Projekt naukowy 1M

DROGIE STUDENTKI, DRODZY STUDENCI 1M

Przypominamy o konieczności dokonania wyboru tematu do realizacji w ramach przedmiotu Projekt naukowy 1M. Prosimy o zgłoszenie swojego wyboru mailowo do dr hab. Iliany Genew-Puhalewej lub o zgłoszenie się bezpośrednio do prowadzących tematy: dra hab. Patrycjusza Pająka, dr hab. Magdaleny Bogusławskiej, dra Macieja Falskiego lub dr Mileny Hebal-Jezierskiej.

Tematy badawcze:

dr hab. Iliana Genew-Puhalewa, Języki specjalistyczne integracji europejskiej

Przedmiotem badań w ramach projektu jest aktualny stan języka/ów integracji europejskiej, czyli obszaru języka o wysokim prestiżu społecznym. Lingwistyka wyodrębnia ten obszar w oparciu o tezę, że w trakcie procesu jednoczenia się politycznego, gospodarczego oraz prawnego Europy ukształtowały się (i nadal kształtują się) się określone (sub-)języki specjalistyczne. W centrum uwagi projektu znajdą się 1) językoznawcza refleksja nad tym zjawiskiem, 2) tendencje rozwojowe oraz 3) cechy terminologii unijnej, która uważana jest za trzon języków integracji europejskiej. Praca badawcza skupi się na terminologii wybranych dziedzin i wybranych języków ‒ wybór dokonają uczestnicy projektu. Stawiane będą pytania o zdolności języków narodowych do wyrażania pojęć specjalistycznych w określonych (nowych) warunkach ekonomicznych, politycznych i społecznych.

Specjalności: bez ograniczeń.

Liczba osób: 2.

dr Milena Hebal-Jezierska, Pracownia Lingwistyki Korpusowej Języków Słowiańskich

Pracownia Lingwistyki Korpusowej Języków Słowiańskich serdecznie zaprasza do projektu, w którym zajmujemy się terminologią lingwistyki korpusowej w językach słowiańskich. W programie zajęcia z lingwistyki komputerowej oraz analizy językoznawczej.

Specjalności: bez ograniczeń.

Liczba osób: 3.

dr hab. Patrycjusz Pająk, Gatunki filmowe w kontekście polityczno-społecznym
Projekt naukowy otwarty w roku akademickim 2018/2019 dla dwóch studentów, którzy interesują się twórczością filmową (także tą przeznaczoną dla telewizji). Realizacja projektu polegać będzie na analizie relacji zachodzących między specyfiką estetyczną wybranego gatunku filmowego, a warunkami politycznymi i społecznymi, w jakich reprezentujące go filmy były produkowane i w związku z tym kształtowały jego specyfikę. Wspomniana analiza prowadzić ma do odpowiedzi na pytanie, jak dany gatunek filmowy propaguje określoną ideologię polityczno-społeczną, manipulując emocjami swoich odbiorców. Praca nad tym projektem wymaga gotowości do krytycznego obejrzenia większej liczby filmów, zapoznania się z podstawową literaturą przedmiotu oraz sporządzenia sprawozdania obejmującego własne spostrzeżenia i wypływające z nich wnioski.
dr hab. Magdalena Bogusławska, dr Maciej Falski, Praktyki wspólnotowości w krajach postjugosłowiańskich

Od dwóch lat zespół Pracowni przygotowuje projekt poświęcony badaniu sfery publicznej na obszarze byłej Jugosławii. Zajmujemy się kwestią organizacji przestrzeni publicznej, działań różnych aktorów społecznych, ścierania się idei oraz interesów różnych grup: etnicznych, ideowych, społecznych.

Osoby zainteresowane zostaną zaproszone do wspólnych działań pod opieką członkiń i członków pracowni. Zasadniczym celem będzie sporządzenie katalogu instytucji aktywnych w sferze publicznej w wybranym kraju, następnie nawiązanie kontaktu i przeprowadzenie badań terenowych (w wersji maksymalnej) w wybranym zakresie. Wybór instytucji, dziedziny społecznej i związanych z tym szczegółowych aktywności nastąpi w porozumieniu z opiekun/em. Ponadto osoby chętne będą brały udział w spotkaniach pracowni, jak też zostaną poproszone o pomoc w organizowaniu przyjazdów gości.

Preferowane specjalności: słowenistyka, serbistyka.

Maksymalna liczba osób: 4

dr Maciej Falski, Semiotyka władzy i architektura

Temat proponuję osobie, która interesuje się architekturą i urbanistyką. Wiąże się on z badaniami realizowanymi przeze mnie w ramach Zespołu Badań Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej. Dotyczą one relacji między planowaniem przestrzennym, architekturą i polem społecznym. Architektura jest w tej perspektywie elementem komunikowania społecznego i jako taka, podlega analizie semiotycznej.

Uczestnik/uczestniczka realizuje swoje badanie w wybranym mieście, badając relacje władzy i przestrzeni. Ponadto wspiera mnie w organizowaniu pobytu gości – badaczy związanych z tą tematyką, jak też w zależności od swoich planów realizuje wnioski badawcze na własne badania naukowe.

Specjalności: bez ograniczeń.

Liczba osób: 1.

Posted in wiadomości, wydarzenia.