Erasmus

Program Erasmus+

Informacje o programie na stronie Wydziału Polonistyki:

http://www.polon.uw.edu.pl/en/erasmus-

KOORDYNATORZY MOBILNOŚCI

mgr Marta Jaworek – Wydział Polonistyki (wszystkie kierunki studiów)

e-mail: marta.jaworek@uw.edu.pl

tel. 225520428

dyżur: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, godz. 10.00-15.00, dziekanat pok. 116

dr hab. Robert Kulmiński, prof. ucz. – Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej (slawistyka)
e-mail: r.kulminski@uw.edu.pl
dyżur: http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/studia/dyzury-pracownikow/

dr Katarzyna Pietruczuk – Instytut Filologii Klasycznej (filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie)

e-mail: k.pietruczuk@uw.edu.pl

dyżur: http://www.ifk.uw.edu.pl/instytut/pracownicy/katarzyna-pietruczuk,48.html

dr Jerzy Stachowicz – Instytut Kultury Polskiej (kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz sztuki społeczne)

e-mail: js.stachowicz@uw.edu.pl

dyżur: http://ikp.uw.edu.pl/dr-jerzy-stachowicz/

UMOWY MIĘDZYUCZELNIANE ERASMUS

Studenci i pracownicy wszystkich jednostek Wydziału Polonistyki UW (w tym: Instytutu Kultury Polskiej, Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, Instytutu Filologii Klasycznej, Instytutu Literatury Polskiej, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Polonistyki Stosowanej, Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”) mają prawo wyjeżdżać ze wszystkich umów podpisanych przez Wydział Polonistyki – bez względu na to, która jednostka koordynuje daną umowę.

Lista umów Wydziału Polonistyki [pdf]

LISTA UMÓW ISZiP
Kraj
Kod Erasmus partnera
Nazwa uczelni partnerskiej
Jednostka prowadząca umowę
Liczba osób: studenci
Liczba osób: nauczyciele
Bułgaria
BG SOFIA02 New Bulgarian University ISZiP 1 1
Bułgaria
BG SOFIA06 Sofiiski Universitet „Sveti Kliment Ohridski” ISZiP 3 1
Bułgaria
BG PLOVDIV04 Plovdiv University „Paisii Hilendarski” ISZiP 2 2
Chorwacja
HR ZAGREB01 Sveučilište u Zagrebu ISZiP 3 1
Czechy
CZ BRNO05 Masarykova Univerzita ISZiP 2 2
Czechy
CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackeho ISZiP 4 3
Czechy
CZ OSTRAVA02 University of Ostrava ISZiP 2 1
Czechy
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova ISZiP 4 4
Czechy
CZ PLZEN01 University of West Bohemia in Pilsen ISZiP 0 1
Grecja
G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens ISZiP 0 1
Niemcy
D LEIPZIG01 Universität Leipzig ISZiP 1 3
Serbia
RS BELGRAD02 Univerzitet u Beogradu ISZiP 2 1
Słowacja
SK BANSKA01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ISZiP 1 1
Słowacja
SK BRATISL02 Univerzita Komenskeho v Bratislave ISZiP 3 1
Słowenia
SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani ISZiP 3 1

KWALIFIKACJE STUDENTÓW NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE ERASMUS

Aktualne informacje nt. zagranicznych studiów częściowych znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

KONKURS 2022/2023 (WYJAZD W ROKU 2023/2024) – KWALIFIKACJE ZAKOŃCZONE

Zasady ogólnouniwersyteckie [pdf]

Zasady wydziałowe [pdf]

Classroom dla kandydatów: https://classroom.google.com/c/NTkxMzM2Mjg2OTA5?cjc=53ouwfh

ZAGRANICZNE PRAKTYKI STUDENCKIE I ABSOLWENCKIE

Aktualne informacje nt. organizacji praktyk na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki kontaktują się z koordynatorem mobilności swojego kierunku studiów. Do zadań koordynatora należy pomoc w wypełnieniu dokumentów oraz opieka dydaktyczna nad wyjazdem.

Student ma prawo samodzielnie znaleźć miejsce, w którym chce zrealizować praktyki. Może jednak skorzystać z uniwersyteckich i pozauniwersyteckich baz instytucji, które oferują praktyki stypendystom programu Erasmus.

http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-erasmus-zglos-sie po wypełnieniu krótkiej ankiety BWZ udostępnia informacje o instytucjach, które w przyjmowały już naszych studentów i absolwentów.

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-praktyk-zagranicznych/ polska strona programu Erasmus+

https://erasmusintern.org/traineeships projekt realizowany przez Erasmus Student Network

https://www.ies-consulting.pl

PRZYDATNE LINKI

Biuro Współpracy z Zagranicą UW

www.erasmusplus.org.pl

Erasmus Student Network Polska