Magdalena Bogusławska

doktor habilitowana, profesor uczelni

Adres e-mail: m.boguslawska@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • Przedstawicielka ISZiP w Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia, członkini Rady Naukowej ISZiP
 • Członkini Rady Wydziału Polonistyki UW
 • Członkini Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki UW
 • Członkini Komisji Słowianoznawstwa O/PAN w Krakowie

Slawistka, polonistka, kulturoznawczyni

Na Uniwersytecie Warszawskim pracuję od wielu lat. Współpraca ze student/k/ami i doktorant/k/ami jest dla mnie niewyczerpanym źródłem inspiracji, daje mi energię, nowe siły i chęć na więcej. Wierzę, że uniwersytet może być jak ogród, w którym razem z uważnością i troską uprawiamy wiedzę, wrażliwość i ciekawość świata, gdzie pielęgnujemy dialog, twórczą myśl i wspólnotę działania. Za swoją mentorkę uważam niedoścignioną profesor Joannę Rapacką.

Zainteresowania

Zajmuję się kulturą słowiańskich Bałkanów – przede wszystkim zagadnieniami związanymi z widowiskami kulturowymi, kulturą wizualną, współczesnymi praktykami artystycznymi oraz animacją kulturową. Nową sztukę krytyczną traktuję nie tylko jako przedmiot badań, ale także jako inspirację intelektualną. W ramach interdyscyplinarnego Zespołu Badań Kultury Komunizmu w Europie Środkowej i na Bałkanach realizuję projekty badawcze związane z fenomenem socjalistycznej Jugosławii. Za szczególnie interesujące uważam zjawiska z kulturowych, społecznych i artystycznych obrzeży–intelektualnym wyzwaniem są dla mnie tematy nieoczywiste, alternatywne i peryferyjne. Sympatyzuję i współpracuję ze Stowarzyszeniami „Katedra Kultury”. Lubię kafejki na belgradzkim Vračarze, małe galerie sztuki na Bałkanach, zielone krajobrazy Podlasia, smaczną kawę z dżezwy i trzymające w napięciu kryminały. Na co dzień uprawiam bardzo zielony ogród parapetowy. 

Przebieg kariery naukowej

 • tytuł magistra uzyskany na podstawie pracy Monografia spektaklu domowego Teatru Wiejskiego „Węgajty”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Zbigniewa Osińskiego, obronionej w Katedrze Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1999/2000 – lektor języka polskiego na Uniwersytecie św. św. Cyryla i Metodego w Skopju w Macedonii;
 • 2004 – stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy Teatr i dramat południowosłowiański wobec tradycji widowiskowych regionu, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Wrocławskiego;
 • od 1.10.2004 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW,
 • 2016 – stopień doktora habilitowanego.

Granty badawcze

 • 2013-2015 Josip Broz Tito – od teatru władzy do teatru pamięci,grant nr 2012/05/B/HS2/04097, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki; kierownik projektu.
 • 2004-2007 Polska i Macedonia. Polska i Czarnogóra. Polska kultura w Macedonii. Polska kultura w Czarnogórze, grant finansowany przez MNiSW; kierownik projektu prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski.
 • 1998-2002 Polacy w Bośni – Polacy o Bośni, projekt finansowany przez KBNkierownik grantu prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski.

