Czasowniki wyrażające stany emocjonalne w przekładzie czesko-polskim

Elżbieta Kaczmarska

Metody ustalania ekwiwalentów czasowników wyrażających stany emocjonalne w przekładzie czesko-polskim na materiale z korpusu równoległego InterCorp

Prezentowane opracowanie koncentruje się na problemie ustalania polskich ekwiwalentów czeskich czasowników. Celem analizy jest sprawdzenie, jaka metoda potrafi najlepiej poradzić sobie z tym zadaniem oraz jakie faktory determinują wybór ekwiwalentu. Przedmiotem analizy są czeskie jednostki odnoszące się do różnych stanów psychicznych czy emocjonalnych. Badanie prowadzone jest na materiale z korpusu równoległego InterCorp.

Ze Wstępu

 

 

 

SPIS TREŚCI

 • Wstęp
 • Problemy ustalania ekwiwalencji
 • Przekład a studia kontrastywne
 • Dane korpusowe
 • Studia przypadków
 • Przypadek 1 – zdát se
 • Przypadek 2 – trápit
 • Przypadek 3 – soucítit i soustrast
 • Przypadek 4 – závidět i žárlit
 • Przypadek 5 – mít rád i milovat
 • Projekt algorytmu ułatwiającego ustalanie ekwiwalentów
 • Przypadek 6 – toužit
 • Wnioski
 • Załącznik 1
 • Załącznik 2
 • Methods of determining equivalents of verbs expressing emotions in translation from Czech to Polish, based on texts from the InterCorp parallel corpus
 • Metody určování ekvivalentů sloves vyjadřujících emoce v překladu z češtiny do polštiny na základě textů z paralelního korpusu InterCorp
 • Źródła
 • Bibliografia
Posted in publikacje pracowników, wiadomości.