Instytucje po 1989 roku

OgólneProgramDane organizacyjne
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach

Warszawa, 29-31 stycznia 2018 r.

Program w formacie PDF

Program w formacie Word

STRONA KONFERENCJI

 

Obserwacja przemian, które dokonują się w sferze instytucji i towarzyszą transformacji systemowej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na Bałkanach, pozwala precyzyjniej ukazać logikę, mechanizmy oraz kierunki zmian kulturowych zachodzących w tych regionach, a także postawić pytania o ich źródła, wzory i przebieg. Stwarza też możliwość rozpoznania i analizy konfiguracji czynników określających dynamikę i specyfikę procesów instytucjonalizacji.
Nierównomiernie przebiegająca w obserwowanym przez nas obszarze dyskusja nad instytucjonalnym wymiarem przeobrażeń ustrojowych skłania do przyjrzenia się procesom instytucjonalizacji przez pryzmat manifestujących się w nich strategii identyfikacyjnych, wykorzystywanych przez społeczności lokalne, zarówno narodowe, jak i regionalne czy środowiskowe. Zauważyć przy tym należy, że zachodzącym obecnie procesom instytucjonalizacji (rozumianym szeroko – nie tylko jako przeobrażenie organizacyjnych ram, lecz także jako zmiana dotychczasowych wzorców i praktyk społecznych) często towarzyszy poszerzenie pola działania poprzez usieciowienie, pozyskanie nowych kręgów odbiorców czy poszukiwanie nowych form komunikacji i partycypacji.
Celem organizowanej konferencji jest zatem przede wszystkim spojrzenie na różnorodne sposoby adaptowania oraz realizacji organizacyjnych wzorców aktywności społecznej. Odbijają się w nich bowiem podobieństwa i odmienności w przebiegu transformacji ustrojowej, jej społecznej percepcji oraz różnorodność interpretacji charakterystycznych dla niej procesów w zależności od modyfikowanych kulturowo, historycznie i politycznie doświadczeń poszczególnych krajów i regionów.

Jako punkt wyjścia do dalszych rozważań proponujemy następujące bloki tematyczne:

  • instytucje a projektowanie nowego ładu społecznego; stare a nowe formy organizowania praktyk społecznych; przebieg zmian instytucji formalnych i nieformalnych; instytucje w przestrzeni publicznej i prywatnej;
  • podmiotowość instytucji; nowy język instytucji; nowe instytucje: instrumenty władzy czy instytucje obywatelskie;
  • pamięć instytucji; instytucje jako nośniki pamięci, instytucje w pamięci wspólnoty; instytucje w procesie redefinicji tożsamości i pamięci grupowych; mitologizacja (w) instytucji, aksjologiczne układy odniesienia procesów instytucjonalizacji;
  • zmiana infrastruktury instytucjonalnej; kryzys/rozpad/reorganizacja technicznych i administracyjnych oraz ideologicznych podstaw instytucji; poszerzanie pola oddziaływania społecznego dzięki nowym technologiom/mediom; instytucjonalne wdrażanie innowacji;
  • różnice kulturowe w zwierciadle instytucji; centra i peryferie oraz globalność versus lokalność w procesach instytucjonalizacji;
  • psychologiczno-socjologiczne aspekty procesów instytucjonalizacji; modernizacja a instytucjonalizacja; krytyka instytucji – instytucje krytyczne; teoria neoinstytucjonalna a badania instytucji w procesie transformacji.
Komitet organizacyjny:
dr hab. Magdalena Bogusławska
dr Anna Kobylińska
dr Sylwia Siedlecka
Sekretarze konferencji:
mgr Marta Cmiel-Bażant
mgr Angelika Kosieradzka

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 października 2017.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego tutaj.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń na konferencję.
Adres kontaktowy: zmianaram@uw.edu.pl
Języki konferencji: polski, angielski (informacje w języku angielskim)
Czas wystąpienia: referat 20 min; komunikat 10 min, poster
Opłata konferencyjna: 350 PLN, 85 EUR. Doktoranci: 200 PLN/50 EUR
Organizatorzy przewidują publikację materiałów pokonferencyjnych w postaci recenzowanej książki lub tematycznego numeru pisma. Termin nadsyłania tekstów do druku – do 31 marca 2018.
Więcej informacji: https://instytucje.wordpress.com/

 

 

29 stycznia 2018, poniedziałek

Pałac Kazimierzowski, sala im. K. Brudzińskiego

9.00 – 11.00 Sesja I: Wykłady wprowadzające

Prowadząca: Danuta Sosnowska

Galia Chimiak (Polska Akademia Nauk)

Dynamika instytucjonalizacji inicjatyw obywatelskich w krajach postkomunistycznych

Juraj Buzalka (Uniwersytet Komeńskiego, Bratysława)

