Serbistyka

 Warszawska serbistyka w ISZiP jest dynamiczną przestrzenią interdyscyplinarnej refleksji o kulturze Serbii oraz regionu Bałkanów – w tym szczególnie obszarów Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, a także Macedonii. To miejsce badań akademickich, krytycznego myślenia, pracy wyobraźni oraz twórczego działania. Podstawę studiów stanowi lektorat języka serbskiego prowadzony przez native speakera, uważamy bowiem, że dobra znajomość obcego języka jest najważniejszym narzędziem poznania kultury, która tworzy jego środowisko naturalne.

Studia serbistyczne to także wyprawa w przeszłość, zgodnie z zasadą, że świadomość historii jest niezbywalnym warunkiem rozumienia współczesności. Serbistyka oferuje ponadto studia z zakresu literatury, sztuk wizualnych, życia społeczno-politycznego, popkultury, antropologii polityki, historii idei, tradycji językowych, translatoryki, a także autorskie zajęcia tematyczne, poświęcone bałkańskim pograniczom i relacjom międzykulturowym, serbskiej kulturze pamięci, serbskiej/bałkańskiej scenie artystycznej, polityce językowej itp.

Studia serbistyczne opierają się na indywidualnych i zespołowych poszukiwaniach badawczych i twórczych studentów, którzy działają pod kierunkiem specjalistów – kulturoznawców, lingwistów, literaturoznawców. Dlatego też studenci są partnerami we współtworzeniu kierunku – od ich zaangażowania, zainteresowań, postawy i pomysłów w dużym stopniu zależy kształt studiów – styl zdobywania i praktykowania wiedzy o Serbii i Bałkanach. 

Kluczowym elementem studiów serbistycznych w ISZiP jest doświadczenie podróży (do Serbii, Bośni, Czarnogóry) i działania w terenie. Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w stypendiach i stażach badawczych, realizowanych na podstawie umów międzypaństwowych, a także w ramach programów Erasmus i CEEPUS oraz organizowanych we własnym zakresie projektów badawczych i animacyjnych.

Ważną częścią działalności naukowej i edukacyjnej warszawskiej serbistyki są także spotkania z wybitnymi gośćmi z Serbii – m.in. Ivanem Čoloviciem, Dubravką Stojanović, Mileną Dragićević-Šešić, Ildiko Erdei, Daliborem Skoloviciem, Anemarie Sorescu-Marinković – oraz współpraca z ośrodkami naukowymi (Uniwersytetami w Belgradzie i Nowym Sadzie, Instytutem Etnograficznym SANU, Uniwersytetem w Sarajewie) i instytucjami kultury: Domem Spotkań z Historią, Laboratorium Edukacji Twórczej CSW, Stowarzyszeniem „Kulturalist”, Stowarzyszeniem „Katedra Kultury”, Centrum Edukacji Obywatelskiej i in.

Dzięki rozległej wiedzy i różnorodnym kompetencjom zawodowym absolwenci warszawskiej serbistyki pracują jako lektorzy języka serbskiego, animatorzy kultury, dziennikarze, tłumacze; znajdują zatrudnienie w instytucjach kultury i nauki, mediach, organizacjach pozarządowych, wydawnictwach, w turystyce.