Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego (PROP)

W ISZiP oficjalnie od marca 2017 roku działa Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego (PROP).

Celem powołania pracowni jest stworzenie instytucjonalnych ram wymiany myśli i wspólnej pracy badaczek i badaczy, którzy zajmują się obszarem postjugosłowiańskim z różnych perspektyw humanistyki i nauk społecznych, a ze względu na swoją formację akademicką są blisko związani ze slawistyką. Pracownia jest miejscem pracy zespołowej o charakterze interdyscyplinarnym i skupia przedstawicieli takich dyscyplin jak kulturoznawstwo (slawistyczne), historia, socjologia, politologia.

Bardzo ważnym aspektem powołania pracowni jest również wzmocnienie relacji między różnymi rozproszonymi ośrodkami, w których prowadzone są podobne badania. Istotne jest stworzenie trwałej sieci kontaktów, wspieranej dzięki istnieniu stabilnego zespołu oraz poprzez towarzyszące działania (spotkania, debaty, konferencje). Pracownia jako jednostka wpisana w strukturę Uniwersytetu umożliwia podejmowanie działań integrujących środowisko. Badaczki i badacze deklarujący chęć członkostwa w pracowni pracują w takich jednostkach jak: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Slawistyki PAN, Instytut Socjologii UW, Instytut Nauk Politycznych UJ, Wydział Historyczny UAM.

Członkinie i członkowie pracowni:

dr hab. Magdalena Bogusławska (ISZiP UW)

dr Maciej Falski (ISZiP UW), kierownik pracowni

dr Dominika Kaniecka (IFS UJ)

dr Dominika Mikucka-Wójtowicz (INP UW)

prof. dr. Leo Rafolt (Osijek)

mgr Tomasz Rawski (IS UW)

dr Wojciech Sajkowski (IH UAM)

dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk (IS PAN)

Pracownia jeszcze jako Kroatistički seminar zaczęła działać w marcu 2016 r. z inicjatywy dr. Macieja Falskiego i dr Dominiki Kanieckiej jako próba nawiązania trwałej współpracy między ISZiP i IFS UJ w zakresie badań nad semantyką przestrzeni publicznej współczesnej Chorwacji. Do grona zainteresowanych dołączyły kolejne osoby i pomysł przerodził się w projekt stałej i długofalowej pracy naukowej. Odbyły się dotąd cztery seminaria w ramach tematu „Performativno, političko, značenjsko u hrvatskom javnom diskursu”, poświęcone analizie działań w sferze publicznej, tworzenia znaczeń poprzez performatywny wymiar uczestnictwa w kulturze.

Zapraszamy także na stronę internetową Pracowni.