s. 9. Svet v knjigah 479; I. G(edrih), Pri Slovenski matici od leposlovja do filozofije. „Sodobnost” 1985, z. 8–9, s. 909–910; F. Buttolo, „Primerjalna književnost” 1986, z. 1, s. 60–63.
 • Problemy autoidentyfikacji kulturowej i narodowej w literaturze słoweńskiej. Kato­wice: Uniwer­sytet Śląski 1995, 145 (3) s. Povzetek. Summary. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1513.
 • Recenzja: J. Šuler-Galos, „Pamiętnik Słowiański” T. 45–46: 1995–1996 (wyd. 1997), s. 189–194.

Artykuły językoznawcze

 • The Word-Formation of Serbo-Croatian Substantives of Turkish Origin. Transl. by J. Laskowski. Part One: „Folia Orienta­lia” T. 15: 1974, s. 119–139; Part Two: „Folia Orien­ta­lia”T. 16: 1975, s. 193–213.
 • Gwara jako kryterium literackiej normy. „Język Polski” 2000, z. 1–2, s. 146–148.

Artykuły literaturoznawcze

 • Liryka erotyczna słoweńskiej moderny. W: Modernizm w literaturach słowiańskich (zachodnich i południowych). Red. M. Bobrownicka. Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Osso­lińskich 1973, s. 165–172.
 • Między filozofią a polityką. O dramatach Primoža Ko­zaka. W: Dramat i teatr naro­dów słowiań­skich w XX wieku. Red. M. Bobrownicka. Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Osso­liń­skich 1979, s. 99–109.
 • Wersja zmodyfikowana: Elementi dramskega oblikovanja Primoža Kozaka. Prevedel T. Pretnar. W: Sodobni slovenski jezik, književnost in kultura. Uredila B. Paternu, F. Jakopin. Ljubljana: Univerza etc. 1988, s. 209–215. Summary. Obdobja 8.
 • Przedruk fragmentu w: Sodbe o Aferi in Ko­zakovi dramatiki. W: P. Kozak, Afera. Spremna be­sedila napisal A. Lah. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1992, s. 117–118. Zbirka Klasje, II letnik.
 • Z przemian świadomościowych w literaturze słoweńskiej po modernie: Vodušek i Ko­sovel. W: Literaturysłowiańskie w okresie Awangardowego przełomu. Red. Z. Niedziela. Wro­cław etc.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1979, s. 101–109.
 • Problem ekspresionizma v Župančičevi liriki. Prevedel T. Pretnar. W: Oton Župančič. Simpozij 1978. Uredil F. Bernik. Lju­bljana: Slovenska matica 1979, s. 165–173. Streszczenie.
 • Wersja zmodyfikowana: Z problemów ekspresjonizmu w liryce Otona Župančiča. „Pamiętnik Słowiański” T. 30: 1980 (wyd. 1981), s. 89–99.
 • Jan August Kisielewski na scenach krajów słowiańskich. W: Jan August Kisielewski i problemy dramatu młodopol­skiego. Red. E. Łoch. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe w Rze­szo­wie 1980, s. 45–51.
 • Levstikov književnozgodovinski nazor. Prevedel  T. Pret­nar. W: Obdobje realizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Uredil B. Paternu. Ljubljana: Univerza etc. 1982, s. 101–107. Streszczenie. Obdobja 3.
 • Ritem kot izraz svetovnega nazora: Župančič in Le­śmian. Prevedel T. Pretnar. W: Obdobje sim­bolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Prvi del. Uredil F. Zadravec. Lju­bljana: Univerza etc. 1983, s. 277–284. Stresz­cze­nie. Obdobja 4.
 • Wersja zmodyfikowana: Rytm w poetyckiej autorefleksji Leśmiana i Župančiča. W: Polska – Jugosławia. Związki i pa­ralele literackie. Red. H. Janaszek-Ivaničková, E. Madany. Wrocław etc.: Zakład Na­ro­dowy im. Ossolińskich 1987, s. 65–72.
 • Iskanje formule „nove umetnosti” v slovenski slovstveni publicistiki ekspresioni­stičnega desetle­tja. Prevedel T. Pretnar. W: Obdobje ekspresionizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Uredil F. Zadravec. Ljubljana: Univerza etc. 1984, s. 389–397. Streszcze­nie. Obdobja 5.
