Prace dyplomowe

Wytyczne dotyczące prac dyplomowych dla studentów ISZiP

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pliku: Zasady dyplomowania na kierunku slawistyka

Praca dyplomowa – to samodzielne studium o charakterze naukowym, wykonane pod kierunkiem promotora.

Praca licencjacka sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności:

 • orientacji w dziedzinie, której dotyczy praca;
 • poprawnego posługiwania się terminologią właściwą dla wybranego obszaru badań;
 • formułowania rozwiniętej, spójnej, logicznej, poprawnej językowo wypowiedzi pisemnej;
 • zbierania materiałów badawczych potrzebnych do pracy, rozpoznawania stanu badań nad podjętym zagadnieniem;
 • samodzielnego selekcjonowania i analizowania zebranego materiału;
 • sporządzania przypisów i bibliografii.

Praca magisterska sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności:

 • pogłębionej i uszczegółowionej znajomości dziedziny, której dotyczy praca;
 • poprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem i terminologią właściwymi dla wybranego obszaru badań;
 • świadomego posługiwania się uzasadnioną metodologią badawczą;
 • samodzielnego zbierania materiałów badawczych potrzebnych do pracy, rozpoznawania stanu badań nad podjętym zagadnieniem, hierarchizowania uzyskanej wiedzy;
 • samodzielnego formułowania hipotez i sądów badawczych, polemiki z innymi stanowiskami;
 • samodzielnego formułowania uzasadnionych wniosków badawczych;
 • sporządzania przypisów i bibliografii.
 1. Obowiązkiem studenta jest:
 • wypracowanie koncepcji pracy;
 • zgromadzenie źródeł, materiałów analitycznych i informacyjnych, ich przeanalizowanie i wykorzystanie w pracy;
 • zastosowanie metod analizy i jej prowadzenie;
 • zredagowanie tekstu zasadniczego oraz tekstów uzupełniających;
 • dbałość o stronę językową i stylistyczną pracy.
 1. Promotor współpracuje ze studentem w:
 • doborze zakresu tematycznego;
 • sformułowaniu tematu pracy (w językach polskim i angielskim);
 • opracowaniu wstępnego planu pracy;
 • doradzeniu właściwych rozwiązań redakcyjnych i technicznych;
 • sprawdzeniu umiejętności pisania i redagowania rozprawki naukowej (na przykładzie jednego i/lub dwóch rozdziałów pracy);
 • krytycznej ocenie postępów w realizowaniu pracy.
 1. Elementy składowe pracy dyplomowej:

Wstęp (koncepcja pracy i metodologia)

 • uzasadnienie wyboru: zakres tematyczny i przedmiot pracy, odniesienie się do wagi podejmowanego problemu, jego rozpracowanie w skali nauki polskiej i światowej (częstotliwość jego występowania);
 • układ pracy i koncepcja realizacji (ale nie opis zawartości rozdziałów);
 • teoretyczne usytuowanie podejmowanego tematu i metodologia;
 • krytyczna ocena źródeł i innych materiałów, w oparciu o które praca jest realizowana; solidne przedstawienie badań terenowych (lub gabinetowych).

Rozdziały zasadnicze (oraz podsumowanie czy zakończenie, jeżeli redakcja pracy tego wymaga).

Elementy uzupełniające: bibliografia, aneksy, spisy map i ilustracji, tabel, itp.

 1. Wygląd pracy dyplomowej:
 • praca dyplomowa może zostać napisana w języku specjalności bądź w języku polskim;

♦ w przypadku pracy licencjackiej; około 40 tysięcy znaków, plus bibliografia; format: A-4; czcionka: Times New Roman 12; Uwaga: jeżeli praca zostanie napisana po polsku, musi jej towarzyszyć streszczenie w języku specjalności o objętości 3000-3500 znaków (jeśli w języku specjalności, wówczas streszczenie musi być po polsku);

♦ w przypadku pracy magisterskiej: od 3 do 5 arkuszy wydawniczych (120 – 200 tys. znaków), chyba że w sytuacji szczególnie uzasadnionej specyfiką badań dyrektor właściwego instytutu na wniosek promotora zezwoli na mniejszy lub większy rozmiar pracy; format: A-4; czcionka: Times New Roman 12; praca magisterska w języku polskim musi zawierać streszczenie w języku kierunkowym, objętości od 3 do 5 stron komputeropisu;

 • źródło cytatu oznaczamy poprzez zastosowanie przypisów dolnych, bądź przypisów w tekście (tzw. styl harwardzki);
 • wykorzystany fragment cudzej pracy bez odniesienia będzie uznany jako PLAGIAT;
 • notatki odautorskie zamieszcza się w przypisach w stopce strony, numerowane kolejno od początku do końca (lub w poszczególnych rozdziałach);
 • przy wykorzystaniu idei lub myśli innego autora powołać się na niego należy ogólnie;
 • bibliografię zapisać należy w układzie alfabetycznym;
 • praca dyplomowa nie może zawierać błędów ortograficznych, gramatycznych, składniowych i leksykalnych;
 • trzy pierwsze strony pracy licencjackiej i magisterskiej na stronie www slawistyki.
 • nie stosujemy numerowania na stronach z tytułami rozdziałów ani na tzw. stronach wstępnych (zatem w praktyce numerowanie zaczynamy od pierwszej strony Wstępu);
 • objętość przypisów musi być znacznie mniejsza niż objętość tekstu głównego na danej stronie;
 • nazwy gazet i czasopism podajemy normalną czcionką, w cudzysłowie;
 • przy tekstach autorów obcych, które zostały przetłumaczone na język polski – obowiązkowo podajemy nazwisko tłumacza.

 

 Tematy prac dyplomowych przygotowanych w Instytucie 

Prace licencjackie i magisterskie 2023

Prace licencjackie i magisterskie 2022

Prace licencjackie i magisterskie 2021

Prace licencjackie i magisterskie 2020

Prace licencjackie i magisterskie 2019

Prace licencjackie i magisterskie 2018

Prace licencjackie i magisterskie 2017