Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany na STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) lub STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) składa w BIAŁEJ TECZCE następujące dokumenty:

1. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI lub JEGO ODPIS oraz KSEROKOPIĘ ŚWIADECTWA lub ODPISU (celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem).
2. PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA wraz z oświadczeniami (wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).
3. DOWÓD OSOBISTY (lub paszport) oraz JEGO KSEROKOPIĘ (celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem).
4. AKTUALNĄ FOTOGRAFIĘ zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
5. PODANIE O WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
(wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii; uwaga: status zdjęcia czekający na akceptację nie ma wpływu na możliwość wydruku podania o ELS). Ten wymóg nie dotyczy kandydatów, którzy studiują już na UW i posiadają ELS.
6. DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 zł).
Ten wymóg nie dotyczy kandydatów, którzy studiują już na UW i posiadają ELS.
7. DEKLARACJĘ WYBORU JĘZYKA jako języka kierunkowego studiów (wydrukowaną ze strony Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej: pobierz plik PDF – DEKLARACJA – studia licencjackie DEKLARACJA – studia magisterskie

W określonych przypadkach kandydat powinien złożyć również:

1. OŚWIADCZENIE o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
2. ZAŚWIADCZENIE o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego.
3. Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) wymagany jest także:

1. DYPLOM LICENCJATA (lub MAGISTRA) lub ODPIS DYPLOMU oraz KSEROKOPIA DYPLOMU lub JEGO ODPISU (celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem).

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi ZA GRANICĄ – poza wymienionymi wyżej dokumentami – wymagane są ponadto:

1. Poświadczenie świadectwa maturalnego / dyplomu szkoły wyższej w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej).
2. Dokument stwierdzający, że świadectwo / dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo /dyplom.
3. Tłumaczenia przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu, legalizacji /apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów.
4. Zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa / dyplomu.

W przypadku cudzoziemców dodatkowo:

1. Potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: kopia wizy albo zezwolenia na pobyt stały / osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy /zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony.
2. Ewentualnie – kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Polsce (np. Karty Polaka, Karty Uchodźcy).
3. Na studia prowadzone w języku polskim – kopia dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.