 • Dramatyczność, element liryczny i epicki w dramaturgii Vojnovicia. „Prace Historycz­noliterac­kie” 1987, z. 62, s. 47–54. Zusammenfassung. Zeszyty Naukowe Uniwersy­tetu Jagielloń­skiego.
 • Tropem ewolucji małych form słoweńskiego dramatu eks­presjonistycznego. „Slava” 1988/89, z. 2, s. 144–156; toż w: Studia porównawcze z literatur sło­wiań­skich. Red. R. Łużny, Z. Nie­dziela. Wrocław etc.: Zakład Naro­dowy im. Ossolińskich 1992, s. 137–144. Summary.
 • Sto lat literatury słoweńskiej (18851985). „Pamiętnik Słowiański” T. 36–37: 1986–1987 (wyd. 1989), s. 261–281.    
 • Sto lat słoweńskiej krytyki literackiej (18851985). „Pamiętnik Słowiański” T. 36–37: 1986–1987 (wyd. 1989), s. 289–298.
 • V iskanju identitete. Iz obravnave zgodnje faze razvoj­negaprocesa slovenske vede o književnosti. Prevedel T. Pret­nar. W: Obdobje slovenskega narodnega preporoda (Ob 70-let­nici ljubljanske slavistike). Uredil M. Kmecl. Ljubljana: Univerza etc. 1991, s. 13–18. Streszczenie. Obdobja 11.
 • Wersja zmodyfikowana: Z obserwacji wczesnej fazy procesu rozwojowego sło­weńskiej nauki o literaturze. W: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Red. J. Świdziński, T. Zdan­cewicz. Poznań: Wy­dawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1991, s. 57–64. Prace Komisji Filo­logicznej T. 32.
 • Literatura chorwackiego iliryzmu w kręgu naukowych za­interesowań Mariana Zdzie­chowskiego. „Rocznik Komisji Hi­sto­rycznoliterackiej” T. 28: 1991 (wyd. 1992), s. 139–146. Sum­mary.    
 • Topos galernika we współczesnej literaturze słoweń­skiej. W: Mity narodowe w literatu­rach sło­wiańskich. Red. M. Bo­brow­nicka. „Prace Historycznoliterackie” 1992, z. 81, s. 67–74. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Słoweński ekspresjonizm wobec etycznych wyzwań czasu. W: Kryzys tożsamości. Slavica. Red. B. Czapik, E. To­karz. Katowice: Uniwersytet Śląski 1992, s. 38–50. Резюме. Summary. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1301.
 • Reizm propozycja słoweńskiej neoawangardy lat sześć­dziesiątych. W: Rozpad mitu i języka? Red. B. Czapik. Ka­towice: Uniwersytet Śląski 1992, s. 134–143. Summary. Резюме. Prace Na­ukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1324.
 • Wstęp (do Rozdziału XI: Chorwacja, Słowenia, Serbia). W: O dramacie. Źródła do dziejów eu­ropejskich teorii dramatycz­nych. Red. E. Udalska. T. 2: Od Hugo do Witkiewicza. Poetyki ma­nifesty komentarze. Warszawa: Fundacja Astronomii Pol­skiej 1993, s. 595–602.
 • Metoda literarnozgodovinske sinteze Ivana Prijatelja (Pogled od zunaj). Prevedel N. Jež. „Slavi­stična revija” 1994, z. 2–3, s. 365–369. Streszczenie. Ramovšev zbornik. Obdobja 12.
 • Oblikovanje idejno-estetskih modelov slovenske lite­rarne kritike v obdobju med svetov­nima voj­nama. Oris vprašanja. W: Individualni in generacijski ustvarjalni ritmi v sloven­skem je­ziku, književnosti in kulturi. Ob 10-letnicismrtiM. Boršnikove. Uredila M. Juvan, T. Sajovic. Lju­bljana: Univerza etc. 1994, s. 23–29. Streszczenie. Obdobja 14.
 • Literatura słoweńskiego baroku (na tle słowiańskim). W: Kolokwia polsko-włoskie. Red. J. Ma­licki, P. Wilczek. T. 2: Kul­tura baroku i jej tradycje. Katowice: Śląsk 1994, s. 15–24. Prace Ko­misji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach nr 16.
 • U źródeł postmodernistycznej świadomości słoweńskiej literatury. W: Postmodernizm w literatu­rze i kulturze krajów Eu­ropy Środkowo-Wschodniej. Materiały z konferencji naukowej zorgani­zowanej przez Uniwersytet Śląski. Ustroń, 1519 listopada 1993. Red. H. Janaszek-Ivaničková, D. Fokkema. Katowice: Śląsk 1995, s. 179–184.
