Marta Cmiel-Bażant

doktor

Adres e-mail: m.cmiel@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • administrator treści na stronie slawistyka.uw.edu.pl,
 • tutor akademicki (Certyfikat Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense, 2017),

Zainteresowania

literatura, kultura popularna i sztuka słoweńska, krytyka literacka

Przebieg kariery naukowej

2017 praca doktorska: Słoweńska krytyka literacka okresu międzywojnia (1918–1941), promotor: prof. Zdzisław Darasz. Dysertacja obroniona z wyróżnieniem na kierunku kulturoznawstwo.

2010 magisterium: Wybrane słowiańskie parafrazy Antygony Sofoklesa z drugiej połowy XX wieku, promotor: prof. Joanna Goszczyńska. Magisterskie studia kulturoznawcze w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone z wyróżnieniem. Specjalność: słowenistyka.

2008 licencjat: Podróż ku sobie samemu. „Posmehljivo poželenje” Draga Jančara, promotor: prof. Zdzisław Darasz.

Granty badawcze

2017/2018 Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVII-XX w.), udział w projekcie grantowym realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki (nr 2014/13/B/HS2/01057). Kierownik projektu: prof. IS PAN Grażyna Szwat-Gyłybowa. Przygotowanie haseł podporządkowanych: Odrodzenie narodowe w Słowenii, Słoweńska szkoła psychoanalizy, Czefurzy, Austroslawizm, Słoweński personalizm, Słoweński egzystencjalizm.

Projekty badawcze

Indywidualne projekty badawcze w ramach badań naukowych młodych naukowców DSM:

 • 2017/2018       Subwersywne i kontestacyjne oblicze kultury słoweńskiej a zmieniające się ramy ideologiczne, państwowe i instytucjonalne
 • 2015/2016       (De)Konstruowanie słoweńskości w publicystyce, historiografii, literaturze i w sztukach plastycznych)
 • 2013/2014       Rozwój badań humanistycznych w Słowenii i w Polsce
 • 2012/2013       Między kulturą a polityką – humanistyka słoweńska w dwudziestym wieku
 • 2011/2012       Słoweńska krytyka literacka okresu międzywojnia (1918-1941)
 • 2007/2008     Polacy w Słoweniibadania terenowe polegające na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów dotyczących adaptacji kulturowej i na obserwacji uczestniczącej. Projekt zespołowy, zakończony wystawą i publikacją książkową.

Publikacje

Redakcja naukowa

Od makrostruktur do mikrohistorii. Instytucje po 1989 roku na Bałkanach oraz w Europie Środkowej i Wschodniej, ISZiP/Libron, 2019 (wraz z Angeliką Kosieradzką).

Artykuły

 • Wstęp w: Od makrostruktur do mikrohistorii. Instytucje po 1989 roku na Bałkanach oraz w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa-Kraków, 2019, s. 7-12 (wraz z A. Kosieradzką).
 • Interdisciplinarnost kulturološko zasnovanega študija slovenistike na Univerzi v Varšavi, w: 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, red. Mojca Smolej, Ljubljana 2019, s. 129-134.
 • Słoweńcy i Europa Środkowa, „Slavia Meridionalis” nr 18 (2018).
 • Przemiany słoweńskojęzycznej sfery publicznej w okresie międzywojennym (w:) Fabryka Słowian: Modernizacje, red. Danuta Sosnowska, Warszawa 2017.
 • Podmiot przegląda się w innym. Drago Jančar i Aleš Debeljak w Ameryce (w:) Czytać, wędrować, być, red. Magdalena Bogusławska, Joanna Goszczyńska, Jasmina Šuler-Galos, Warszawa 2016, s. 133–145.
 • Načini razumevanja in konstruiranja slovenstva v času prve jugoslovanske države (1918–1941), na podlagi odmevnih glasov kulturnih delavcev (w:) Slovanski jeziki na stičišču kultur, red. Rok Andres, Megi Rožič, Nina Zavašnik, Lidija Rezoničnik, Ljubljana 2016, s. 95–101.
 • Funkcijsko zaznamovana ‘kvazipoimenovanja’ v jeziku literarne vede, esejistike in kritike. Iz zgodovine pojmov dekadenca in dekadentnost. (w:) Obdobja v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve), red. Andreja Žele, Ljubljana 2013, s. 77–82.
 • Badanie historycznych wspólnot interpretacyjnych na przykładzie słoweńskiej krytyki literackiej okresu międzywojnia (w:) „Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego”, Nr 1 (4)/2013 – „Pożytki z czytania”, Warszawa 2013, s. 18–24.
 • Alpski svet v „Krstu pri Savici” France Prešerna in romantična podoba narave (w:) Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, red. Aleksander Bjelčević, Ljubljana 2012, s. 129–133.
 • O czym milczy „Antygona” Dominika Smolego? Z problemów interpretacji dramatu poetyckiego (w:) „Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 2 (1)/2011 – nieZapisane, Warszawa 2011, s. 120–128.
 • Adaptacja kulturowa w: M. Cmiel, A. Kołeczek, P. Lament, A. Łubińska, A. Pieńkowska, Polacy w Słowenii, Warszawa 2009.

Przekłady

 • Stanislava Chrobáková Repar, Inicjacje – czyli transkulturowość w języku człowieka oraz cykl wierszy Wieloletnie międzyczasy (w:) „Tekstualia” nr 3 (46) 2016.
 • Nenad Jelasijević, Kompleksowy tragizm zwodniczej wielokulturowości (w:) „Didaskalia”, nr 132, kwiecień 2016.
 • Stanislava Chrobáková-Repar „Slovenka do kwadratu”  monodram, Dom Kultury Śródmieście.
 • Stanislava Chrobáková-Repar, Wyszehrad plus, z karty pamięci (w:) „Tekstualia” nr 3 (30), 2012, s. 185‒192.
 • Varja Velikonja, Reborn (w:) „Tekstualia” nr 3 (30), 2012, s. 181‒184.
 • Katja Mihurko Poniž, Rozszerzanie horyzontu (w:) „Tekstualia” nr 3 (30), 2012, s. 175‒179.
 • Jurij Hudolin, Ingrid Rosenfeld (fragment powieści) (w:) „Tekstualia” nr 3 (30), 2012, s. 43‒59.
 • Maja Novak, Misterium lewej windy (w:) Noc w Lublanie, Gdańsk 2009, s. 149‒163.
 • Janez Bogataj, Zwyczaje i obyczaje okresu Bożego Narodzenia w Słowenii – związki pomiędzy tradycją i współczesnością. (w:) Współczesna kultura słoweńska i jej źródła, red. Z. Darasz Warszawa 2009, s. 15‒35.