Viera Luptáková

doktor

Lektor języka słowackiego

Adres e-mail: v.luptakova@uw.edu.pl

Wyksztacenie

2006 – 2009                Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Wydział Humanistyczny, Katedra Języka Słowackiego i Literatury – studia doktoranckie, kierunek: język słowacki i literatura – uzyskany tytuł doktora nauk humanistycznych.

2001 – 2006                Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Wydział Humanistyczny, nauczanie przedmiotów ogólnokształcących: język słowacki i literatura – wychowanie muzyczne – uzyskany tytuł magistra.

Zainteresowania

badania socjolingwistyczne, interdyscyplinarne badania potocznej komunikacji, korekta językowa tekstów specjalistycznych i artystycznych

Przebieg zatrudnienia

2018 – 2019 Redaktor naczelny redakcji książek – Tranoscius, S.A.,  Liptovský Mikuláš, Słowacja

2010 – 2019 Działalność w dziedzinie korekty tekstów w języku słowackim

2011 – 2015 stanowisko asystenta ze specjalizacją we współczesnym języku słowackim – Katedra Języka Słowackiego i Literatury, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet świętego Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja

Staże zagraniczne

03/2015 Tygodniowy pobyt w Beijing Foreign Studies University w Pekinie, Chiny

 • prowadzenie wykładów dla studentów na temat życia w Słowacji School of European Languages and Cultures

04/2009 Tygodniowy pobyt w Serbii (Wojwodina)

 • prowadzenie kursów dla Słowaków za granicą: wykłady z teorii ortoepii i komunikacji

Udział w projektach naukowych

Udział w projekcie grantowym VEGA nr 1/4713/07 Dynamika zmian społecznych i stratyfikacja języka słowackiego na KSJL FHV UMB w Banskiej Bystrzycy. Kierownik zespołu badawczego: prof. PhDr. et Dr. h. c. Ján Findra, DrSc. (r. 2007 – 2009)

Udział w projekcie EFS Poprawa jakości przygotowania przyszłych nauczycieli języka słowackiego i literatury słowackiej w szkołach podstawowych i średnich z językiem mniejszości narodowych przy użyciu metod nauczania języków obcych na FF UCM w Trnawie (styczeń 2013 – marzec 2015).

Publikacje

Prace naukowe w innych czasopismach zagranicznych

 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2014. Rodowa wrażliwość języka w praktyce szkolnej. [online] In: Język – literatura – komunikacja. rocznik 3, 2014, nr 1. Olomouc: Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Palackiego. ISSN 1805-689X. Dostępne w Internecie: http://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/index.php/1-2014/category/27-artykuły.
 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2013. Tradycyjne i nowoczesne podejście do nauczania języka słowackiego [online] In: Język – literatura – komunikacja, rocznik 2, 2013, nr 2. Olomouc: Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Palackiego. ISSN 1805-689X. Dostępne w Internecie: http://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/index.php/2-2013/category/23-artykuły.

Artykuły naukowe w krajowych recenzowanych pracach zbiorowych, monografiach

 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2009. Członkowie średniej generacji mieszkańców Liptowskiego Mikulasza i ich stosunek do poszczególnych odmian języka narodowego. In: Mladá veda 2009 (Nauki humanistyczne – lingwistyka). Bańska Bystrzyca: Wydział Humanistyczny UMB, 2009, str. 232 – 238. ISBN 978-80-8083-859-1.
 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2007. Analiza politycznego wywiadu w prasie pod kątem zasady kooperacji. In: Mladá veda 2007. Materiały z badań naukowych doktorantów Wydziału Humanistycznego UMB v Bańskiej Bystrzycy. Redaktor naczelny K. Krnová. Banska Bystrica: Wydział Humanistyczny Uniwersytet Mateja Bela, 2007, str. 125 – 135. ISBN 978-80-8083-493-7.

