Ignacy Doliński

dr Ignacy Doliński

doktor

Adres e-mail: i.m.dolinski@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • wicedyrektor ISZiP (2003-2005)
 • opiekun Koła Naukowego Slawistów (2000-2017)
 • zastępca redaktora naczelnego (od 2003 r.) „Zeszytów Łużyckich”
 • sekretarz redakcji (od 2016 r.) „Zeszytów Łużyckich”
 • członek Komisji Rekrutacyjnej ISZiP (różne lata)
 • przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ISZiP (2010/11)
 • sekretarz Komisji Konkursowej Wydziału Polonistyki UW (2003- 2005)
 • członek Wydziałowej Komisji Wyborczej UW (2024–)
 • członek Polskiej Komisji Narodowej Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (OLA) przy MKS (od 2002 r.)
 • członek Polskiej Komisji Narodowej Atlasu języków Europy (Atlas linguarum Europae, ALE)
 • konsultant zasad latynizacji nazw macedońskich i bułgarskich (Główny Urząd Geografii i Kartografii)

Zainteresowania

słowotwórstwo słowiańskie, słowiańskie językoznawstwo diachroniczne (zwł. południowosłowiańskie),
homonimia międzyjęzykowa

Przebieg kariery naukowej

 • doktorat: 1999 (Instytut Filologii Słowiańskiej UW)
 • absolwent Studiów Podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” (Instytut „Polonicum”, UW)

Ponadto:

 • recenzent 3 publikacji książkowych
 • promotor ok. 30 prac licencjackich
 • recenzent (po 2004 r.) 10 prac magisterskich i 42 licencjackich
 • opiekun 2 studentów MISH UW

Publikacje

Artykuły, monografie, tłumaczenia

 • współautor ponad 50 artykułów (w tym ponad 30 opublikowanych map dialektalnych z komentarzami);
  kilka opublikowanych za granicą
 • współautor 4 monografii książkowych
 • współautor 3 tłumaczeń naukowych
 • współredaktor 11 publikacji książkowych (w tym 7 tomów „Zeszytów Łużyckich”)

Udział w grantach

 • współpracownik grantu KBN 1H01D 011 29 (OLA, przy IJP PAN)

Popularyzacje

 • popularyzator nauki (Fundacja „Babel”, 2015/2016)

Nagrody

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2005 r., z okazji jubileuszu 95-lecia slawistyki na UW)
 • Nagroda Rektora UW (2000 r., za doktorat)