 • Wersja anglojęzyczna: The Sources of the Postmodern Consciousness in Slovene Literature. (Transl. by A. Rodzińska). W: Postmodernism in Literature and Culture of Central and Eastern Europe. Pa­pers presented at an International Conference organized by University of Silesia. Ustroń, 1519 November, 1993. Edited by H. Janaszek-Ivaničková in Co-operation with D. Fok­kema. Kato­wice: Śląsk 1996, s. 183–188.
 • Impulsy germańsko-romańskie a historyczna promocja litera­tury słoweńskiej. W: Symbioza kul­tur słowiańskich i niesło­wiań­skich w Europie Środkowej. Red. M. Bobrownicka. Kraków: Universitas 1996, s. 99–106.
 • Sonety France Prešerna w polskich przekładach. W: So­net in sonetni venec. Uredila B. Paternu,  F. Jakopin. Ljubljana: Filozofska fakulteta etc. 1997, s. 337–343. Povzetek. Ob­dobja 16.
 • Niektóre aspekty słoweńskiego dialogu z tradycją naro­dowej kultury. W: Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo, 1920 sierpnia 1996. Red. M. Bobrownicka, L. Suchanek, F. Ziejka. Kraków: Universitas 1997, s. 77–85.
 • Wersja zmodyfikowana: Polska glosa do słoweńskiego dialogu z dziedzictwem narodowej kul­tury. „Slavistična revija” 1997, z. 1–2, s. 161–170. Povzetek. Zadravčev zbornik.
 • Słoweńcy wobec iliryjskiej utopii. W: Utopia w językach, literaturach i kulturach Sło­wian. T. 2: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim. Red. B. Czapik-Lityń­ska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1997, s. 74–80. Summary. Zusam­menfas­sung. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1600.
 • Chorwacki poemat o wojnie chocimskiej: Osman Ivana Gundulicia. W: Wokół Wa­cława Potoc­kiego. Studia i szkice staropolskie w trzechsetną rocznicę śmierci Poety. Red. J. Ma­licki, D. Rott. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1997, s. 104–116. Summary. Zusam­menfas­sung. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1645.
 • Zjednoczona Europa słoweńska szansa czy zagrożenie? W: Słowianie wobec integra­cji Eu­ropy. Prace poświęcone XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Krako­wie. Red. M. Bobrownicka. Kraków: Universitas 1998, s. 201–209. Summary.
 • Adam Mickiewicz in France Prešeren: pesnika velikega preloma. „Sodobnost” 1999, z. 3–4, s. 318–324.    
 • Wersja zmodyfikowana: Adam Mickiewicz in France Prešeren med klasicizmom in romantiko. W: Prešernovi dnevi v Kranju. Simpozij ob 150-letnici smrti dr. Franceta Prešerna od 2. do 5. februarja 1999 na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Uredili B. Paternu, N. Šumi, F. Drolc, M. Starc. Kranj: Mestna občina Kranj 2000, s. 51–58. Summary.
 • Z zagadnień procesu literackiego w Słowenii: od wielojęzyczności do językowego etnocentryzmu. W: Studia z historii literatury i kultury Słowian. Red. B. Czapik-Lityńska, Z. Darasz. Katowice: Uniwersytet Śląski 2000, s. 146–153. Summary. Zusammenfassung. Prace Naukowe Uniwer­sytetu Śląskiego nr 1850.
 • Wersja słoweńskojęzyczna: Pričakovanim slovenskim literarnozgodovinskim sintezam na rob. (Prevedel N. Jež). W: Histori­zem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture. Uredila A. Derganc. Ljubljana: Univerza etc. 2002, s. 541–548. Summary. Obdobja 18.
 • Językowy polimorfizm słoweńskiej kultury a narodowa tożsamość Słoweńców. W: Język a tożsa­mość narodowa. Slavica. Red. M. Bobrownicka. Kraków: Universitas 2000, s. 143–153. Sum­mary.
 • Barokowe antynomie i dysonanse w kazaniach Janeza Svetokriškiego. W: Między kulturą „ni­ską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe. Pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek-Wirgowej. Red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnic­two Łódzkie 2001, s. 29–34.
