Dotycząca równości

Równość, szacunek i poszanowanie godności osobistej to wartości, na których oparte są relacje pomiędzy członkami społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Osoby doświadczające nieetycznych zachowań mogą skorzystać ze wsparcia odpowiednich osób i jednostek uczelnianych.

Zasady przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym oraz procedurę rozpatrywania zgłoszeń w tym zakresie w Uniwersytecie Warszawskim reguluje Zarządzenie Rektora UW z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie polityki przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, dyskryminacji, mobbingowi i innym zachowaniom niepożądanym w UW.

Więcej: Zarządzenie Rektora

Kierownik ds. studiów

dr hab. Maciej Falski

e-mail: mfalski@uw.edu.pl

Wydziałowy pełnomocnik ds. równości

dr Łukasz Wróbel

e-mail: l.wrobel@uw.edu.pl

Ombudsman (rzecznik akademicki do spraw studenckich i pracowniczych)

Więcej: Ombudsman UW

Równościowa strona UW

Więcej: Równoważni

Procedura antydyskryminacyjna na UW

Więcej: Procedura antydyskryminacyjna

Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

Więcej: Komisja Rektorska

Plan Równości Płci (GEP)

Więcej: GEP

 

 Publikacje 

Przewodnik antydyskryminacyjny Wydziału Polonistyki UW

Więcej: Przewodnik antydyskryminacyjny

Grafika: Przewodnik antydyskryminacyjny (Wydział Polonistyki UW)

Więcej: Grafika

Informator o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu

Więcej: Informator

Etyka języka

Jak mówić i pisać o grupach osób narażonych na dyskryminację (poradnik)

Więcej: Jak mówić

Poradniki dotyczące osób trans* na uczelniach

Więcej: Poradniki