Wspólnoty lokalne i nowe elity w monarchii austro-węgierskiej

Zespół Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej, działający przy Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
*
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
*
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Wspólnoty lokalne i nowe elity w monarchii austro-węgierskiej
Warszawa, 12–13 czerwca 2023 roku

Zmiany sposobu zarządzania imperium habsburskim oraz nowe technologie, poszerzające obiegi komunikacji społecznej, przyspieszyły procesy modernizacyjne przebiegające na terytorium środkowej Europy. Był to obszar zamieszkiwany przez wiele mniejszych i większych wspólnot etnicznych, narodowych, wyznaniowych, językowych; musiały one na nowo wypracować modus vivendi i odnaleźć swoje miejsce w złożonych sieciach relacji. Głębokie i wieloaspektowe zmiany społeczno-kulturowe sprzyjały nowym kumulacjom władzy symbolicznej (i politycznej) oraz uzyskaniu widzialności przez nowe grupy, które formowały się według zmienionej konfiguracji wartości i impulsów integracyjnych.
Stawiamy pytanie o to, jak formowały się elity wspólnot nowych bądź zmuszonych do zdefiniowania się na nowo. Interesuje nas perspektywa lokalna i lokalne odbicia procesów toczących się w wymiarze ogólnym, do tej pory niewystarczająco reprezentowane w badaniach nad przestrzenią kulturową i społeczno-polityczną monarchii habsburskiej.

Proponujemy następujące obszary tematyczne, które pomogą zogniskować dyskusję:
❖ lokalność jako wymiar doświadczenia społecznego
❖ sieci kontaktów między centrami a ośrodkami peryferyjnymi
❖ tworzenie się i rola lokalnych centrów
❖ współdziałanie i konfrontacja starych i nowych elit
❖ etos obywatelski między ideą państwa, narodu i społeczności lokalnej
❖ biografie i kariery zawodowe w ramach monarchii habsburskiej
❖ nowi przywódcy lokalni i osobowości charyzmatyczne
❖ elity intelektualne i gospodarcze oraz ich rola na szczeblu lokalnym
❖ języki nowych elit, polityka językowa

Program konferencji: Programme of the conference Local Communities and New Elites in Austria-Hungary

Pokłosiem konferencji będzie wieloautorska monografia naukowa w języku angielskim, obowiązuje procedura recenzyjna.

Organizatorzy:

Zespół Badania Kultur Słowiańskich w Monarchii Habsburskiej http://uwhabsburgstudies.uw.edu.pl/
dr Anna Kobylińska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW)
dr Maciej Falski (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW)
dr Aleksander Łupienko (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

Partnerzy:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Miejsce obrad:

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Języki wystąpień:

polski, angielski

Posted in konferencje slawistyczne, wiadomości and tagged , .