Robert Kulmiński

dr hab. Robert Kulmiński Zastępca dyrektora Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej

 

doktor habilitowany, profesor uczelni

Adres e-mail: r.kulminski@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • zastępca dyrektora ds. finansowych i ogólnych,
 • koordynator ds. mobilności w ISZiP (Erasmus+),
 • członek Rady Naukowej ISZiP,
 • członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego,
 • ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, członek Zespołu Oceniającego,
 • członek Europejskiej sieci na rzecz ewaluacji badań w naukach humanistycznych i społecznych (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities, ENRESSH).

Zainteresowania

 • współczesna kultura czeska, w tym w szczególności kultura popularna, tanatologia, teoria kultury, metodologia badań antropologicznych,
 • niepoprawny fan czerwonych diabłów, regularnie uganiający się za piłką.

Przebieg kariery naukowej

 • magisterium: 2001 (IFS UW), 2004 (IKP),
 • doktorat: 2005 (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski),
 • habilitacja: 2017.

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach

 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: Mapping and Boosting Digital Humanities in the Visegrad region, 2022-2023, we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze; Uniwersytetem Loránda Eötvösa (ELTE); Instytutem Historii, Słowackiej Akademii Nauk; Centrum Badań nad Historią Transformacji (RECET), Uniwersytetem Wiedeńskim; Centrum pro studium populární kultury – wykonawca.
 • 4EU+, Workshop Digital Studies of Culture in Central Eastern Europe, 2023 we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze – wykonawca.
 • CENTRAL (Central European Network for Teaching and Research in Academic Laison), Mapping the Scenes: Digital Humanities in Cultural Studies in Central and Central Eastern Europe, 2022, we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze; Uniwersytetem Loránda Eötvösa (ELTE) oraz Uniwersytetem Wiedeńskim.
 • Popular culture and subcultures in the post-socialist societies of Central Eastern and South Eastern Europe, 2013-2016, World University Service, Austria, PATTERNS_Lectures Higher Education Development, wykonawca. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze, Instytutem Historii Politycznej w Budapeszcie, Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacką Akademią Nauk w Bratysławie, Instytutem Etnologii i Badań nad Folklorem w Zagrzebiu, Centrum Badań Kultury Popularnej w Pradze, Uniwersytetem im. Franciszka Palackiego w Ołomuńcu.
 • Samospalenia w Polsce, Czechosłowacji i Czechach. Ryszard Siwiec, Jan Palach, Akce Pochodeň 2003, 2011-2015, Narodowego Centrum Nauki, autor projektu, kierownik projektu, wykonawca projektu.
 • Interdisciplinary Innovation of Cuture Studies Teaching at Palacký University in Olomuoc, 2014, European Social Fund in the Czech Republic, Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, uczestnik projektu. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem im. Franciszka Palackiego w Ołomuńcu.
 • Wizerunek medialny Polski w prasie czeskiej – warsztaty metodologiczne, 04. 2013 – 12. 2013, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie, autor projektu, kierownik projektu, wykonawca projektu. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem im. Franciszka Palackiego w Ołomuńcu.
 • Samospalenia w wyobraźni społecznej, 2011, konkurs na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW,  autor projektu, kierownik projektu, wykonawca projektu.
 • Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu w krajach Europy Środkowej, 2010/2011, Fundusz Wyszehradzki, współautor projektu, wykonawca projektu. Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Czeskiej Literatury i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Karola w Pradze, Instytutem Literaturoznawstwa Węgierskiej Akademiii Nauk oraz Instytutem Literatury Słowackiej, Słowackiej Akademii Nauk.
 • Platforma e-learningową do nauki języka czeskiego, 02.2006 – 10.2006, Fundusz Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2006, Komitet Badań Naukowych, wykonawca projektu.
 • Wizja śmierci w prozie czeskiej lat 1945-1989,  06.10.2004 – 05.10.2006, Komitet Badań Naukowych autor projektu, wykonawca projektu.

Publikacje

Monografie autorskie

 • Śmierć w Czechach. Wizja śmierci w prozie czeskiej 1954 – 1989, Warszawa 2008, ss. 162.
 • Tu pali się ktoś. Ryszard Siwiec, Jan Palach, Zdeněk Adamec, Libron, Kraków 2016, ss. 240.

