Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na studia slawistyczne 2021/2022

Studia pierwszego stopnia 07.06.-05.07.2021

Dodatkowe egzaminy sprawdzające znajomość języka na studia 2. stopnia 14.07.2021

Ogłoszenie wyników rekrutacji 19.07.2021

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

I termin: 20-22.07.2021

II termin: 23, 26.07.2021

III termin: 29-30.07.2021 

Wszystkie informacje do tyczące rekrutacji na Uniwersytet Warszawki znajdują się na stronie: www.rekurtacja.uw.edu.pl

Rejestracja w systemie IRK

Dokumenty, które należy złożyć:

 1. Świadectwo dojrzałości lub jego uwierzytelniony odpis ORAZ jego KSEROKOPIĘ. Kserokopia zostaje u Komisji.
 2. ANKIETA osobowa WYDRUKOWANA z osobistego konta w IRK i PODPISANA przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).
 3. PODANIE o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z osobistego konta w IRK i PODPISANE przez kandydata – o ile kandydat nie posiada już ELS (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).
 4. Dowód uiszczenia OPŁATY z ELS (o ile kandydat nie posiada ELS) [więcej informacji: http://rekrutacja.uw.edu.pl/elektroniczna-legitymacja-studencka-els/]
 5. OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z wysokościami opłat za usługi edukacyjne (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).
 6. DEKLARACJA wyboru języka (do pobrania tutaj: DEKLARACJA_WYBORU-JĘZYKA – studia I stopnia 2020-21)
PONADTO:

LAUREACI OLIMPIAD I KONKURSÓW:

 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub jego części
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym

CUDZOZIEMCY:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców
 • honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – na studia prowadzone w języku polskim
SKŁADANIE DOKUMENTÓW PRZEZ OSOBY TRZECIE
 • upoważnienie imienne dla osoby składającej dokument
 • informacja nt. przetwarzania danych osobowych PODPISANĄ przez osobę upoważnioną.

wzory do pobrania: http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/upowaznienie_klauzula_dokumenty.pdf

UWAGA! Dokumenty wydrukowane z IRK muszą być PODPISANE przez KANDYDATA

WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM W POLSCE:

 1. W celu złożenia dokumentów może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.
 2. Kandydat / osoba upoważniona nie może przyjść złożyć dokumentów, jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba towarzysząca nie może wejść z kandydatem do budynku z wyjątkiem sytuacji, kiedy kandydat wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Kandydaci nie mogą wnosić ze sobą zbędnych rzeczy.
 5. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Kandydaci, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 6. Przy wejściu do sali kandydat (albo osoba upoważniona do złożenia dokumentów lub osoba wspomagająca kandydata) powinien poinformować komisję rekrutacyjną, że choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie komisji rekrutacyjnej muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego kandydata jako objawów „niepokojących”.
 7. Prosimy o unikanie grupowania się i zachowanie odstępu co najmniej 1,5 metra.
 8. Prosimy o przynoszenie pełnego kompletu dokumentów, z kserokopiami itp. – to ważne, żeby ograniczyć czas składania dokumentów i przebywania w budynku.
 9. Prosimy o przyniesienie ze sobą własnego długopisu.
Posted in ogłoszenia, ogłoszenia sekretariatu.