Os postsocialistickej generácie: vznik a zánik liberálneho intelektuálneho časopisu na Slovensku

Branislav Dimitrijević (College of Fine and Applied Art, Belgrad)

Lost in Transition – The Case of the Museum of Contemporary Art in Belgrade

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 Sesja II: Instytucje a demokracja

Prowadząca: Galia Chimiak

Iliana Genew-Puhalewa (Uniwersytet Warszawski)

Zinstytucjonalizowana solidarność a solidarność według etyków – na przykładzie dwóch współczesnych bułgarskich dyskursów

Magdalena Bystrzak (Słowacka Akademia Nauk)

Forum Inteligencji Słowacji (Fórum inteligencie Slovenska). Polemiki z demokraturą

Anna Kobylińska (Uniwersytet Warszawski)

Trajektorie zmiany instytucjonalnej. Rozpoznania słowackie

Marta Cmiel-Bażant (Uniwersytet Warszawski)

Działania obywatelskie w Słowenii w dobie mediów społecznościowych

Dyskusja

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 15.40 Sesja III: Zmiany w polu literackim

Prowadzący: Juraj Buzalka

Blagovest Zlatanov (Uniwersytet w Heidelbergu)

Long Crisis / Abrupt Collapse: the Bulgarian cultural periodicals after 1989

Radoslav Passia (Słowacka Akademia Nauk)

Literárne inštitúcie na Slovensku v procese transformácie po roku 1989

Katarzyna Roman-Rawska (Uniwersytet Warszawski)

Rozpad po rozpadzie. Fragmentacja rosyjskiego pola literackiego po 1991 roku

Anna Gawarecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Czeska literatura popularna w labiryncie polityki

Dyskusja

15.40 – 15.50 Przerwa kawowa

15.50 – 17.20 Sesja IV: Instytucje i tożsamości

Prowadząca: Zuzanna Grębecka

Magdalena Bogusławska (Uniwersytet Warszawski)

Jak z obrazka… Galerie sztuki naiwnej Słowaków i Rumunów w Wojwodinie

Irena Bilińska (Uniwersytet Warszawski)

Miesięcznik „Život” jako miejsce pamięci słowackiej mniejszości narodowej w Polsce

Dominika Kaniecka (Uniwersytet Jagielloński)

Odnowienie działalności Chorwackiego Towarzystwa Kulturalnego Napredak  a potrzeba definiowania narodowego paradygmatu kulturowego Chorwatów  w Bośni i Hercegowinie

Dyskusja

17.30 Uroczysta kolacja

Klub Profesorski, Pałac Kazimierzowski

 

30 stycznia 2018, wtorek

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, sala 11

10.00-11.30 Sesja V: Dramat, teatr, performans

Prowadząca: Dominika Kaniecka

Leo Rafolt (Uniwersytet J. J. Strossmayera, Osijek)

Montažstroj’s Emancipation Politics: Public Sphere between Irruption and Institution

Gabriela Abrasowicz (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Zjawisko sieci transkulturowej w postjugosłowiańskim dramatopisarstwie oraz teatrze w XXI wieku

Lucyna Spyrka (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Obszary podobieństw i różnic. Dramat słowacki w poszukiwaniu drogi do polskiego odbiorcy po roku 1989

Miron Pukan (Uniwersytet Preszowski)

Instytucjonalne metamorfozy teatru etnicznego na Słowacji po 1989 roku – aspekty transformacyjne, reorganizacyjne i estetyczno-aksjologiczne nie tylko w twórczości scenicznej

Dyskusja

11.30 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 13.00 Sesja VI: Przestrzenie osobne

Prowadząca: Magdalena Bystrzak

Jasmina Šuler-Galos (Uniwersytet w Lublanie)

„Tymczasowe przestrzenie autonomiczne” jako alternatywa dla państwowych instytucji kultury (na przykładzie squatu Rog w Lublanie)

Patrycjusz Pająk (Uniwersytet Warszawski)

Serbia w pornograficznym lustrze

Katarzyna Pasternak (Uniwersytet Jagielloński)

Polityka kulturalna a wspieranie produkcji telewizyjnych (seriali) na przykładzie Federacji Rosyjskiej

Dyskusja

13.00 – 14.30 Przerwa obiadowa

14.30 – 15.50 Sesja VII: Polityki pamięci

Prowadząca: Lucyna Spyrka

Robert Kulmiński (Uniwersytet Warszawski)

Instytucjonalizacja pamięci – pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Instytutem Badania Reżimów Totalitarnych

Zuzanna Grębecka (Uniwersytet Warszawski)

Instytucjonalizacja niepaństwowego kolekcjonerstwa w Polsce a kształt muzealnych narracji o historii współczesnej

Katarzyna Taczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Obóz Goli Otok jako miejsce i przedmiot działań kommemoratywnych

Dyskusja

15.50 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00 – 17.20 Sesja VIII: Instytucje prawa

