Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego (PROP)

W ISZiP oficjalnie od marca 2017 roku działa Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego (PROP).

Celem powołania pracowni jest stworzenie instytucjonalnych ram wymiany myśli i wspólnej pracy badaczek i badaczy, którzy zajmują się obszarem postjugosłowiańskim z różnych perspektyw humanistyki i nauk społecznych, a ze względu na swoją formację akademicką są blisko związani ze slawistyką. Pracownia jest miejscem pracy zespołowej o charakterze interdyscyplinarnym i skupia przedstawicieli takich dyscyplin jak kulturoznawstwo (slawistyczne), historia, socjologia, politologia.

Bardzo ważnym aspektem powołania pracowni jest również wzmocnienie relacji między różnymi rozproszonymi ośrodkami, w których prowadzone są podobne badania. Istotne jest stworzenie trwałej sieci kontaktów, wspieranej dzięki istnieniu stabilnego zespołu oraz poprzez towarzyszące działania (spotkania, debaty, konferencje). Pracownia jako jednostka wpisana w strukturę Uniwersytetu umożliwia podejmowanie działań integrujących środowisko. Badaczki i badacze deklarujący chęć członkostwa w pracowni pracują w takich jednostkach jak: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Slawistyki PAN, Instytut Socjologii UW, Instytut Nauk Politycznych UJ, Wydział Historyczny UAM.

Członkinie i członkowie pracowni:

dr hab. Maciej Falski (ISZiP UW), kierownik pracowni

prof. dr. Leo Rafolt (Osijek)

dr hab. Magdalena Bogusławska (ISZiP UW)

dr Olimpia Dragouni (U. Humboldta, Berlin)

dr Dominika Kaniecka (IFS UJ)

dr Dominika Mikucka-Wójtowicz (INP UW)

dr Tomasz Rawski (IS UW)

dr Wojciech Sajkowski (IH UAM)

dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk (IS PAN)

Pracownia jeszcze jako Kroatistički seminar zaczęła działać w marcu 2016 r. z inicjatywy dr. Macieja Falskiego i dr Dominiki Kanieckiej jako próba nawiązania trwałej współpracy między ISZiP i IFS UJ w zakresie badań nad semantyką przestrzeni publicznej współczesnej Chorwacji. Do grona zainteresowanych dołączyły kolejne osoby i pomysł przerodził się w projekt stałej i długofalowej pracy naukowej. Odbyły się dotąd cztery seminaria w ramach tematu „Performativno, političko, značenjsko u hrvatskom javnom diskursu”, poświęcone analizie działań w sferze publicznej, tworzenia znaczeń poprzez performatywny wymiar uczestnictwa w kulturze.

Zapraszamy także na stronę internetową Pracowni.