Nowości biblioteczne – styczeń ’17

Memory of Old Serbia and the Shaping of Serbian Identity, Bogdan Trifunović, Colloquia Balkanica vol. 3, Warszawa 2015

Informacja na temat książki znajduje się na oficjalnej stronie The Polish Commission of Balkan Culture and History. Biblioteka posiada w swoich zbiorach również poprzedni tom z serii Colloquia Balkanica: The Image of Russia in the Balkans

Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – Języki – Areały – Konceptualizacje, Irena Sawicka, Jolanta Sujecka, Warszawa 2015 (strona www)

„Książka ta jest pomyślana zarówno jako praca naukowa sensu stricte, jak I jako wstęp do bałkanologii jako nauki filologicznej. Stanowić ma kompendium najbardziej podstawowej wiedzy bałkanologa. Nowe treści, będące efektem badań naukowych autorek, to przede wszystkim całościowe opracowanie fonetyki bałkańskiej, znacznie odbiegające od fragmentarycznych ujęć klasycznych i przynoszące inną klasyfikację regionów i nieprezentowane dotąd szczegóły; wyjaśnienie pojęcia „Bałkany historyczne” i „Bałkany kulturowo-mentalne”; sformułowanie ich cech dystynktywnych i zestawienie ich zasięgów z „Bałkanami językowymi”. Dajemy też propozycję metodologii przydatnej w opisie różnych zjawisk arealnych, wynikającą bezpośrednio ze specyficznego charakteru konwergencji w ramach ligi językowej.” (Od Autorek).

Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, Igor Duda, Zagreb-Pula 2015 (strona www)

Utemeljena na raznovrsnim povijesnim izvorima i literaturi, knjiga „Danas kada postajem pionir” prva je znanstvena monografija o Savezu pionira Jugoslavije, njegovim ideološkim polazištima i djelovanju te njegovu mjestu u povijesti djetinjstva.

“Autor je djelom o djetinjstvu I ideologiji jugoslavenskog socijalizma otvorio novu perspektivu u proučavanju djelovanja pionirske organizacije u socijalističkoj Jugoslaviji. Knjiga zapravo otvara vječno pitanje utjecaja structure moci putem obrazovanog procesa na razmišljanja mlađeg naraštaja koji još nije zaražen stajalištima starijih generacija i režima.”

Aleš Gabri, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana

Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi, Andrea MatoševićTea Škokić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2014 (strona www)

“Autori ove knjige kroz niz eseja, koji se kreću panoramom putopisa, stripa, filma i politike, miješaju žanrove pisanja, istraživačke discipline i sadržaje u kojima elokventno razotkrivaju balkanističku potku te fokus prebacuju na mehanizam kojim je balkanistički diskurs ukotvljen u samim balkanskim kulturama. Otkrivat će se tako zašto je Corto Maltese strip junak bez domovine, kako se metaforizira Balkan ili na koje načine imperijalni ženski subjekt u pokušaju vlastite emancipacije stvara nove oblike podređenosti.“

dr. sc. Tomislav Pletenac

“Na nov i produktivan način autori spajaju analitičku optiku kulturne antropologije, književne antropologije, feminističke i postkolonijalne kritike te studije medija. Ova knjiga jasno pokazuje nepredvidljive načine sljubljivanja romantičarskog diskursa o (autentičnim i prirodnim, rodno markiranim) vrijednostima s modernističkim diskursom napretka, obnove i političke utopije, što je bilo posebice produktivno u socijalističkom razdoblju pozitivne resemantizacije Balkana. Ona također nudi vrsne semiotičke i antropološke analize popularno-kulturalnog materijala – putopisa, stripova, filmova, medijskih natpisa – prezentiranog odgovarajućim ilustracijama.”

dr. sc. Renata Jambrešić Kirin

Studenti na severu Kosova i Metohije, Uroš Šuvaković, Jasmina Petrović, Kosovska Mitrovica 2016

Praca prezentuje rezultaty badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów w północnej części Kosowa w latach 2009, 2012, 2013 i 2014 oraz w Belgradzie w 2010 i w 2014 roku. Poruszono w niej m.in problematykę stereotypów etnicznych, stosunku do religii, percepcji patriotyzmu i innych wartości społecznych, stosunku do UE, NATO, Trybunału w Hadze i do statusu Kosowa. Książka zawiera również artykuł poświęcony metodologii przeprowadzonych badań jakościowych. 

Formuły absurdu w twórczości poetyckiej Konstantina Pawłowa, Dorota Gołek-Sepetliewa, Kraków 2011

“Książka poświęcona jest twórczości poetyckiej ważnego współczesnego twórcy bułgarskiego – Konstantina Pawłowa (1933-2008). Pawłow należy do pokolenia debiutującego na początku poststalinowskiej odwilży, zwanego w Bułgarii pokoleniem “kwietniowców”. Jest jednym z nielicznych tam emigrantów wewnętrznych, ograniczonych w swej działalności zakazami cenzury i bezpieki. Podjęcie tematu poety zmuszonego przez system do milczenia, jego powrotu i nowego odbioru po przełomie demokratycznym, dogłębna analiza i interpretacja twórczości poetyckiej przez pryzmat formuł absurdu czynią z przedstawionej pracy ciekawą lekturę, która wzbogaca literaturoznawstwo slawistyczne i polonistyczne kolejnymi przykładami życia literackiego w minionym okresie w byłym bloku radzieckim, a także dalszymi dowodami na korzystanie z groteski i ironii do wyrażenia absurdalności otaczającej rzeczywistości.”

Prof. Aleksander Naumow

Święta góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athosu, praca zbiorowa, red. Marzanna Kuczyńska, Gniezno 2009

“Góra Athos dzięki głębi swojej duchowości i ciągłości historii – nieprzerwanego trwania od ponad tysiąca lat – urosła do rangi symbolu samego prawosławia. Przejmując to, co najlepsze z tradycji Kościoła stała się fundamentem wiary, teologii, centrum życia monastycznego. Umiejscowiona na pograniczu geograficzno-kulturowym wywierała wpływ na najdalsze zakątki chrześcijańskiej ziemi. Nie były to kontakty jednostronne, prócz Greków, znaleźli tam swoje miejsce zakonnicy bułgarscy, gruzińscy, mołdawscy, rosyjscy, serbscy. Określony czas utrzymywano związki z monastycyzmem zachodnim.

Fenomen Athosu, mimo wielu publikacji książkowych, pozostaje niezgłębiony, dlatego zespół badaczy Kolegium Europejskiego UAM oraz z Komisji Slawistycznej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu zaproponował ponowne zainteresowanie się tematem. Akces do projektu zgłosili specjaliści kilku dziedzin (filologowie, historycy, historycy sztuki i kultury, folkloryści) zarówno z polskich ośrodków naukowych (Białystok, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa), jak i spoza naszego kraju – Bułgarii, Macedonii, Ukrainy, Włoch”.

Marzanna Kuczyńska

Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora, red. Ewa Gruszczyńska, Agnieszka Leńko-Szymańska, Warszawa 2016

Wydany przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW tom zawiera piętnaście artykułów poświęconych  problematyce  korpusów równoległych zawierających polski komponent. Wśród autorów  znajdziemy dwie badaczki z naszego Instytutu – dr Milenę Hebal-Jezierską oraz dr Elżbietę Kaczmarską. Obie Panie z ISZiP-u  – wspólnie z prof. Aleksandrem Rosenem z Pragi –   zajmują się korpusowym paralelizmem czesko-polskim.

Posted in nowości biblioteczne and tagged , , , , , .