Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, wydała 18 marca komunikat dotyczący składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego. W komunikacie zostały zawarte informacje dotyczące stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów oraz stypendiów Erasmus.

Przedstawiamy wybrane informacje zawarte w komunikacie prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. Pełna treść komunikatu znajduje się w załączonym pliku >>

Składanie wniosków

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa wniosków będzie prowadzona przez USOSweb i mailowo. Dla ułatwienie dostępu do pomocy materialnej, zarówno w przypadku wniosków o stypendium socjalne jak i zapomogi, wyjątkowo akceptowane będą skany lub wyraźne zdjęcia oryginałów dokumentów oraz wygenerowany z USOSweb wniosek w PDF-ie (nie musi być podpisany). Na tej podstawie będą rozpatrywane wnioski. Jednocześnie Studenci i Studentki, którzy będą wnioskować, o któreś ze świadczeń, zobowiązani będą do dostarczenia, w późniejszym terminie oryginałów dokumentów. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o stypendium socjalne na semestr letni, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę rejestrują wnioski o stypendium w USOSweb, generują z USOSWeb PDF wniosku i wysyłają PDF na adres mailowy:

studenci:

doktoranci:

Uwaga! Brane pod uwagę będą tylko maile w domenach identyfikowanych z uniwersytetem (np. @student.uw.edu.pl).

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony: w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy do 20 kwietnia stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca. Złożenie wniosku między 21 kwietnia a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Terminarze wnioskowania o ww. świadczenia zamieszczone są również w USOSweb w zakładce Wnioski.

Wypłaty stypendiów

Wypłaty wszystkich przyznanych studentom i doktorantom świadczeń odbywają się zgodnie z ustalonymi terminarzami.

Zapomogi

W przypadku pytań związanych z zapomogami prosimy o kontakt z Komisją ds. zapomóg (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl).

Stypendia Erasmus

Stypendia Erasmus są wypłacane zgodnie z obowiązującymi zasadami i w ustalonych terminach. W przypadku powrotu do Polski należy o tym niezwłocznie e-mailowo poinformować Biuro Współpracy z Zagranicą.

 

Źródło informacji

Posted in wiadomości, wydarzenia.