Artykuły i rozdziały

 • Tożsamość Milana Kundery, w: red. Joanna Goszczyńska, Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich, Warszawa 2003, t. 1, , 209-226.
 • Śmierć i Tożsamość, w: red. Joanna Goszczyńska, Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich, Warszawa 2004, t. 2, 177-193.
 • Żywe pochodnie wciąż płoną, „Rzeczpospolita”, dodatek ,,Plus minus”, 21-22 luty 2004, nr 44, s. 13.
 • Karnawalizacja wojny – Jiří Weil ,,Život s hvězdou” w: red. Mieczysław Balowski, Jiří Svoboda,Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych 2004.
 • Śmiech wobec śmierci, ,,Pamiętnik słowiański” 2004, tom LIV zeszyt 1, 2004, s. 3-14.
 • Eros i Tanatos w wyobraźni literackiej. Wybrane przykłady prozy czeskiej XX wieku, w: red. Jacek Kolbuszewski, Problemy współczesnej tanatologii, Wrocław 2004, t. 8, s. 455-463.
 • Wojna jako karnawał w: red. Izabella Mala, Zofia Tarajło-Lipowska, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław 2004, t. 6.
 • Tożsamość między słowami, w: red. Joanna Goszczyńska, Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich, Warszawa 2005, t. 3, s. 97-122.
 • Tanatologia w Czechach, w: red. Jacek Kolbuszewski, Problemy współczesnej tanatologii, Wrocław 2005, t. 9.
 • Śmierć w czeskich słownikach, w: red. Joanna Królak, Jerzy Molas, Slavica leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, Warszawa 2006, 149-160.
 • Wierzę w ateizm”, czyli religijność nowożytnych Czechów (1948-1989), „Pamiętnik słowiański”, zeszyt 1, 2007, s. 3-15.
 • Pábitelé, „Communicare. Almanach antropologiczny”, nr 2, 2007, s. 250-260.
 • Samospalenia – Czechosłowacja 1969, Czechy 2003, w: red. Jacek Kolbuszewski, Problemy współczesnej tanatologii, Wrocław 2007, t. 11, s. 177-184.
 • Český rozhlas – wspólnota słuchaczy, w: red. Joanna Goszczyńska, Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, Warszawa 2008, s. 217-229.
 • Źródła czeskiej kultury masowej – zarys zjawiska, „Pamiętnik słowiański” , zeszyt 1, 2009, s. 93-104. (W języku czeskim elektronicznie: Zdroje masové kultury na českém území – úvod do studia: http://projekt.cspk.eu/wp-content/uploads/sites/2/2014/11/ZRODLA-upr.pdf )
 • Made In Czechoslovakia, „Dialog”, nr 9, 2009, s. 8-15.
 • Praktyki czasu, w: red. Nicole Dołowy-Rybińska, Anna Gronowska, Agnieszka Karpowicz, Paweł Rodak, Sploty kultury, Warszawa 2010, s. 626-637.
 • PRAGA NIE-MAGICZNA? – PLAC WACŁAWA – czeski krajobraz narodowy , w: red. Joanna Goszczyńska, Grażyna Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2010, s. 231-255 .
 • Major Zeman znowu nadaje. Kilka uwag o kulturze repetycji , w: red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Pop-komunizm: doświadczenie komunizmu a kultura popularna, Kraków 2010, s. 229-239.
 • Oblicza Palacha, w: red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Komunistyczni bohaterowie, Warszawa – Kraków 2011, s. 421-432.
 • Etnografia komunizmu – artefakty reżimu komunistycznego w Czechach po 1989 roku, w: red. Joanna Goszczyńska, Joanna Królak, Robert Kulmiński, Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, Warszawa 2011, s. 278-294.
 • Wobec samobójstwa, w: red. Natalia Długosz, Tabu w oku szeroko otwartym, Poznań 2012, s. 75-94.
 • ČESKÝ ČLOVĚK na progu wielkiej zmiany, „Pamiętnik Słowiański“, zeszyt 1-2, 141-152.
 • Społeczny wymiar kremacji w Polsce i Czechach, w: red. Grzegorz P. Bąbiak, Joanna Królak, Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX w., Warszawa 2012, s. 131-144.
 • „Právě běží” – televize a identita, w: red. Daniel Ondřej, Kavka Tomáš, Machek Jakub, Populární kultura v českém prostoru, Karolinum 2013, s. 158-168.
 • Rubieże ideologii. Komunistyczna Partia Czech i Moraw, czyli komunizm po komunizmie, w: red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Komunizm na peryferiach, Warszawa – Kraków 2013, s. 288-303.
 • Wietnamczycy w Czechach, „Zeszyty Łużyckie” 2014, nr 48, s. 361-374.