Projekty naukowo-dydaktyczne

 • 2019-2022 Bośnia – przestrzenie i praktyki sąsiedztwa, współkoordynatorka z dr Angeliką Kosieradzką (ISZiP UW) i prof. Amelą Ljevo Ovčiną. Cykl warsztatów oraz badania terenowe w Bośni i Hercegowinie, realizowane we współpracy ze studentkami i studentami ISZiP oraz z Katedrą Slawistyki Uniwersytetu w Sarajewie.
 • 2018/2019-2019/2020 Wspólnota pamięci. Programy współpracy instytucji kultury w krajach postjugosłowiańskich, współkoordynatorka z dr Angeliką Kosieradzką (ISZiP UW). Badania terenowe realizowane we współpracy ze studentkami i studentami ISZiP w Serbii we współpracy z Centrum Dekontaminacji Kulturowej, Centrum Kultury Rex i Stowarzyszeniem Krokodil oraz w Chorwacji we współpracy z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu i organizacją Documenta.
 • 2017-2019 Zwiedzając komunizm. Nośniki pamięci w dyskursie i praktykach turystycznych, współkoordynatorka z dr. hab. Robertem Kulmińskim prof. ucz. i dr hab. Zuzanną Grębecką (IKP). Projekt realizowany we współpracy ze studentkami i studentami ISZiP w ramach działalności Zespołu Badań Kultury Komunizmu w Europie Środkowej i na Bałkanach. Badania terenowe w Bułgarii, Czechach, Serbii i Polsce.
 • 2007/2008 Slawista w przestrzeniach kultury, projekt naukowo-animacyjny, finansowany z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik wraz z Anną Kobylińską).
 • 2003-2005Tożsamość kulturowa mieszkańców Zatoki Kotorskiej – tradycje i przemiany, projekt badawczy doktorantów i studentów ISZiP (współorganizatorka i koordynatorka), realizowany we współpracy z Ośrodkiem Badań Archeologicznych „NOVAE” w ramach projektu „Teuta” pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Dyczka, badania terenowe w Czarnogórze dofinansowane przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje

Monografie

 • Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje wizerunku Josipa Broza Tity, Warszawa – Kraków 2015, ss. 465.
 • Teatr u źródeł. Dramat i teatr południowosłowiański wobec tradycji widowiskowych regionu, Warszawa 2006, ss. 286.

Współautorstwo książek

 • Polska i Macedonia. Bibliografia. Komentarze. Studia, we współautorstwie z Krzysztofem Wrocławskim i Ewą Wróblewską-Trochimiuk, Warszawa 2009, ss. 414.
 • Polska i Czarnogóra. Bibliografia. Komentarze, we współautorstwie z Krzysztofem Wrocławskim, Małgorzatą Kryską, Norbertem Różyckim, Warszawa 2007, ss. 290.
 • Polacy w Bośni – Polacy o Bośni. Przewodnik bibliograficzny z komentarzami, we współautorstwie z Krzysztofem Wrocławskim (red. naukowa) i Norbertem Różyckim, Warszawa 2003, ss. 285.

Redakcja tomów zbiorowych

 • „Zeszyty Łużyckie” 2021, nr 55: Łużyckie ścieżki, słowiańskie gościńce, współredakcja numeru z Angeliką Kosieradzką i Maciejem Mętrakiem.
 • Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowej i na Bałkanach, współredakcja z Anną Kobylińską, Sylwią Siedlecką, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej i Wydawnictwo „Libron”, Warszawa – Kraków 2019, ss. 393.
 • Czytać, wędrować, być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi, red. z Joanną Goszczyńską i Jasminą Šuler Galos, Warszawa 2016, ss. 384.
 • Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, red. z Zuzanną Grębecką i Robertem Kulmińskim, Warszawa – Kraków 2014.
 • Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej, red. z Zuzanną Grębecką, Warszawa – Kraków 2013.
 • Komunistyczni bohaterowie, t. 2: Przemiana, bunt, odrzucenie, z Zuzanną Grębecką i Ewą Wróblewską-Trochimiuk, Kraków – Warszawa 2012.
 • Komunistyczni bohaterowie, t. 1: Tradycja, kult, rytuał, z Zuzanną Grębecką i Ewą Wróblewską-Trochimiuk, Warszawa 2011.
 • Doświadczenie komunizmu a kultura popularna,z Zuzanną Grębecką, Warszaw 2010.
 • Bunt tradycji. Tradycja buntu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi K. Wrocławskiemu, współredakcja tomu z Grażyną Szwat-Gyłybową, Warszawa 2008, ss. 409.