Janusz Siatkowski

profesor doktor habilitowany

Adres e-mail: janusz.siatkowski@wp.pl

 

Pełnione funkcje

 • Uniwersytet Warszawski:
  • zastępca asystenta,
  • asystent w Katedrze Języka Polskiego 1950–52,
  • aspirant w Katedrze Filologii Słowiańskiej 1953–56,
  • profesor w Instytucie Filologii Słowiańskiej (obecnie Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej) 1982–1999,
  • dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej 1993–99,
  • prodziekan Wydziału Polonistyki 1986–90,
  • profesor emerytowany 2000,
 • Zakład (od 1977 Instytut) Słowianoznawstwa PAN:
  • starszy asystent 1956–58,
  • adiunkt 1958–68,
  • docent 1968–72,
  • profesor 1972–82,
  • kierownik Pracowni Języka Czeskiego i Słowackiego 1968–72,
  • zastępca kierownika 1972–73,
  • kierownik Zakładu Słowianoznawstwa PAN 1974–77,
  • dyrektor Instytutu Słowianoznawstwa PAN 1977–1982,
 • Członkostwa:
  • Komitet Językoznawstwa PAN 1967– (wiceprzewodniczący 1975–84),
  • Komitet Słowianoznawstwa PAN 1975–80, 1984– (przewodniczący 1991–96, honorowy przewodniczący 2001–),
  • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie 1973–80,
  • członek Rady Naukowej Instytutu Łużyckiego w Budziszynie 1991–94,
  • Towarzystwo Naukowe Warszawskie (członek korespondent 1982, członek zwyczajny 1985),
  • przewodniczący Wydziału Językoznawstwa i Literatury 1989–91; 2001–2003),
  • Towarzystwo Naukowe Białostockie,
  • Polskie Towarzystwo Językoznawcze 1954– (przewodniczący 1991-93),
  • Międzynarodowy Komitet Slawistów (członek Komisji Dialektologicznej, członek i przewodniczący Komisji Kontaktów Językowych 1990–98, członek Prezydium Komitetu 1991–93, przewodniczący Komitetu 1993–98, członek honorowy Komitetu 2003–),
  • Towarzystwo Jabłonowskich w Lipsku 1991,
  • członek honorowy: Towarzystwa Filologów Bułgarystów 1986, Czechosłowackiego (obecnie Czeskiego) Towarzystwa Językoznawczego 1991,
 • członek Komitetów/Rad Redakcyjnych:
  • „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” (1967–, zastępca redaktora 1977–1988, redaktor 1985–1987),
  • „Prace Filologiczne” (1991–),
  • „Acta Baltico-Slavica” ( 1976–1987),
  • „Slavia Occidentalis” (1979–),
  • „Przegląd Humanistyczny” (1995–2010),
  • „Bohemistyka” (2001–),
  • „Rocznik Slawistyczny” (2008–),
  • „Z polskich studiów slawistycznych” (1978–),
  • Общекарпатский диалектологический атлас–Karpacki atlas dialektologiczny (1981–),
  • Общеславянский лингвистический атлас–Ogólnosłowiański atlas językowy (1988–).

Zainteresowania

językoznawstwo slawistyczne – dialektologia polska i słowiańska, historia języka polskiego i czeskiego, polsko-czeskie i słowiańsko-niemieckie kontakty językowe, język bułgarski, leksykologia

Przebieg kariery naukowej

 • magisterium filologii polskiej: 1952 (Uniwersytet Warszawski),
 • doktorat filologii słowiańskiej: 1960 (Uniwersytet Warszawski),
 • habilitacja: 1965 (Uniwersytet Warszawski),
 • profesor nadzwyczajny: 1972 (Zakład Słowianoznawstwa PAN),
 • profesor zwyczajny: 1979 (Instytut Słowianoznawstwa PAN),
 • dr h. c. Uniwersytetu Karola w Pradze (8 IV 1998).

Odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi, Medal „1300 lat Bułgarii”, Order Cyryla i Metodego I kl.1986, słowacki Order Białego Podwójnego Krzyża III kl. 1998, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 2000, Medal Dobrovskiego, Czeska Akademia Nauk, 2001, Medal Jubileuszowy 50-lecia PAN, 2002, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2005

Publikacje