Erasmus

Program Erasmus+

Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi

Zagraniczne praktyki absolwenckie Erasmus

Zagraniczne praktyki studenckie Erasmus

Wytyczne dotyczące wyjazdów na częściowe studia i praktyki Erasmus w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021

Komunikat BWZ z marca tego roku:

KA107/2017

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2017 Uniwersytet otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bhutan, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Iran, Irak, Izrael, Jordania, Kambodża, Kanada, Palestyna, Rosja, RPA, Serbia, Tajwan, Ukraina, USA, Wietnam.

W przypadku Białorusi, Bhutanu, Gruzji, Iraku, Palestyny oraz Stanów Zjednoczonych, wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

  • przyjazdy/wyjazdy studentów na studia częściowe (do 5 miesięcy);
  • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (do 14 dni);
  • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (do 14 dni).

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2019 r.
Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2019 r.

Kandydaci (studenci i pracownicy) ubiegają się o stypendium indywidualnie w Biurze Współpracy z Zagranicą swojej macierzystej uczelni w ramach konkursu.

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez Uniwersytet Warszawski na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

Procedura odwoławcza:

Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) w pierwszej kolejności do dziekana/kierownika jednostki samodzielnej, w której student realizuje studia. Od decyzji dziekana przysługuje prawo odwołania się do prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, którego postanowienie jest ostateczne.

Pracownikowi, w tym nauczycielowi akademickiemu, przysługuje prawo odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej (jeżeli dotyczy) do prorektora UW ds. naukowych, którego postanowienie jest ostateczne.

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Jakub Rejniak, jakub.rejniak@adm.uw.edu.pl, +48 22 55 24 005.

Więcej informacji na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o stypendia na częściowe studia zagraniczne i praktyki (wspólne dla całego Wydziału Polonistyki UW, w tym ISZiP) znaleźć można na wydziałowej stronie Erasmus+.

Praktyki Erasmus

Jeśli masz pomysł, gdzie możesz zdobyć doświadczenie – wyjeżdżaj, jeśli nie – zgłoś się do koordynatora (dr hab. Robert Kulmiński). Na stronie BWZ http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-erasmus-zglos-sie została umieszczona nowa zakładka umożliwiająca studentom i doktorantom zgłoszenie zainteresowania odbyciem praktyki za granicą. Osoby, które zarejestrują się w bazie, otrzymają listę firm, w których studenci UW w poprzednich latach odbyli praktykę oraz oferty praktyk, które przekazywane są do BWZ.

2017_SMP_ZASADY kwalifikacji_17_18

Przewodnik „KROK PO KROKU”:

2017SMP_krok_po_kroku17_18_studencii

Zgłoszenie kandydatury studenta lub doktoranta:

Zgloszenie kandydatury studenta 2017_2018SMP

Oświadczenie o poprzednich wyjazdach:

2017_Oswiad_poprzednie_wyjazdy

CONFIRMATION OF ARRIVAL:

Confirmation of Arrival 2017_18

Learning Agreement. Student Mobility for Traineeships

GfNA-II-C-Annex-IV-HE-Learning-agreement_traineeships_form_final12maja_2017-SMPA-1

Learning Agreement. Student Mobility for Traineeships:

17_18_Transcript_of_Work

Rezygnacja ze stypendium ERASMUS Mobilność edukacyjna (KA103):

Formularz_Rezygnacja_17 – praktyki