 • Drago Jančar scriptor politicus. „Przegląd Polityczny” 2002, z. 54, s. 72–74.
 • Słowiańskie identyfikacje słoweńskiej kultury narodowej. „Południowosłowiańskie Zeszyty Na­ukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 1: 2004, s. 97–107. Резюме.
 • Europejska anábasis Vladimira Bartola. W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich T. 6. Red. I. Malej, Z. Tarajło-Lipowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004, s. 75–82. Резюме. Перевел J. Pietrow. „Slavica Wratislaviensia”  T. 129. Acta Univer­sitatis Wratislaviensis nr 2666.
 • Chorwacka barokowa proza kaznodziejska. W: Homiletyka. Red. Z. Darasz, G. Minczew. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2005, s. 127–137. Резюме. „Południowo­słowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 2: 2005.
 • Być Słoweńcem. Eseistyczne reinterpretacje problemu. W: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. 3: Podmiotowość. Red. B. Czapik-Lityńska. War­szawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2005, s. 152–171. Summary.
 • Književna kroatistika na Sveučilištu u Varšavi: tradicija, transformacije, perspektive. W: Hrvat­ska književnost na europskim sveučilištima. Zagreb, 11.14. listopada 2007. Uredila A. Janković Čikos. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika 2007, s. 37–46. 28. zagrebački književni raz­govori.
 • Słowiański wymiar słoweńskości w pismach Janeza Trdiny. „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 4: 2007, s. 7–17. Резюме.
 • Literackie portrety Lublany dawne i nowe, własne i obce. W: Kraków i Lublana a mit Europy Środkowej. Red. J. Purchla. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury 2007, s. 109–121.
 • Rijeka w autobiografii Janeza Trdiny. W: Bunt tradycji tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu. Red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa. War­szawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego 2008, s. 221–228.
 • „Čovjek nije nego glumac na sceni svijeta”. O dramatach Mira Gavrana. „Południowosłowiań­skie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 6: 2009, s. 81–94. Резюме.
 • Jeврejи у Aндрићeвoм cвeту или o рaзoружaвaњу eтнoкултурних cтeрeoтипa. W: Ивo Ан­дрић у cрпcкoj и eврoпcкoj књижeвнocти. Рeд. З. Бojoвић et al. Нaучни cacтaнaк cлaвиcтa у Bукoвe дaнe 41/2,Бeoгрaд, 15–17. IX 2011. Бeoгрaд: Мeђунaрoдни cлaвиcтички цeнтaр 2012, s. 179–187. Резюме. (Перевел М. Душкин).
 • Стаза поред пута. О позној лирици Десанке Максимовић – још једном. W: Развојни токови српске поезије. Рeд. З. Бojoвић et al. Нaучни cacтaнaк cлaвиcтa у Bукoвe дaнe 42/2 T. II,  Бeoгрaд, 12–14. IX 2012. Бeoгрaд: Мeђунaрoдни cлaвиcтички цeнтaр 2013, s. 609–617. Streszczenie.
 • Konfesyjne oblicza obcości w Andricia „świecie bez Boga”. „Południowosłowiań­skie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 10: 2013, s. 35–45. Summary. Transl. by J. Banasiak.
 • Његошеви кругови идентитета. W: Њeгош у своме врeмeну и данас. Рeд. З. Бojoвић et al. Нaучни cacтaнaк cлaвиcтa у Bукoвe дaнe 43/2, Бeo­грaд, 12–15. IX 2013. Бeoгрaд: Мeђунaрoдни cлaвиcтички цeнтaр 2014, s. 13–21. Резюме. Перевел М. Душкин.
 • Wer erbt das deutschsprachige Schrifttum der slowenischen Gebiete? (Übersetzung M. Gołaszewski). W: A. Buras-Marciniak, M. Gołaszewski (Hrsg.), Südslawen und die deutsch-sprachige Kultur, Frankfurt am Main etc.: Peter Lang Edition 2015, s. 359–367. Lodzer Arbeiten zur Literatur- und Kulturwissenschaft nr 4.

