Maciej Mętrak

magister

Adres e-mail: maciej.metrak@student.uw.edu.pl

Pełnione funkcje

Od 2017: członek redakcji czasopisma IS PAN „Adeptus” (sekretarz redakcji od 2019 r.)

Zainteresowania

Socjolingwistyka i etnolingwistyka; języki i kultury mniejszościowe, kontakty językowe na niemiecko-słowiańskich pograniczach, czeska literatura jarmarczna i twórczość kramarska w ujęciu językoznawczym i antropologicznym

Przebieg kariery naukowej

ISZiP UW, kulturoznawstwo slawistyka zachodnia i południowa, magister: 26.06.2013 (licencjat: 8.07.2010).

IEiAK UW, etnologia i antropologia kulturowa, licencjat: 13.09.2013.

Udział w projektach badawczych

 • 04.2019: Stypendium ZIP (Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego) na wsparcie wyjazdów zagranicznych doktorantów, pobyt badawczy w Brnie i Přerovie;
 • Od 2018: kierownik grantu NCN ETIUDA 6: Mapa świata z jarmarcznej ulotki – czeska dziewiętnastowieczna twórczość kramarska w perspektywie etnolingwistycznej (018/28/T/HS2/00219);
 • 2016-2018: uczestnik warsztatów i szkół terenowych organizowanych w ramach projektu Engaged humanities in Europe: Capacity building for participatory research in linguistic-cultural heritage (EU Horizon 2020 Twinning project no. 692199 ENGHUM, Uniwersytet Warszawski, Universiteit Leiden, SOAS University of London);
 • 2015-2017: Uczestnictwo w pracach dokumentacyjnych stroju ludowego – praktyki muzealnicze w ramach grantu 0002/NPRH3/H11/82/2014: Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic (Wydział „Artes Liberales” UW, kierownik grantu mgr Bartłomiej Chromik);
 • 2015-2016: wykonawca w projekcie grantowym NPRH 11H 12 0062 81: Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu – gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe (IJP PAN, kierownik grantu prof. dr. Hab. Teresa M. Smółkowa);
 • 2011-2013: udział w laboratorium etnograficznym Nowoczesność i tradycja w kulturze współczesnych mieszkańców Podhala (IEiAK UW, kierownik projektu dr Maria Małanicz-Przybylska);

Współpraca z instytucjami kulturalnymi i projekty animacyjne

 • Od 2018: Stała współpraca z Czeskim Centrum w Warszawie (Wydział Kultury Ambasady Republiki Czeskiej);
 • 2018: Trzecie miejsce w polskiej edycji konkursu tłumaczeniowego „Cena Susanny Roth”, organizowanego przez sieć Czeskich Centrów i CzechLit – Centrum Czeskiej Literatury.
 • 2017-2019: Organizacja cyklu wykładów popularyzatorskich „Mały język– wielki temat” w ISZiP.
 • 2014: Pierwsze miejsce w polskiej edycji Hrabalowskiego Konkursu Tłumaczeniowego dla tłumaczy do 35 roku życia, organizowanego przez sieć Czeskich Centrów.
 • Od 2012: Współpraca z międzynarodowym przeglądem filmowym „Kino na granicy”/„Kino na hranici” w Cieszynie i Czeskim Cieszynie jako tłumacz języka czeskiego (napisy filmowe).
 • Od 2010: Współpraca z międzynarodowym festiwalem teatralnym „Demoludy: Nowa Europa” w Olsztynie jako tłumacz języka czeskiego (przekłady sztuk teatralnych).

Publikacje

Monografie

Maciej Mętrak, Bożena Itoya (współautorka rozdziałów I, II i V): Część pierwsza – język czeski (rozdziały I-V) (w:) Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu – gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe, opracował zespół Zbigniew Greń, Krystyna Holly, Bożena Itoya, Maciej Mętrak, Teresa Smółkowa, Anna Żółtak, Kraków 2016: Instytut Języka Polskiego PAN, s. 13-116.

