Ewa Siatkowska (1930-2020)

profesor doktor habilitowany

Zainteresowania

historia języka, leksykologia, ostatnio także kulturoznawstwo

Przebieg kariery naukowej

W roku 1951 została zastępcą asystenta w Seminarium Slawistycznym, od r. 1954 była asystentką Katedry Filologii Słowiańskiej, następnie adiunktem, docentem i profesorem w Instytucie Filologii Słowiańskiej UW (była to wciąż ta sama instytucja o różnych nazwach). Przepracowała tu nieprzerwanie 51 lat. Zajęcia dydaktyczne prowadziła dla studentów polonistyki, rusycystyki i przede wszystkim slawistyki (bohemistyki). Przez pewien czas była kierownikiem Zakładu Bohemistyki. Przygotowała ponad 100 publikacji, w tym kilka książek (ostatnia „Słowa” wydana w roku 2015).

Publikacje

Wybrane publikacje po 2012:

Książki

 • Słowa. Monografie leksykalne, Warszawa 2015, Wydawnictwo MM, 250 s.

Artykuły

 • Aksjologiczne aspekty współczesnej literatury wspomnieniowej (w:) O wartościach i wartościowaniu. Historia – Literatura – Edukacja, red. Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm 2012, s. 181-194.
 • Bawić kogoś, bawić się, zabawa jako wartości w rozumieniu pozajęzykowym i w języku, „Rocznik Slawistyczny”, red. Iwona Łuczuk, LXI (Wrocław) 2012, s. 113-125.
 • Imiesłowy w Biblii Brzeskiej (…) (w:) Materiały z konferencji 8.06.2013, red. R. Leszczyński, Łódź XLVI 2012, s. 39-54.
 • Konkurencja czynników zewnętrznych i wewnętrznych w tworzeniu polskich i czeskich feminatiwów (przyczynek do badań nad płcią kulturową) (w:) Oblicze płci. Język – kultura – edukacja , red. Małgorzata Karwatowska, Jolanta Szpyra – Kozłowska, Lublin 2012, s. 129-138.
 • Łużyczanie w cudzych oczach (zarys problematyki na podstawie wybranej literatury przedmiotu) (w:) Pytannja sorabistyky, Fundacja dlja serbołużic’koho narodu, red. Wladimir Motornyj, Ditrich Scholze, Lwów 2012, s. 176 – 187.
 • Czy baza dialektalna, czy piśmiennictwo odgrywają główną rolę (…) (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana prof. B. Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaszczyk, Poznań 2013, s. 177-187.
 • Dlaczego mężczyzna się żeni, a kobieta wychodzi za mąż? „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” XLVIII, red. Kwiryna Handke, Warszawa 2013, s. 79-96.
 • Ekwiwalenty górnołużyckich i polskich leksemów zabawa, gra , „Zeszyty Łużyckie” XLVIII, red. Jerzy Molas,(Warszawa) 2013, s. 85-97.
 • Humor jako leksem wartościujący (w:) Humor w perspektywie kulturowej i językowej, red. Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin, Lublin 2013, s. 139-147.
 • Profesor Zdzisław Stieber jako dydaktyk i opiekun naukowy (garść osobistych wspomnień i refleksji (w:) Zdzisław Stieber (1903-1980). Materiały i wspomnienia, red. Dorota Rembiszewska, Warszawa 2013, s. 157-162.
 • Dylemat „płeć języka” czy „język płci”, czyli co było wcześniej kura czy jajko? (w:) O płci, ciele i seksualności w języku i mediach, red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec, Beata Jarosz, Lublin 2014, s. 51-60.
 • Kilka kwestii spornych w badaniach nad „De morte prologus” (w:) Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią, red. Andrzej Dąbrówka i Paweł Stępień, (Warszawa) 2014, s. 23-31.
 • Matka.matrona, dama. Trzy wizerunki kobiety godnej szacunju, „Język Polski” XCIV, 3 (Kraków) 2014, s. 239-249.
 • Obraz śmierci w paralelnych tekstach polskich i czeskich, „Prace Filologiczne” LXV, red. Halina Karaś, Warszawa 2014, s. 377-386.
 • O polskim chudym i czeskim chudym z punktu widzenia semantyki i aksjologii, „Rocznik Slawistyczny” LXIII, red. Iwona Łuczuk” (Wrocław) 2014, s. 99-112.
 • Polsko-czeskie gry i zabawy,”Poradnik Językowy” 2014, 2, red. Stanisław Dubisz, Warszawa, s. 96-103.
 • Ilościowy rozwój języków słowiańskich w badaniach XIX-wiecznych i dziś (w:) Tradycja i wyzwania, Kraków 2015, s. 95-102.
 • Miłość nie jedno ma imię. Wybrane górnołużyckie i polskie słownictwo emocjonalne, „Zeszyty Łużyckie” XLIX, red. Jerzy Molas, Warszawa 2015, s. 187-204.
 • Pol. miłość to nie czes. milost, ale láska, pol. łaska to nie czes. láska, ale milost. Dlaczego ?, „Bohemistyka” 4/2015, red. Mieczysław Balowski, Warszawa, s. 155-165.
 • Polski i ukraiński majdan i wszystko co się z nim wiąże (w:) Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych,red. Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa, Lublin – Włodawa 2015, s. 123-126.

Książki rodzinno-wspomnieniowe

 • Gościccy. Galeria portretów, współautorstwo i redakcja całości Ewa Siatkowska, wydawnictwo MM, Warszawa 2012, 182 s.
 • Wskrzeszony czas. Wspomnienia z Rosji carskiej, sowieckiej, Persji, Powstania Warszawskiego, obozów koncentracyjnych i prześladowań powojennych, red. Ewa Siatkowska, Barbara Jacobson, Jan Metze, Ko-Le-Gro, Poznań-Warszawa 2012, 174 s.