Zeszyty Łużyckie

zeszyty-luzyckie

Rocznik „Zeszyty Łużyckie” jest humanistycznym czasopismem, poświęconym szeroko rozumianej problematyce mniejszościowej. W zgodzie z wieloletnią tradycją kontaktów naukowych z ośrodkami sorabistycznymi i slawistycznymi w Niemczech, i innych krajach, podobnie jak w tamtych środowiskach, również środowisko polskich sorabistów i slawistów opiera prace dotyczące Łużyc na teoretycznych i podstawowych badaniach interdyscyplinarnych, dotyczących mniejszości kulturowych i etnicznych, na przykład w dziedzinie kontaktu językowego, interferencji w języku i kulturze, a także uwarunkowań prawnych funkcjonowania mniejszości, zwłaszcza w Europie środkowej.

Kolejne tomy „Zeszytów Łużyckich” opatrzone są tytułem reprezentującym dominującą tematykę w nich zawartą. Wyodrębnienie działów poszczególnych tomów jest podyktowane przez ich zawartość. Czasopismo zawiera zwykle następujące działy: Rozprawy, Forum literackie, Kronika, Recenzje.

Ze składem redakcji, zasadami nadsyłania tekstów i procedurą recenzowania zapoznać się można na stronie czasopisma pod adresem:

https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/zl/about/editorialTeam

Archiwalne numery znajdują się zaś pod adresem:

http://zeszytyluzyckie.uw.edu.pl/.

Zapraszamy do udziału w tworzeniu 56 numeru czasopisma, poświęconego mniejszościowym typom współczesnej rodziny:

http://slawistyka.uw.edu.pl/en/2021/01/20/english-zeszyty-luzyckie-cfp-the-representation-of-minority-family-forms/

CFP do pobrania: CFP_Zeszyty Łużyckie_Minority Family Forms

oraz 57 numeru, dedykowanego prof. Ewie Siatkowskiej:

CFP do pobrania: TOM 57: METODOLOGIA W BADANIACH NAD MNIEJSZOŚCIAMI