Samospalenia w wyobraźni społecznej – Ryszard Siwiec, Jan Palach, Akce Pochodeň 2003

Temat badawczy realizowany przez dra Roberta Kulmińskiego w ramach konkursu na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW.

Rok przyjęcia projektu do realizacji – 2011

Planowany okres realizacji projektu – 2014

Numer projektu – 2011/01/D/HS3/02113

Źródło finansowania projektu – NARODOWE CENTRUM NAUKI

Kierownik projektu: dr Robert Kulmiński

Krótki opis projektu

Ogólny plan badań zakłada najpierw zebranie a potem analizę poszczególnych elementów aparatu kulturowego, odnoszącego się do samospaleń w Polsce, Czechosłowacji i Czechach, które stanowią poszczególne sposoby konstruowania znaczenia tych wydarzeń w różnych kulturach i w różnym czasie. Przez aparat kulturowy należy rozumieć różne rodzaje mediów – jako przekaźników znaczenia: prasa, telewizja, podręczniki do nauki historii w szkole, materiały zebrane przez Służby Bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji, Internet itd. Wszystkie one w różny sposób i w innym czasie są nośnikami odmiennych znaczeń samospalenia. Analiza poszczególnych materiałów oraz ich porównanie pozwolą rozpoznać wzajemne wpływy, zależności i powiązania oraz mechanizmy kierujące powstawaniem i umieraniem poszczególnych znaczeń w konkretnych przekazach.