Zeszyty Łużyckie

zeszyty-luzyckie

Rocznik „Zeszyty Łużyckie” jest humanistycznym czasopismem, poświęconym szeroko rozumianej problematyce mniejszościowej. W zgodzie z wieloletnią tradycją kontaktów naukowych z ośrodkami sorabistycznymi i slawistycznymi w Niemczech, i innych krajach, podobnie jak w tamtych środowiskach, również środowisko polskich sorabistów i slawistów opiera prace dotyczące Łużyc na teoretycznych i podstawowych badaniach interdyscyplinarnych, dotyczących mniejszości kulturowych i etnicznych, na przykład w dziedzinie kontaktu językowego, interferencji w języku i kulturze, a także uwarunkowań prawnych funkcjonowania mniejszości, zwłaszcza w Europie środkowej.

Kolejne tomy „Zeszytów Łużyckich” opatrzone są tytułem reprezentującym dominującą tematykę w nich zawartą. Wyodrębnienie działów poszczególnych tomów jest podyktowane przez ich zawartość. Czasopismo zawiera zwykle następujące działy: Rozprawy, Forum literackie, Kronika, Recenzje.

Ze składem redakcji, zasadami nadsyłania tekstów, procedurą recenzowania oraz z najnowszymi numerami można się zapoznać na stronie czasopisma pod adresem:

https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/zl/about/editorialTeam

Archiwalne numery znajdują się zaś pod adresem:

http://zeszytyluzyckie.uw.edu.pl/.

Zapraszamy do udziału w tworzeniu 59 numeru czasopisma:

Niewygodna mniejszość. Podmiotowość, ruchy i prawa osób LGBTQ+ w byłej socjalistycznej Europie