Streszczenia i skrócone wersje referatów

 • Przełom modernistyczny w Słowenii. „Sprawozdania Po­znańskiego Towarzystwa Przyja­ciół Nauk” nr 1 (ogólnego zbioru nr 89) za I i II kwartał 1972. Poznań 1975, s. 38–39.
 • Między filozofią a polityką. O dramatach Primoža Ko­zaka. „Sprawozdania z posie­dzeń komisji naukowych” T. 21/2. Lipiec – grudzień 1977. PAN – Oddział w Krakowie. Wro­cław etc.: Za­kład Narodowy im. Ossolińskich 1980, s. 70–72.
 • Problem ekspresjonizmu w liryce Otona Župančiča. „Sprawozdania z posiedzeń komi­sji nauko­wych” T. 23/1. Styczeń – czerwiec 1979. PAN – Oddział w Krakowie. Wrocław etc.: Za­kład Narodowy im. Ossolińskich 1981, s. 98–99.
 • Na przedpolu słoweńskiej moderny. „Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych” T. 24/1. Styczeń – czerwiec 1980. PAN – Oddział w Krakowie. Wrocław etc.: Zakład Naro­dowy im. Ossolińskich 1982, s. 85–86.
 • Barok polski i słoweński w ujęciu porównawczym. „Sprawozdania z posiedzeń komi­sji nauko­wych” T. 32/2. Lipiec – grudzień 1988. PAN – Oddział w Krakowie. Wrocław etc.: Zakład Na­rodowy im. Ossolińskich 1990, s. 260–261.
 • Topos galernika we współczesnej literaturze słoweń­skiej. „Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych” T. 34/1–2. Sty­czeń – grudzień 1990. PAN – Oddział w Krakowie. Wro­cław etc.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1992, s. 78–79.
 • O słoweńskim dramacie jednoaktowym lat dwudziestych i jego związkach z ekspresjoni­zmem. „Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych” T. 34/1–2. Styczeń – gru­dzień 1990. PAN – Oddział w Krakowie. Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Osso­lińskich 1992, s. 91–92.
 • Some Aspects of the Slovene Dialogue with the Tradition of National Culture. (Tłum. E. Horody­ska). W: Contemporary Slavs in Relations to their Traditions and Myths. Symposium in Castel Gandolfo, 1920 August 1996. Edited by M. Bobrownicka, L. Suchanek, F. Ziejka / Współcze­śni Słowianie wobec własnych tra­dycji i mitów. Kraków: Universitas 1997, s. 251–254.
 • Некоторые аспекты словенского диалога с традицией национальной культуры. (Tłum. W. Miakiszew). W: Современные славяне поотношению к собственнымтрадициям и мифам. Симпозиум в Кастель Гандольфо,1920 августа 1996. Редакционная коллегия: М. Бобровницка, Л. Суханек, Ф. Зейка / Współcześni Słowianie wobec własnych tra­dycji i mitów. Kraków: Universitas 1997, s. 351–355.
 • The Status of Mother Tongue in Polish Schools at the End of the Century. W: Ma­terni jezik na pragu 21. stoletja / The Mother Tongue on the Doorstep of 21st Century. (Sinopsis med­narod­nega simpozija, Portorož, 2.–4. decembra 1999). Ljubljana: Zavod Republike Slove­nije za šol­stvo 1999, s. 146.
 • Jeврejи у Aндрићeвoм cвeту или o рaзoружaвaњу eтнoкултурних cтeрeoтипa. W: Мeђунa­рoдни нaучни cкуп Cрпcки jeзик и њeгoвe нoрмe. Ивo Андрић у cрпcкoj и eврoпcкoj књи­жeвнocти. Тeзe и рeзимea. Урeдник Д. Мршeвић-Рaдoвић. 41. Мeђунaрoдни cacтaнaк cлa­виcтa у Bукoвe дaнe, Бeoгрaд, 15–17. IX 2011. Бeoгрaд: Мeђунaрoдни cлaвиcтички цeнтaр, Филoлoшки фaкултeт 2011, s. 50.
 • Cтaзa пoрeд путa. O пoзнoj лирици Дecaнкe Мaкcимoвић – joш jeзнoм. W: Мeђунaрoдни нaучни cкуп Интрaлингвиcтички и eкcтрaлингвиcтички чиниoци у фoрмирaњу и рaзвojу cрпcкoг cтaндaрднoг jeзикa. Рaзвojни тoкoви cрпcкe пoeзиje. Тeзe и рeзимeи. Урeдници Д. Мршeвић-Рaдoвић, Б. Cувajџић. 42. Мeђунaрoдни cacтaнaк cлaвиcтa у Bукoвe дaнe, Бeo­грaд, 12–14. IX 2012. Бeoгрaд: Мeђунaрoдни cлaвиcтички цeнтaр, Филoлoшки фaкултeт 2012, s. 78–79.
 • Његошеви кругови идентитета. W: Мeђунaрoдни нaучни cкуп Иновациони процеси у српском књижевном језику – утицаји других језика и култура. Њeгош у свом врeмeну и данас. Тeзe и рeзимeи. Урeдници Д. Мршeвић-Рaдoвић, Б. Cувajџић. 43. Мeђунaрoдни cacтaнaк cлaвиcтa у Bукoвe дaнe, Бeo­грaд, 12–15. IX 2013. Бeoгрaд: Мeђунaрoдни cлaвиcтички цeнтaр, Филoлoшки фaкултeт 2013, s. 43.
 • Велики рат виђен из лирске и епске перспективе у стваралаштву Иве Андрића. W: Мeђунaрoдни нaучни cкуп Први светски рат и периодизација развоја српског књижевног језика. Два века од Вукове Писменице српскога језика. Први светски рат и српска књижевност. Два века од Вукове Мале простонародне славеносрпске пјеснарице. Тeзe и рeзимeи. Урeдници Д. Мршeвић-Рaдoвић, Б. Cувajџић. 44. Мeђунaрoдни cacтaнaк cлaвиcтa у Bукoвe дaнe, Бeo­грaд, 11–14. IX 2014. Бeoгрaд: Мeђунaрoдни cлaвиcтички цeнтaр, Филoлoшки фaкултeт 2014, s. 73.

