Informacje bieżące

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej
w roku akademickim 2019/2020

Rejestracja kandydatów na studia (IRK)

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W INSTYTUCIE SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować przez system IRK lub na maila rekrutacjaiszip.polon@uw.edu.pl

Proszę śledzić komunikaty w systemie IRK na koncie kandydata.

Terminarz rekrutacji:

 
rejestracja na studia w systemie IRK: 05.06.2019 – 05.07.2019
ogłoszenie wyników w systemie IRK: 19.07.2019
przyjmowanie dokumentów: 22-24.07 godz. 9:00-15:00
  25-26.0, godz. 10:00 – 15:00
(II tura – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)

Komisja rekrutacyjna Wydziału Polonistyki przyjmująca dokumenty na studia w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej będzie oczekiwać na Państwa w budynku Instytutu Slawistyki (na tyłach Audytorium Maximum).

KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANIE NA STUDIA POWINNI DOSTARCZYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą oraz kserokopię tego dokumentu (komisja rekrutacyjne poświadczy jej zgodność z oryginałem) – dotyczy tylko kandydatów na studia I stopnia
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą oraz kserokopię tego dokumentu (komisja rekrutacyjne poświadczy jej zgodność z oryginałem) – dotyczy tylko kandydatów na studia II stopnia
 • ankieta osobowa  ze zdjęciem (ankietę można wydrukować z systemu IRK dopiero po wgraniu zdjęcia i jego zaakceptowaniu przez komisję rekrutacyjną) – ankieta dostępna jest na koncie rejestracyjnym w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych” pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – dostępne na koncie rejestracyjnym w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych” pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS
  • UWAGA: jeśli kandydat posiada ELS nie musi wnosić opłaty i drukować podania
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim –  dostępne na koncie rejestracyjnym w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych” pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”
 • deklarację wyboru języka kierunkowego [DEKLARACJA_WYBORU-JĘZYKA – studia I stopnia 2019-20] [DEKLARACJA_WYBORU-JĘZYKA – studia II stopnia 2019-20]. Deklaracja powinna być podpisana przez kandydata

PONADTO, JEŚLI DOTYCZY KANDYDATA:

 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub jego części
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania

PONADTO CUDZOZIEMCY:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności
 • honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – na studia prowadzone w języku polskim

UWAGA – JEŚLI DOKUMENTY DOSTARCZA OSOBA TRZECIA:

 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]
  • UWAGA! dokument ten nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata.
  • UWAGA! dokumenty wydrukowane z IRK muszą być podpisane przez kandydata.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stornie: http://rekrutacja.uw.edu.pl