Zespół Badań Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej

Prowadzone przez zespół badania zrodziły się z potrzeby znalezienia adekwatnego sposobu opisu tak zwanych małych kultur egzystujących w ramach złożonych całości polityczno-społecznych, do których należała monarchia habsburska. Twórcom zespołu chodzi przede wszystkim o odejście od dominującej w badaniach slawistycznych monofonicznej kategorii narodu i przyjrzenie się rzeczywistym relacjom międzykulturowym przez pryzmat nowych bądź niewykorzystanych dotąd kategorii, a co za tym idzie, o wypracowanie nowej metodologii badań obszarów krzyżowania się kultur. Tego typu zmiana perspektywy zmierza zatem do głębszego zrozumienia tych procesów zachodzących w przestrzeni społecznej, które umożliwiają trwanie tak zwanym małym kulturom (zarówno narodowym, jak i o innym niż narodowy paradygmacie), prowadzą do wyłaniania się nowych państw oraz rozpadu już istniejących niejednorodnych kulturowo struktur państwowych czy społecznych.

Członkowie zespołu specjalizują się w różnych obszarach kultur narodowych. Badania prowadzone pod wspólnym szyldem skłaniają do przyjęcia perspektywy komparatystycznej, a czasem mozaikowej, w zależności od analizowanego materiału. Celem podejmowanych dotąd prac jest wypracowanie sposobu opisu złożonej rzeczywistości społecznej i kulturowej, który może być przydatny również w badaniu innych obszarów o podobnej charakterystyce; a także zbadanie pomijanych lub niedocenianych dotąd źródeł informacji o sposobie kształtowania się relacji kulturowych w okresach intensywnych przeobrażeń społeczno-politycznych.

Zespół tworzą:

dr Anna Kobylińska (kierownik zespołu), adiunkt w ISZiP

dr Maciej Falski, adiunkt w ISZiP

dr hab. Marcin Łukasz Filipowicz, adiunkt w ISZiP, asystent specjalista II stopnia w Katedrze Czeskiego Języka i Literatury, Uniwersytet w Hradcu  Kralové

Projekty realizowane i zamknięte:

31.03.2017: Architekci Słowiańszczyzny (1868-1938), konferencja naukowa

2012-2015: Słowiańskie narracje peryferyjne wobec monarchii habsburskiej i narodu – grant NCN; UMO-2011/03/D/HS2/00826

2012/2013: Słowiańskie reakcje na przeobrażenia konstytucyjne w monarchii habsburskiej w latach 60. XIX wieku – grant Wydziału Polonistyki; DSM-103705

2011/2012:  Badanie kultur słowiańskich na obrzeżach monarchii habsburskiej – grant Wydziału Polonistyki:  DSM-101405

 

Więcej informacji na stronie Zespołu.