Recenzje

 • Mickiewicza „Wiersze i poematy” po słoweńsku. A. Mickiewicz, Pesmi in pesni­tve. Prevedla R. Štefanova. Mla­din­ska knjiga, Ljubljana 1967. – „Ruch Literacki” 1972, z. 2, s. 114–116.
 • J. Słowacki, Lirika. Prepesnila R. Štefanova in D. Ludvik. Izbrala, uredila in spremno besedo napisala R. Štefanova. Mladinska knjiga, Ljubljana 1973. – „Ruch Lite­racki” 1975, z. 3, s. 200–202.
 • A. Mickiewicz, Gospod Tadej ali zadnji maščevalni po­hod v Litvi. Prevedla, spremno besedo in pojasnila napisala R. Štefanova. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1974. – „Ruch Literacki” 1976, z. 3, s. 189–190.
 • Antologia poezji słoweńskiej. Wybrał i opracował M. Piechal. Wstęp napisał J. Magnuszewski. Biblioteka Naro­dowa S. II nr 177. Ossolineum, Wrocław 1973. – „Ruch Lite­racki” 1976, z. 3, s. 196–198.
 • Simpozij o Ivanu Cankarju 1976. Uredili J. Vidmar, Š. Barbarič, F. Zadravec. Slovenska matica, Ljubljana 1977. – „Pamiętnik Słowiański” T. 29: 1979 (wyd. 1980), s. 219–223.
 • Norwid. Izbral, prevedel in spremno besedo na­pisal T. Pretnar. Mladinska knjiga, Ljubljana 1985. – „Ruch Lite­racki” 1988, z. 1–2, s. 124–127.
 • Cz. Miłosz, Somrak in svit. Prevedli R. Štefanova, L. Krakar, T. Pretnar. Uredil in spremno be­sedo napisal T. Pret­nar. Slovenska matica in Partizanska knjiga, Lju­bljana 1987. – „Ruch Lite­racki” 1990, z. 4–5, s. 356–359.
 • M. Hladnik, Praktični spisovnik ali šola strokov­nega ubesedovanja, wyd. II, Ljubljana 1991. – „Język Polski” 1991, z. 3–5, s. 284–287.
 • Munera polonica et slavica Riccardo Casimiro Lewański oblata. S. De Fanti curante. Collana dell’Istituto di Lingue e Letterature dell’Europa Orientale, Università degli Studi di Udine 1990. – „Ruch Literacki” 1991, z. 4, s. 407–409.
 • Alarm. Poljska poezija 19391945. Prevedla R. Štefanova in T. Pretnar. Zbrala, uredila in po­datke o pesnikih pripravila R. Štefanova in N. Jež. Ljubljana 1992. „Borec” T. 44, nr 6–8. – „Ruch Literacki” 1993, z. 3, s. 315–318.
 • M. Hladnik, Slovenska kmečka povest. Prešernova družba, Ljubljana 1990. – „Pamiętnik Sło­wiański” T. 41: 1991 (wyd. 1993), s. 162–164.
 • Z. Herbert, Beli raj vseh možnosti. Prevedla in uredila T. Pretnar in N. Jež. Založilo Društvo slo­venskih pisa­teljev, Ljubljana 1992. – „Ruch Literacki” 1993, z. 6, s. 845–846.
 • Miklošičev zbornik. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991. Uredili J. To­porišič, T. Logar, F. Jakopin. Ljubljana 1992. Obdobja 13. – „Język Pol­ski” 1994, z. 3, s. 222–225.
 • T. Pretnar, Tiho ti govorim. Prevajalski dnevnik. Uredila Z. Pretnar. Mohor­jeva založba, Celovec – Ljubljana – Du­naj 1993. – „Ruch Literacki” 1995, z. 1, s. 129–130.
 • A. Borowiec, Południowosłowiański kształt klasy­cyzmu. Próba rekonesansu. Universitas, Kra­ków 1994. – „Pamiętnik Słowiański” T. 44: 1994 (wyd. 1996), s. 165–168.
 • M. Bobrownicka, Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturo­wej Słowian zachod­nich i południowych. Universitas, Kraków 1995. – „Pamiętnik Słowiański” T. 45–46: 1995–1996 (wyd. 1997), s. 179–186.
 • H. Jug-Kranjec, Pregljev roman Bogovec Jernej. Poetika in semantika pripo­vedi. Slovenska matica, Ljubljana 1994. – „Pamiętnik Słowiański” T. 45–46: 1995–1996 (wyd. 1997), s. 213–215.
 • (Fragmenty recenzji wydawniczej:) K. Pieniążek, Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia. Z problemów poezji chorwackiego ekspresjonizmu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000, s. 4 okładki.
 • S. Nowak, Monolog jako światopogląd. Proza Slobodana Selenicia. Universi­tas, Kraków 2001. – „Pamiętnik Słowiański” T. 52: 2002, z. 1, s. 79–81.
 • J. Sujecka, Ikona domu. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2001. – „Pamiętnik Słowiański” T. 52: 2002, z. 2, s. 67–70.
 • (Fragmenty prezentacji serbskiego wydania książki J. Vujinovicia Panika u intersitiju, Beograd 2001, na promocji w Łodzi, 30.05.2001). W: J. Vujinović, Panika w InterCity. Przekład z serb­skiego T. Sikorska, K. Szot. Łódź: „Tygiel Kultury” – Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2006, s. 252–253. Biblioteka „Tygla Kultury”, t. 30. Pełna wersja elektroniczna: J. Vujinović,
 • Panika u intersitiju, „ProjektOR – Serbia i Czarnogóra”,
 • http://www.plama.art.pl/OR/public_html/YU/Inne/vujin/darasz.htmlhttp://jankovujinovic.blogspot.com/2011/10/panika-w-inter-city.html
 • (Fragmenty recenzji wydawniczej:) M. Koch, …kiedy dojrzejemy jako kultura… Twórczość pisa­rek serbskich na początku XX wieku (kanon genre gender). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 4 okładki. Acta Universitatis Vratislaviensis No 2958.
 • M. Koch, …kiedy dojrzejemy jako kultura… Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku (kanon genre gender). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007. – „Po­łudniowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 5: 2008, s. 186–188.
 • B. Żejmo, Ponad stan. Motywy transgresyjne w twórczości Jordana Jowkowa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010. – „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 8: 2011, s. 182–184.
 • Znaczące przestrzenie Słowiańszczyzny. Red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa. Instytut Sla­wistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011. – „Południowo­słowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 8: 2011, s. 184–187.
 •  L. Moroz-Grzelak, Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2011. – „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 9: 2012, s. 131–134.
 • Semantyka Rosji na Bałkanach. Red. J. Sujecka. Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski – Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011. –  „Południowo­słowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 9: 2012, s. 134–138.
 • B. Jezernik, Naga wyspa. Gulag Tity. Przeł. J. Pomorska, J. Sławińska. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013. – „Południowo­słowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 10: 2013, s. 125–127.

