Rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do studiowania u nas!

W roku akademickim 2024/2025 Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej otwiera nabór na specjalności:

 Studia pierwszego stopnia 

bohemistyka (język i kultura Czech)

bułgarystyka (język i kultura Bułgarii)

słowacystyka (język i kultura Słowacji)

 Więcej o studiach licencjackich w ISZiP UW: ISZiP, studia I stopnia

 Internetowa Rekrutacja Kandydatów UW: Slawistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

 Wszelkich informacji na temat rekrutacji w ISZiP UW Komisja Rekrutacyjna udziela przez system IRK UW lub pod adresem rekrutacjaiszip.polon@uw.edu.pl

 

 Studia drugiego stopnia: 

bohemistyka (język i kultura Czech)

kroatystyka   (język i kultura Chorwacji)

słowacystyka (język i kultura Słowacji)

 Więcej o studiach magisterskich w ISZiP: ISZiP, studia II stopnia

 Internetowa Rekrutacja Kandydatów: Slawistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

 Wszelkich informacji na temat rekrutacji w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Komisja Rekrutacyjna udziela przez system IRK UW lub pod adresem rekrutacjaiszip.polon@uw.edu.pl

 

 Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 

 Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2024/2025: Harmonogram

 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025: Biuro ds Rekrutacji UW

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji i wymagań znajdują się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów: Akty prawne 

 Strona Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW: IRK UW

 

 Zasady rekrutacji 

Proszę śledzić komunikaty w systemie IRK na koncie kandydata.

Komisja rekrutacyjna Wydziału Polonistyki przyjmująca dokumenty na studia w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej będzie oczekiwać na Państwa w budynku Instytutu Slawistyki (na tyłach Audytorium Maximum).

KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI NA STUDIA POWINNI DOSTARCZYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ.
JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą oraz kserokopię tego dokumentu (komisja rekrutacyjne poświadczy jej zgodność z oryginałem) – dotyczy tylko kandydatów na studia I stopnia
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą oraz kserokopię tego dokumentu (komisja rekrutacyjne poświadczy jej zgodność z oryginałem) – dotyczy tylko kandydatów na studia II stopnia
 • ankieta osobowa  ze zdjęciem (ankietę można wydrukować z systemu IRK dopiero po wgraniu zdjęcia i jego zaakceptowaniu przez komisję rekrutacyjną) – ankieta dostępna jest na koncie rejestracyjnym w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych” pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – dostępne na koncie rejestracyjnym w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych” pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS
  • UWAGA: jeśli kandydat posiada ELS nie musi wnosić opłaty i drukować podania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim –  dostępne na koncie rejestracyjnym w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych” pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 • deklarację wyboru języka kierunkowego [DEKLARACJA_WYBORU-JĘZYKA – studia I stopnia 2019-20] [DEKLARACJA_WYBORU-JĘZYKA – studia II stopnia 2019-20]. Deklaracja powinna być podpisana przez kandydata
PONADTO, JEŚLI DOTYCZY KANDYDATA:
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub jego części
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania
PONADTO CUDZOZIEMCY:
 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności
 • honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – na studia prowadzone w języku polskim
UWAGA – JEŚLI DOKUMENTY DOSTARCZA OSOBA TRZECIA:
 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]
  • UWAGA! dokument ten nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata.
  • UWAGA! dokumenty wydrukowane z IRK muszą być podpisane przez kandydata.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: Biuro ds. rekrutacji UW

 O Uniwersytecie Warszawskim 

Co oferuje Uniwersytet Warszawski
Więcej: Informator