Streszczenia wypowiedzi z zagranicznych konferencji naukowych

 • PÍŠOVÁ, Janka – LUPTÁKOVÁ, Viera – GREGORÍK, Peter. Problems of Slovak Language Teaching at Schools with Minority Language as the First Language. In: Abstracts book. Linelt. 2nd Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching. December 11. – 13. 2014. Dubai – United Arab Emirates. Dostępne w Internecie: http://www.awer-center.org/abstracts/LINELT-2014%20ABSTRACTS%20BOOK.pdf.

Publikacje po zagranicznych konferencjach naukowych

 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2009. Wpływ innych systemów językowych na komunikację ludności miejskiej. In: Języki słowiańskie i literatura: Wyszukiwanie tożsamości. Materiały z konferencji młodych badaczy. Praga, październik 2008. Ed. M. Příhoda – H. Vaňková. Červený Kostelec/ Praga: Wydawnictwo Pavel Mervart we współpracy z Wydziałem Filozofii, Uniwersytet Karola w Pradze, 2009. str. 151 – 157. ISBN 978-80-87378-10-6.
 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2008. Forma potocznej komunikacji czeskiej etniczności w Liptowskim Mikulaszu. In: Studia słowiańskie we współczesnym świecie. Materiały z konferencji młodych badaczy, Praga, październik 2007. Ed. M. Příhoda – H. Vaňková. Červený Kostelec / Praga: Wydawnictwo Pavel Mervart we współpracy z Wydziałem Filozofii, Uniwersytet Karola w Pradze, 2008, str. 219 – 228. ISBN 978-80-86818-69-6.

Artykuły opublikowane po krajowych konferencjach naukowych

 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2015. Cechy charakterystyczne wymowy spółgłoskowej w Liptowskim Mikulaszu. In: Rara Avis XII. Materiały z XII Międzynarodowej Konferencji Filologicznej. Trnava 22 kwietnia 2015. Ed. Z. Kumorová – P. Gregorík. Trnawa: Katedra Języka Słowackiego i Literatury, Wydział Filozofii Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnawie, 2015. 142 – 178. [CD-ROM]. ISBN 978-80-8105-712-0.
 • LUPTÁKOVÁ, Viera – PÍŠOVÁ, Janka. 2015. Nauczanie języka słowackiego jako języka nie rodowego w szkołach z językiem mniejszości narodowych. In: Przygotowanie przedszkolne nauczycieli języka słowackiego i literatury – rzeczywistość i perspektywy. Materiały z konferencji 12 marca 2015 na FF UCM w Trnawie. Ed. M. Sirotová – Z. Kumorová. Trnawa: Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie, 2015. str. 194 – 208. ISBN 978-80-8105-670-3. [50 %]
 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2015. Formy rzeczownika feminina, neutra i pluralia tantum w spontanicznej mowie potocznej. In: Rara Avis XI. Materiały z XI międzynarodowej filologicznej konferencji. Trnawa 23. – 24 kwietnia 2014. Ed. K. Hincová – P. Gregorík. Trnawa: Katedra Języka Słowackiego i Literatury, Wydział Filozofii Uniwersytet św. Cyryla i Metodego, 2015, str. 167–182. ISBN 978-80-8105-645-1
 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2013. Właściwości morfologiczne rzeczownika masculina w zwykłej mowie potocznej. In: Rara Avis X. Materiały z X międzynarodowej konferencji filologicznej Trnawa 2 -3 maja 2013. Ed. D. Palecsková – Z. Kumorová – P. Gregorík. Trnawa: Katedra Języka Słowackiego i Literatury, Wydział Filozofii, Uniwersytet św. Cyryla i Metodego, 2013, str. 121 – 130. ISBN 978-80-8105-528-7.
 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2012. Niektóre specyfikacje wymowy w potocznej komunikacji mieszkańców Liptowskiego Mikulasza. In: Rara Avis IX. 1 część – Językoznawstwo. Materiały z IX międzynarodowej  konferencji filologicznej Trnawa 25 – 26 kwiecień 2012. Ed. Z. Kumorová – D. Palecsková – P. Gregorík. Trnawa: Katedra Języka Słowackiego i Literatury, Wydział Filozofii Uniwersytet św. Cyryla i Metodego 2012, str. 129 – 137. ISBN 978-80-8105-403-7.
 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2009. Zwykła mowa potoczna i jej miejsce w stratyfikacji słowackiego języka narodowego. [online] In: VARIA XVIII. Materiały z XIII kolokwium młodych językoznawców Prešov – Kokošovce – Sigord 3-5 grudnia 2008. Ed. M. Ološtiak a kol. Preszów: Uniwersytet Preszowski, 2009, str. 436 – 441. Dostępne w Internecie: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html. ISBN 978-80-555-0083-6.
 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2008. Specyfika komunikacji politycznej w przestrzeni internetowej. In: Sondy analityczne w tekście 3. Materiały z 3 międzynarodowej konferencji Sondy analityczne w tekście, wrzesień 2007 na FHV UMB w Bańskiej Bystrzycy. Ed. E. Čulenová – L. György – I. Šuša. Banska Bystrica: Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mateja Bela, 2008, str. 74–78. ISBN 978-80-8083-643-6.