In memoriam

 • Tone Pretnar 19451992. „Slava” 1992/93, z. 2, s. 50–53.
 • Koledar najinih poslednjih srečanj (Spomin na Toneta Pretnarja). „Slava” 1992/93, z. 2, s. 67–70.
 • Tone Pretnar (19451992). „Pamiętnik Słowiański” T. 42: 1992 (wyd. 1994), s. 166–169.

Hasła encyklopedyczne

 • (Hasło osobowe:) Pretnar Tone. W: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklope­dyczny. Red. A. Hutnikiewicz, A. Lam. T. 2: PZ. Warszawa: Wydawnictwo Na­ukowe PWN 2000, s. 70.
 • (Hasło przeglądowe:) Słoweńsko-polskie związki literackie. W: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Red. A. Hutnikiewicz, A. Lam. T. 2: PZ. Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN 2000, s. 542–544.
 • (Hasło przeglądowe:) Słowenia. Literatura. W: Wielka encyklopedia PWN. Red. naczelny J. Wojnowski. T. 25. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004, s. 236–237.
 • Wersja zmodyfikowana: Słoweńska literatura. W: Literatura świata. Encyklopedia PWN. Lite­ratury narodowe. Twórcy i dzieła. Prądy i kierunki. Red. naczelny B. Kaczorowski. Wydaw­nictwo Naukowe PWN 2007, s. 589–591.  
 • Hasła osobowe w Wielkiej encyklopedii PWN. Red. naczelny J. Woj­nowski. Warszawa: Wydaw­nictwo Naukowe PWN, s.v.: Aškerc Anton (hasło nie sygnowane, dalej – ns). T. 2: 2001; Ba­lantič France (ns), Bartol Vladimir (ns), Bevk France (ns). T. 3: 2001; Bojetu Berta (ns), Bor Matej (ns), Božič Peter (ns), Brnčić Ivo (ns). T. 4: 2001; Cankar Ivan, Cankar Izidor (ns). T. 5: 2001; Čop Matija (ns), Dalmatin Jurij (ns), Debeljak Aleš (ns), Debeljak Tine (ns). T. 6: 2002; Destovnik Karel, pseud. Kajuh (ns), Dev Janez Damascen (ns). T. 7: 2002; Finžgar Fran Saleški (ns). T. 9: 2002; Govekar Fran (ns), Gradnik Alojz (ns), Grafenauer Niko (ns), Gre­gor­čič Simon (ns), Grum Slavko (ns). T. 10: 2002; Hieng Andrej (ns). T. 11: 2002; Ingolič Anton (ns), Jančar Drago (ns), Jarc Miran (ns), Jenko Simon (ns). T. 12: 2002; Jovanović Dušan (ns), Jurčič Josip (ns), Kermauner Taras (ns), Kersnik Janko (ns), Kette Dragotin (ns). T. 13: 2003; Kmecl Matjaž (ns), Kocbek Edvard, Kosmač Ciril (ns), Kosovel Srečko (ns), Kovačič Lojze (ns), Kovič Kajetan (ns), Kozak Juš (ns), Kozak Primož (ns), Krakar Lojze (ns), Kranjec Miško (ns), Kreft Bratko (ns). T. 14: 2003; Kveder Zofka (ns), Lainšček Feri (ns), Levstik Fran (ns). T. 15: 2003; Linhart Anton To­maž (ns), Lipuš Florjan (ns), Majcen Stanko (ns), Makarovič Svetlana (ns). T. 16: 2003; Menart Janez (ns), Mihelič Mira (ns), Minatti Ivan (ns). T. 17: 2003; Molè Vojeslav (ns), Mrak Ivan (ns), Murn Josip, pseud. Aleksandrov (ns). T. 18: 2003; Novy Lili (ns). T. 19: 2003; Pahor Boris (ns), Pavček Tone (ns). T. 20: 2004; Podbevšek Anton (ns). T. 21: 2004; Potrč Ivan (ns), Pregelj Ivan (ns), Prešeren France, Pretnar Tone (ns), Prežihov Voranc (ns), Prijatelj Ivan (ns). T. 22: 2004; Rebula Alojz (ns), Rožanc Marjan (ns). T. 23: 2004; Šalamun Tomaž (ns), Šeligo Rudi (ns), Seliškar Tone (ns). T. 24: 2004; Smole Dominik (ns), Snoj Jože (ns). T. 25: 2004; Šte­fan Rozka (ns), Stritar Josip (ns), Strniša Gregor (ns). T. 26: 2005; Taufer Veno (ns), Tavčar Ivan (ns), Tomšič Marjan (ns), Torkar Igor (ns). T. 27: 2005; Trdina Janez (ns), Trubar Primož (ns), Udovič Jože (ns), Valvasor Janez Vajkard (ns), Vidmar Josip (ns), Vodnik Anton (ns), Vod­nik France (ns), Vodnik Valentin (ns), Vodušek Božo (ns). T. 28: 2005; Zagoričnik Franci (ns), Zajc Dane (ns), Zidar Pavle (ns), Zlobec Ciril (ns), Zois Žiga (ns), Zupan Vitomil (ns), Župančič Oton. T. 30: 2005; Czapik-Lityńska Barbara (ns), Miodyński Lech (ns), Naumow Aleksander (ns), Pirjevec Dušan (ns), Wrocławski Krzysztof (ns), Zarek Józef (ns). T. 31: 2005. CD ROM: Indeks tomów 1–31.  
 • (Hasło osobowe:) Kocbek Edvard. W: Religia. Encyklopedia PWN. Red. T. Gadacz, B. Milerski. T. 5. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002, s. 490. CD ROM.

