Stypendia naukowe i wyjazdy

STYPENDIA NAUKOWE

 Stypendium rektora 

Jest przeznaczone dla najlepszych studentów danego roku danego kierunku. Studenci konkurują o przyznanie stypendium na podstawie średniej ocen, osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych.

Więcej: Stypendium rektora

 Stypendium ministra 

Mogą się o nie ubiegać studenci wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Więcej: Stypendium ministra

WYJAZDY

 Program Erasmus 

Umożliwia m.in. studentom pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia wzięcie udziału w różnorodnych projektach i wymianach międzynarodowych.

Więcej: Erasmus

 Program MOST 

Umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich uniwersytetów. Udział w Programie pozwala m.in. realizować program studiów na uczelni innej niż macierzysta; korzystać z księgozbioru innej uczelni.

Więcej: MOST

 Program CEEPUS 

W ramach tego programu studenci mogą wyjeżdżać na stypendia trwające od miesiąca do czterech miesięcy do europejskich ośrodków uniwersyteckich.

Więcej: CEEPUS

 Umowy bilateralne 

Oferty stypendialne wynikające z uniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy.

Więcej: Umowy bilateralne