Praca doktorska

 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2009. Interdyscyplinarne badania komunikacji potocznej wśród średniej generacji obywateli Liptowskiego Mikulasza. [rkp. praca doktorska] Bańskiej Bystrzycy: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mateja Bela v Bańskiej Bystrzycy, 2009. 255 str.

Recenzje w czasopismach i materiałach z konferencji

 • LUPTÁKOVÁ, Viera. 2013. Gry językowe i literackie. In: Perspektywy edukacyjne, 2013, rocznik 22, č. 3, str. 32. ISSN 1335-0404.

Recenzje prac naukowych

 • Rara Avis X. Materiały z X Międzynarodowej Konferencji Filologicznej. Trnawa
  2 –3. maj 2013. Ed. D. Palecsková – Z. Kumorová – P. Gregorík. Trnawa: Katedra Języka Słowackiego i Literatury, Wydział Filozoficzny Uniwersytet św. Cyryla i Metodego, 2013. ISBN 978-80-8105-528-7.
 • Kreatywność w szkole – Szkoła Kreatywności. Recenzowane materiały, konferencja online 6 – 7 listopada 2013. Ed. Marta Germušková – Martina Petríková. Preszów: Uniwersytet Preszowski, Wydział Filozoficzny, 2013. ISBN 978-80-555-0967-9.

Redakcja językowa i edycja literatury artystycznej (redaktor odpowiedzialny i językowy)

 • PRÍDAVOK, Anton. 2018. Podobieństwo. Liptowski Mikulasz: Tranoscius, a. s., 2018. 88 s. ISBN 978-80-7140-556-6.
 • ŠOVC, Daniel. 2018. Spowiedź. Liptowski Mikulasz: Tranoscius, a. s., 2018. 120 s. ISBN 978-80-7140-551-1.
 • ZELINOVÁ, Hana. 2018. Ziemia aniołów. Liptowski Mikulasz: Tranoscius, a. s., 2018. 416 s. ISBN 978-80-7140-554-2.
 • Kalendarz 2018. Haftowana historia Kościoła ewangelickiego na Słowacji. Liptowski Mikulasz: Tranoscius, a. s., 2018.