Przekłady

(Z serbsko-chorwackiego:) M. R. Barjaktarović, Zaślubiny pośmiertne albo zastępcze (Wprowa­dzenie porównaw­czo-historyczne do objaśnienia obyczaju). „Lud” T. 58: 1974, s. 87–97.

Prace redakcyjne

 • Studia z historii literatury i kultury Słowian. Katowice: Uniwersytet Śląski 2000, 192 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1850. (Współredaktor: B. Czapik-Lityń­ska).
 • Recenzja: A. Stankowicz, „Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo” T. 50: 2002, z. 7, s. 183–189.
 • Słowo wstępne. W: Studia z historii literatury i kultury Słowian. Red. B. Czapik-Lityń­ska, Z. Darasz. Katowice: Uniwersytet Śląski 2000, s. 5–6. Prace Naukowe Uniwersytetu Śłąskiego nr 1850. (Współautor: B. Czapik-Lityńska).
 • Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kultu­rowe. Pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek-Wirgowej. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2001, 392 s. (Współredaktorzy: M. Korytkowska, G. Minczew).
 • Od redakcji (tekst nie sygnowany). W: Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literac­kie, kulturowe. Pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek-Wirgowej. Łódź: Archidiecezjalne Wydaw­nictwo Łódzkie 2001, s. 5–6. (Współautorzy: M. Korytkowska, G. Minczew).
 • „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 1: 2004. (Współ­redaktorzy: M. Korytkowska, G. Minczew, B. Zieliński. Sekretarz redakcji: I. Petrov).
 • Homiletyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2005, 196 s. (Współredak­tor: G. Minczew). „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kul­tura” T. 2: 2005. (Współ­redaktorzy: M. Korytkowska, G. Minczew, B. Zieliński. Sekretarz redakcji: I. Pe­trov).
 • Od redakcji (tekst nie sygnowany). W: Homiletyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz­kiego 2005, s. 7. (Współautor: G. Minczew). „Południowosłowiańskie Zeszyty Na­ukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 2: 2005.
 • „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 3: 2006. (Współ­redaktorzy: M. Korytkowska, G. Minczew, B. Zieliński. Sekretarz redakcji: I. Petrov).
 • „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 4: 2007. (Współ­redaktorzy: M. Korytkowska, G. Minczew, B. Zieliński. Sekretarz redakcji: I. Petrov).
 • Od Redakcji (ns). „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 4: 2007, s. 5–6 i s. 4 okładki.
 • „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 5: 2008. (Współ­redaktorzy: M. Korytkowska, G. Minczew, B. Zieliński. Sekretarz redakcji: I. Petrov).
 • Współczesna kultura słoweńska i jej źródła. Referaty wygłoszone na ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej 1112 IV 2008. Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego 2008, 194 s.
 • Słowo wstępne. W: Współczesna kultura słoweńska i jej źródła. Referaty wygłoszone na ogólno­polskiej studenckiej konferencji naukowej 1112 IV 2008. Red. Z. Darasz, Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego 2008, s. 9–12.
 • „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 6: 2009. (Współ­redaktorzy: M. Korytkowska, R. Damianova, I. Gugulanova, V. Krčmar, I. Paczew, J. Sobczak, B. Zieliński. Sekretarz redakcji: A. Buras-Marciniak).
 • „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 7: 2010. (Współre­daktorzy: M. Korytkowska, R. Damianova, I. Gugulanova, V. Krčmar, I. Paczew, J. Sobczak, B. Zieliński. Sekretarz redakcji: A. Buras-Marciniak).
 • „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 8: 2011. (Współre­daktorzy: M. Korytkowska, R. Damianova, I. Gugulanova, V. Krčmar, I. Paczew, J. Sobczak, B. Zieliński. Sekretarz redakcji: A. Buras-Marciniak).
 • „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” T. 9: 2012. (Współre­daktorzy: M. Korytkowska, R. Damianova, I. Gugulanova, V. Krčmar, I. Paczew, J. Sobczak, B. Zieliński. Sekretarz redakcji: A. Buras-Marciniak).