Polacy i kraje południowosłowiańskie. Polska i Macedonia. Polska i Czarnogóra. Polska kultura w Macedonii. Polska kultura w Czarnogórze

Rok przyjęcia projektu do realizacji – 2004

Okres realizacji projektu – 2004-2006

Numer projektu – 1 H01 074 26

Źródło finansowania projektu – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski

Krótki opis projektu

Efektem prac są dwie publikacje: „Polska i Czarnogóra. Bibliografia. Komentarze” (Warszawa 2007) oraz „Polska i Macedonia. Bibliografia. Komentarze. Studia” (Warszawa 2009).

Badania dotyczyły polskich związków z dwoma regionami kulturowymi Słowiańszczyzny południowej – Bośnią i Hercegowiną, Macedonią i Czarnogórą. Motywem do podjęcia tematu stał się nasilający się w ostatnich latach proces wyodrębniania i wzajemnego dystansowania części regionu. Zjawisko to podlega dokumentacji historycznej oraz analizie kulturoznawczej. Także na gruncie polskim przemiany zachodzące od początku lat 90. na obszarze południowosłowiańskim doczekały się licznych opracowań, zarówno o charakterze naukowym, jak i popularyzatorskim. Zespół pracowników ISZiP pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wrocławskiego podjął próbę systematyzacji tego dorobku w postaci kompendiów bibliograficznych, opatrzonych obszernymi komentarzami. Przygotowane opracowania miały na celu zwrócenie uwagi przede wszystkim na związki historyczne, a także kierunki dotychczasowej recepcji kultur krajów południowosłowiańskich w Polsce, przede wszystkim folkloru, literatury, sztuki. Osobny dział zainteresowań warszawskiego zespołu stanowiły dokonania z zakresu humanistyki, a zwłaszcza slawistyki, stanowiące znaczący wkład w relacje Polski z Bośnią i Hercegowiną, Macedonią i Czarnogórą.