Bułgarystyka

 

Warszawska bułgarystyka ma długą i bogatą tradycję. Jako odrębny kierunek powstała w 1955 roku. Związanych z nią jest wiele nazwisk wybitnych polskich bułgarystów, m.in. prof. Teresy Dąbek-Wirgowej, prof. Grażyny Szwat-Gyłybowej i prof. Jolanty Sujeckiej.

Studia bułgarystyczne w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej łączą najlepsze cechy filologii i kulturoznawstwa. Umożliwiają także gruntowne poznanie kultury bułgarskiej, wyrażającej się poprzez praktyki symboliczne, historię, życie polityczne i społeczne.

Najważniejszym celem studiów jest nauka języka bułgarskiego na poziomie C1 na studiach licencjackich oraz osiągnięcie kompetencji zbliżonych do poziomu przeciętnego użytkownika danego języka na poziomie magisterskim. W ramach pogłębiania kompetencji językowych prowadzone są także zajęcia z przekładu.

Lektorat języka bułgarskiego jest uzupełniany przez zajęcia – wykłady i ćwiczenia – prowadzone od drugiego roku w tym języku. Student/ka może wybrać drugi język słowiański na drugim roku studiów licencjackich i obowiązkowo na studiach magisterskich.

W programie znajdują się zajęcia wprowadzające podstawową wiedzę w danej dziedzinie nauki – antropologii, lingwistyce i literaturoznawstwie. Z kolei zajęcia z historii, wiedzy o sztuce, literatury i gramatyki Bułgarii pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy o kulturze i konkretnego zasobu wiedzy o tym kraju. Zajęciom obowiązkowym towarzyszy rozbudowany blok zajęć do wyboru. Zajęcia fakultatywne uzupełniają wiedzę ogólną i kursową, ale także stanowią dla pracowników szansę zaprezentowania tematyki, która jest im najbliższa i w której prowadzą własne badania.

WYJAZDY ZAGRANICZNE:

Studenci bułgarystyki korzystają z szerokiej oferty stypendialnej, która otwiera przed nimi możliwość studiowania w Bułgarii i znaczącego podwyższenia kompetencji językowych. W ramach porozumień dwustronnych studentki i studenci corocznie wyjeżdżają na krótko i długoterminowe stypendia do  Bułgarii, m.in. na Uniwersytet Sofijski, Uniwersytet w Płowdiwie, Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie.  Najważniejsze programy i oferty stypendialne:

  • w ramach umówi bilateralnych między Polską a Bułgarią
  • stypendia CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
  • program Erasmus

ABSOLWENCI

Absolwent/ka zna bardzo dobrze język bułgarski. Posiada kompetencje kulturowe pozwalające na aktywne uczestnictwo w bułgarskiej kulturze. Dzięki wiedzy praktycznej i teoretycznej, w wielu wypadkach uzupełnionej o doświadczenie pobytu w Bułgarii, umie pośredniczyć w kontaktach międzynarodowych i chętnie podejmuje pracę bądź inicjuje projekty wymagające poruszania się w co najmniej dwóch obszarach kulturowych.

 Atutem naszych studiów jest nacisk na kompetencje językowe, nauka analizowania różnorodnych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz tworzenia samodzielnych projektów. Działalność w kole naukowym bądź przy realizacji zadań wymaganych przez program często prowadzi do kontaktów z organizacjami pozarządowymi, które także są jednym z często wybieranych miejsc zatrudnienia przez nasze absolwentki/absolwentów.

PRAKTYKI I PROJEKTY STUDENCKIE:

Ważnym aspektem studiów jest realizacja grupowych i indywidualnych projektów studenckich pod opieką wykładowców.

Współpracujemy m.in. z Instytutem Kultury Bułgarskiej, Ambasadą Republiki Bułgarii w Warszawie, Domem Spotkań z Historią.

W ramach inicjatyw studenckich wydawane jest pismo bułgarystów „Smokinia”, ukazujące się w wersji papierowej i on-line, którego opiekunem jest mgr Yordanka Ilieva-Cygan.