Zespoły badawcze

Od 2011 roku w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej działają zespoły badawcze. Grupują one pracowników naukowych instytutu, doktorantów, niektóre także badaczy z innych jednostek UW, zaś w założeniu mają otwarty charakter. Ich działalność skupia się wokół trzech tematów badawczych, dzięki czemu zespoły mają wyraźnie praktyczny charakter. Oznacza to, że ich celem jest prowadzenie badań związanych z tematem przewodnim, jak też ich popularyzacja w formie publikacji, konferencji, debat.

Zespoły charakteryzuje podejście interdyscyplinarne, wynikające z dążenia do ujmowania badanej rzeczywistości z wielu aspektów. Takie ujęcie wyrasta wprost z doświadczeń slawistyki jako tej dziedziny wiedzy, która wymaga otwarcia i dialogu w ramach dyscyplin humanistycznych i nie zamyka się w jednym paradygmacie. Obecnie zespoły są najważniejszym forum wspólnych działań naukowych prowadzonych w ISZiP.

Większość spotkań ma charakter otwarty; ogłoszenia o nich zamieszczane są na Tablicy oraz na profilu instytutu na portalu Facebook.

W instytucie działają obecnie trzy zespoły; szczegółowe wiadomości można uzyskać, klikając w nazwę danego zespołu:

Interdyscyplinarny Zespół Badań Kultury Komunizmu w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach

Głównym obszarem badań zespołu jest historia, funkcjonowanie oraz dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach. Zespół łączy refleksję na temat poszczególnych aspektów rzeczywistości komunistycznej i postkomunistycznej z teoretycznymi rozważaniami nad metodologią badań tych reżimów oraz ich materialnego i mentalnego dziedzictwa.

Zespół Badania Kultur Słowiańskich na Obrzeżach Monarchii Habsburskiej

Praca zespołu ogniskuje się wokół opisu małych kultur egzystujących w ramach złożonych całości polityczno-społecznych, do których należała monarchia habsburska. Celem badań zespołu jest analiza relacji międzykulturowych przez pryzmat nowych bądź niewykorzystanych dotąd kategorii oraz wypracowanie nowej metodologii badań obszarów krzyżowania się kultur.

Zespół Lingwistyki Korpusowej Języków Słowiańskich

Głównym celem jest prowadzenie badań gramatycznych i leksykologicznych nad językami słowiańskimi z wykorzystaniem elektronicznych korpusów językowych i metod lingwistyki korpusowej.