Redakcja językowa monografii i podręczników

 • POP, Ioan-Aurel – BOLOVAN, Ioan. Historia Transylwanii. Tłumaczyła J. Páleniková, P. Kopecký, M. Dorko. Bratysława: AnaPress, 2018. 374 str. ISBN 978-80-89137-99-2.
 • Aspekty edukacyjne socjalizacji osób głuchoniewidomych. 2017. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w dniach 6 – 7 października 2017 v Herľanoch. Ed.: Imrich Lukáč, Jarmila Žolnová, Miloš Klátik. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, a. s., 128 str. ISBN 978-80-7140-548-1.
 • SEDOVÁ, Tatiana – ŠUCH, Juraj – ŠEDÍK, Michal – JANČOVIČ, Ivan. 2016. Formy interpretacji. Bratysława: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. 214 str.
 • Czytanka z historii. Szukamy przeszłości Romów. 2016. Zost. J. Cangár, V. Kratochvíl, R. Lužica. Bratysława: Štátny pedagogický ústav, 2016. 74 str. ISBN 978-80-8118-168-9.
 • ADAMOVÁ, Irena – ADAM, Gejza. 2015. Bajki w języku słowackim i romskim. Bratysława: Štátny pedagogický ústav, 2015. 94 str. ISBN 978-80-8118-157-3.
 • FACUNA, Jozef – MANCOVÁ, Marta. 2015. Romsko-słowacka czytanka dla 2 klasy szkoły podstawowej. Bratislava : Štátny pedagogická ústav, 2015. 116 s.
 • ŠOLTÉS, Peter – VÖRÖS, László a kol. 2015. Bratysława : Historický ústav SAV, VEDA, wydawnictwo SAV, 2016. 564 str. ISBN 978-80-224-1447-0.
 • BYRAM, Michael – GRIBKOVA, Bella – STARKEY, Hugh. 2014 Rozwijanie międzykulturowego wymiaru nauki języków: Praktyczne wprowadzenie dla nauczycieli. tłumaczył Marek Trávniček. Bratysława: Štátny pedagogický ústav. 2014. 45 str.
 • ŠEDÍK, Michal. 2014. Filozofia sztuki: Tradycje analityczne. Bańska Bystrzyca: Wydawnictwo UMB – Belianum, Wydział Filozoficzny 154 str. 2014. ISBN 978-80-557-0773-0.
 • ZELEŇÁK, Eugen (ed.) 2013. Różnorodność Haydena Whita. Bratysława: Chronos, 2013. 106 str. ISBN 978-80-89027-38-5.
 • DURBÁKOVÁ, Vanda – HOLUBOVÁ, Barbora – Ivanco, Štefan – Liptáková, Stanislava. 2012. Dyskryminacja na Słowacji. Szukanie barier w dostępie do skutecznej ochrony prawnej przed dyskryminacją na Słowacji. Koszyce: Centrum poradnictwa obywatelskiego i praw człowieka, 2012. 150 str. ISBN 978-80-970562-1-6.
 • Wymiar postmodernistycznej prozy. Ed.: Zuzana Ištvánfyová, Eva Reichwalderová, Paulína Šperková. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7394-333-2.
 • ZELEŇÁK, Eugen. 2011. Konstruktywizm i pluralizm w historii. Rużomberok : Verbum – wydawnictwo KU v Rużomberku, 2011. 123 srt. ISBN 978-80-8084-774-6.
 • HöHN, Eva. 2010.Ingeborg Bachmannová. Recenzia i analiza trylogii Rodzaje śmierci. Banska Bystrica : FHV UMB, 2010. 76 str. ISBN 978-80-557-0081-6. 
 • ŠUCH, Juraj. 2010. Narracyjny konstruktywizm Haydena Whita a Franka Ankersmita. Ostrawa: Wydział Filozoficzny w Ostrawie, 2010. 234 str. ISBN 978-80-7368-935-3.
 • KOŽIAK, Rastislav – ŠUCH, Juraj – ZELEŇÁK, Eugen. (ed.) 2009. Rozdziały ze współczesnej filozofii historii. Bratysława: Chronos, 2009. 304 str. ISBN 978-80-89027-28-6.

Redakcja językowa czasopism

 • Forum historiae. 2015. Bratysława: Instytut Historii Słowackiej Akademii Nauk. 2015, č. 1. [online] Dostępne w Internecie: www.forumhistoriae.sk. ISSN 1337-6861.
 • Forum historiae. 2014. Bratysława: Instytut Historii Słowackiej Akademii Nauk. 2014, č. 2. [online] Dostępne w Internecie: www.forumhistoriae.sk. ISSN 1337-6861.
 • Forum historiae. 2014. Bratysława: Instytut Historii Słowackiej Akademii Nauk. 2014, č. 1. [online] Dostępne w Internecie: www.forumhistoriae.sk. ISSN 1337-6861.
 • Forum historiae. 2013. Bratysława: Instytut Historii Słowackiej Akademii Nauk. 2013, č. 2. [online] Dostępne w Internecie: www.forumhistoriae.sk. ISSN 1337-6861.