Artykuły

Mýtus o Pérákovi – od protektorátní městské legendy k českému superhrdinovi (w:) Slavistische Beiträge 486: m*OST 2010, red. Susanne Behensky, München-Berlin-Washington D.C. 2012, s. 139-144.

Czeski Superman – popkulturowe adaptacje legendy miejskiej o Péráku (w:) Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku, red. Grzegorz P. Bąbiak, Joanna Królak, Warszawa 2012: Wydział Polonistyki UW, s. 193-212.

Patrioci, hochsztaplerzy, neopoganie – długie życie słowiańskich fałszerstw archeologicznych (w:) Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich, red. Karolina Ćwiek-Rogalska, Ignacy Doliński, Warszawa 2013: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, s. 23-32.

Cokół do wynajęcia – muzeum i pomnik W.I. Lenina w Poroninie w pamięci współczesnych mieszkańców Podhala (w:) Co słychać na Podhalu? Tradycja we współczesności, red. Maria Małanicz-Przybylska, Warszawa 2014: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 184-217.

Zachodniosłowiański internet mniejszościowy – medium masowe czy hobby pasjonatów?, „Zeszyty Łużyckie”, t. 48/2014, s. 329-344.

Łużyczanie między tradycją a nowoczesnością – od wysiedlonych wsi do cyberwioski (w:) Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie, red. Robert Sendek, Krzysztof Popek, Magdalena Maszkiewicz, Kraków 2015: Scriptum, s. 111-123.

Wilamowice – przywracanie języka, przywracanie pamięci (w:) Język jako świadectwo kultury dawnej i współczesnej, red. Stanisław Cygan, Kielce 2016: Instytut Filologii Polskiej UJK, s. 127-134.

Gwara? Godka? Język? Śląska tożsamość językowa w mediach elektronicznych (w:) Młodzi o języku regionów, red. Monika Kresa, Warszawa 2016: Wydział Polonistyki UW, s. 97-109.

Językowy i kulturowy obraz Żyda w czeskich drukach kramarskich z XIX wieku, „Zeszyty Łużyckie”, t. 51/2017, s. 89-109.

The dilemmas of a gardener: discussing the arguments against language revitalisation, „Adeptus”, t. 11/2018, s. 1-14.

Czeska twórczości kramarska – zarys zagadnienia (w:) Słowianie, kultura, język: wybrane zagadnienia z języków, literatur i kultur słowiańskich i germańskich, red. Dorota Dziadosz, Agnieszka Krzanowska, Szczecin 2018: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 351-361.

Artykuły złożone do druku

Realistický a fantastický zeměpis v textech moravských kramářských tisků (w:) Opera Romanica 17, České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Wymysorys (Vilamovicean) and Halcnovian: historical and present-day sociolinguistic situation of microlanguages in a southern-Polish language island (w:) Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov. Slovani od preloma 19. in 20. stoletja do danes, publikacja konferencyjna.

Grzeszne kobiety i kobiece grzechy w świecie czeskiej pieśni kramarskiej (w:) Studia et Documenta Slavica, Opole.

Artykuły popularnonaukowe

Chybiony nalot, „Karta”, t. 85/2015, s. 96-107.

Przekłady

Pavel Janoušek: Macura albo drapanie czułymi pazurkami (w:) Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich, red. Karolina Ćwiek-Rogalska, Ignacy Doliński, Warszawa 2013: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, s. 4-13.

František Ladislav Rieger: Petycja Czechów do cesarza, przygotowana przez Františka Ladislava Riegra, z 14 czerwca 1860 roku (w:) Obcy czy obywatele? Słowianie a przemiany konstytucyjne w monarchii habsburskiej w latach 1860–1861, Anna Kobylińska, Maciej Falski, Marcin Filipowicz, Kraków 2015: Libron, s. 153-171.

Ondřej Cihlář: Od nowego cyrku do cyrku współczesnego (w:) Cyrk w świecie widowisk, red. Grzegorz Kondrasiuk, Lublin 2017: Warsztaty Kultury w Lublinie, s. 169-207.

Erazim Kohák: O sensie historii, „Adeptus”, t. 12/2018, s. 1-19.