 • „D 66” – konkursy piękności w Czechosłowacji, w: red. Zuzanna Grębecka, Magdalena Bogusławska, Robert Kulmiński, Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, Warszawa-Kraków 2014, s. 79-96.
 • Ne-místo – Praha hlavní nádraží, w: red. Tereza Blažková, Krajina jako antropologická čítanka, Praha 2015, s. 77-90.
 • ZOBACZYĆ/USŁYSZEĆ/DOTKNĄĆ OBCEGO – o antropologicznych sposobach nauczania kultury obcej, w: red. Zdeněk Pechal, DIALOG SLOVANSKÝCH KULTUR, Olomouc 2015, s. 49-61.
 • Wojna czeska–wojna polska? – czyli o obrazie i wizerunku słów kilka, w: red. Joanna Goszczyńska, Wojna-retoryka walki, Warszawa 2015, s. 183-195.
 • Problemy badań czechosłowackiej kultury popularnej, „Bohemistyka” 2015, nr 3, 251-258.
 • Sztuka domowa, w: red. Danuta Sosnowska, Fabryka Słowian, Warszawa 2017, s. 363-33.
 • Tam, gdzie płonął krzew w biały dzień, w: red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski, Ułamek błękitu i chmur. Warszawa Tadeusza Konwickiego, Warszawa 2017, s. 182-194.
 • Granica etniczna w prasie czeskiej i słowackiej mniejszości narodowej w Polsce, „Zeszyty Łużyckie” 2017, nr 51, s. 155-174.
 • Jan Palach w Czeskiej poezji, „Prace filologiczne. Literaturoznawstwo”, 2017, nr 7, s. 243-256.
 • „Nasza grupa złożona jest z ochotników, zdecydowanych spalić się dla naszej sprawy…”, w: red. Karolina Ćwiek-Rogalska, Marcin Filipowicz, Słowiańska pamięć, Warszawa-Kraków 2017, s. 193-210.
 • Nieoczywista Polska Václava Buriana, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2018, nr 14, s. 345-354.
 • Dovolená v protektorátu – paměť v populární kultuře, „Art Communication & Popculture” 2018, nr 2, s. 7-23.
 • Samospalenia jako gest performatywny – przykład Jana Zajíca, „Suicydologia”, 2018, nr 10, s. 99-106.
 • Evaluating publication trends and internationalization of selected SSH journals: evidence from Czech Republic and Poland, “Evaluační teorie a praxe”, 2019, nr 7 (2), s. 1-13 (współautor Ondřej Daniel).
 • The Timid Giant: The Early Days of Czechoslovak Television, “Mediální studia” 2020, nr 3, s. 322-341.
 • Paradygmat czeskiego bohatera narodowego – wokół filmu Roberta Sedláčka Jan Palach, „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”, 2020, nr 2, s. 41-62.
 • Kto odwiedza uzdrowiska?, „Turystyka kulturowa”, 2022, nr 125 (4/22), s. 86-102.
 • „Braliśmy w tym udział…”. Wspomnienia członków Komunistycznej Partii Czechosłowacji, w: red. Maciej Falski, Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska, Czechy, przez naukę języka do rozumienia kultury, Libron 2023, s. 165-185.
 • Jáchymov: Borders of Oblivion, „Journal of Nationalism, Memory & Language Politics” 2023, nr 17, s. 184-202.

Redakcja tomów zbiorowych

 • Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, red. Zuzanna Grębecka, Magdalena Bogusławska, Robert Kulmiński, Warszawa-Kraków 2014, ss. 305. 
 • Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, red. Joanna Goszczyńska, Joanna Królak, Robert Kulmiński, Warszawa 2011, ss. 360.

Hasła przedmiotowe

 • Hasło: Kultura repetycji, w: red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Pop-komunizm: doświadczenie komunizmu a kultura popularna, Kraków 2010, s. 356-357.
 • Hasło: Moda, w: red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka,, s. 357-358.

Przekłady naukowe

 • Z języka czeskiego: Vít Schmarc, Dzień, w którym wezwał nas wódz, w: red. Joanna Goszczyńska, Joanna Królak, Robert Kulmiński, Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, redakcja, Warszawa 2011. 
 • Z języka czeskiego: Hanáková Petra, Ślepa plamka w oku postępu: wypieranie przestrzeni prywatnej w filmach realizmu socjalistycznego, w: red. Joanna Goszczyńska, Joanna Królak, Robert Kulmiński, Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich, redakcja, Warszawa 2011

Recenzje

 • Włodzimierz Wysoczański, Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 872, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 2013, nr 48, s. 271-274.