Prowadząca: Iliana Genew-Puhalewa

Patryk Bukowski (Uniwersytet Warszawski)

Sąd Konstytucyjny jako organ kontroli konstytucyjności prawa w Republice Serbii a rozwiązania zastosowane w pozostałych państwach pojugosłowiańskich

Sławomir Gromadzki (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa)

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w procesach budowania ładu demokratycznego Kosowa i Ukrainy po 1989 roku

Weronika Woźnicka (Uniwersytet Śląski, Katowice)

„Izbrisani”, czyli ludzie wymazani przez państwo

Dyskusja

 

31 stycznia 2018, środa

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, sala 11

10.00 – 11.40 Sesja IX: Transformacja w instytucjach

Prowadzący: Tomasz Jacek Lis

Lubow Krupnyk (Program Stypendialny im. L. Kirklanda, Poznań)

Służba więzienna w Polsce i na Ukrainie po 1989 roku

Małgorzata Pawlak (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)

Od roboty do kariery. Zakład pracy w dobie transformacji systemowej w Polsce

Maja Dobiasz-Krysiak (Uniwersytet Warszawski)

Szkoły społeczne, czyli instytucja w rękach obywateli

Dobrosław Mańkowski (Uniwersytet Gdański)

Zmiana instytucjonalna w sporcie

Dyskusja

11.40 – 11.50 Przerwa kawowa

11.50 – 13.00 Sesja X: Instytucje wobec historii i pamięci

Prowadząca: Maja Dobiasz-Krysiak

Jakub Wieszczak (Uniwersytet Wrocławski)

Instytucja jako determinant procesów memoratywnych. Analiza na przykładzie działalności Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi po 1990 roku

Tomasz Jacek Lis (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń)

Działalność i znaczenie Instytutów Historycznych w wybranych krajach byłej Jugosławii

Olga Lebedewa (Uniwersytet Warszawski)

Muzeum BUNK’ART jako nośnik pamięci o albańskiej przeszłości komunistycznej

Dyskusja

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 15.40 Sesja XI: Przemiany instytucjonalne praktyk artystycznych

Prowadząca: Olga Lebedewa

Tijana Vuković (Uniwersytet Warszawski)

The space of the cultural institutions in period from 2000 to 2017 in Serbia – crisis, alternative institutions, core (main) art narrative(s) and its interpretations

Agata Rogoś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

The acts of disobedience and institution building in Kosovo in the 90’s

Natalia Nowińska-Antoniewicz (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń)

Od kultu młodości do kultury zinu – instytucje kultury w Serbii i ich udział w rozwoju niezależnej sceny artystycznej

Angelika Kosieradzka (Uniwersytet Warszawski)

„Wyzwolenie od mitu wyzwolenia jest dziełem wyzwolonych” – bułgarskie inicjatywy artystyczno-społeczne a przestrzeń symboliczna miasta

Dyskusja

15.40 – 15.50 Przerwa kawowa

15.50 – 17.10 Sesja XII: Rezultaty transformacji systemowych

Prowadząca: Marta Cmiel-Bażant

Daria Zwiagina (Akademia Dyplomatyczna MSZ, Moskwa)

Miara demokratyzacji: analiza porównawcza społeczeństw obywatelskich Polski i Rosji

Justyna Fudala (Uniwersytet Wrocławski)

Bośnia i Hercegowina – współczesne państwo federacyjne czy Jugosławia w miniaturze?

Maciej Zaborski (Uniwersytet Opolski)

Reorganizacja podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Polsce w 1992 roku

Dyskusja

Zamknięcie konferencji

Organizator: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

Data i miejsce: Warszawa, 29-31 stycznia 2018 r.

Komitet organizacyjny: 

dr hab. Magdalena Bogusławska, dr Anna Kobylińska, dr Sylwia Siedlecka

Sekretarze konferencji: 

mgr Marta Cmiel-Bażant, mgr Angelika Kosieradzka

Adres kontaktowy: zmianaram@uw.edu.pl

Języki konferencji: polski, angielski

Czas wystąpienia: referat 20 min / komunikat 10 min / poster

Opłata konferencyjna: 350 PLN / 85 EUR. Doktoranci 200 PLN/50 EUR.

Prosimy o dokonanie opłaty na konto bankowe o numerze:
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503 (dla wpłat w PLN)
lub PL64 1160 2202 0000 0000 6084 9207, swift BIGBPLPW (dla wpłat w EUR).
W tytule przelewu należy umieścić dopisek „Konferencja Zmiana ram”.
Dane odbiorcy: Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski.

Organizatorzy przewidują publikację materiałów pokonferencyjnych w postaci recenzowanej książki lub tematycznego numeru pisma. Termin nadsyłania tekstów do druku – do 31 marca 2018.

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 października 2017 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń na konferencję.