Tomasz Rawski

doktor nauk społecznych

specjalność: socjologia

Adres e-mail: rawski00@gmail.com

Pełnione funkcje

Sekretarz Redakcji czasopisma „Colloquia Humanistica” (wyd. Instytut Slawistyki PAN);

Członek Polskiej Komisji Bałkanologicznej (The Polish Commission of Balkan Culture and History) przy AIESEE i Wydziale Artes Liberales UW;

Członek Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego (PROP) przy ISZiP UW;

Współpracownik Zakładu Socjologii Polityki IS UW;

                                                                   Członek Association for the Study of Nationalities (ASN);

                                                                   Członek European Sociological Association (ESA).

Zainteresowania

Interesuję się przede wszystkim problematyką nacjonalizmu, polityki pamięci/polityki symbolicznej i budowania państw w krajach byłej Jugosławii (zwł. Bośnia i Hercegowina, Chorwacja) oraz w Europie Wschodniej (zwł. Rosja, Polska). Drugim obszarem moich zainteresowań jest socjologia filmu. Trzeci obszar, dotąd w najmniejszym stopniu eksplorowany naukowo, to historia społeczna/kulturowa dwudziestowiecznej Europy Południowo-Wschodniej.

Przebieg kariery naukowej

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (2018: doktorat – Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego). Obroniłem z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Boszniacki nacjonalizm. Strategie budowania narodu po 1995 roku. Moim promotorem był prof. Jarosław Kilias, a recenzentami rozprawy: dr hab. Marcin Lubaś i dr hab. Krzysztof Jaskułowski.

Absolwent slawistyki (2009: licencjat, 2012: magister – Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego). Obroniłem prace magisterską pt. Mitologia polityczna w jugosłowiańskim filmie partyzanckim (promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk). Wcześniej obroniłem licencjat pt. Knin jako przykład tworzenia się miejsc pamięci narodowej (promotor: dr Maciej Falski, jedna z recenzentek: prof. Jolanta Sujecka).

Absolwent socjologii (2012: licencjat – Instytut Socjologii UW). Obroniłem prace licencjacką pt. Klasa, dyskurs, przemilczenie. Biografia pułkownika Ludowego Wojska Polskiego (promotor: dr hab. Maciej Gdula).

Granty badawcze (wybrane)

Od września 2018 roku pracuję jako badacz przy międzynarodowym grancie Horizon 2020: RePast – Revisiting the Past, Anticipating the Future, gdzie stronę polską koordynuje Fundacja Widok (dr Katarzyna Bojarska). Wcześniej, tj. w latach 2016-2018, byłem laureatem konkursu NCN Etiuda 4, w rezultacie czego realizowałem przy Instytucie Socjologii UW projekt pt. Boszniacki nacjonalizm. Strategie tworzenia granic wspólnoty. W latach 2015-2017 współpracowałem z dr hab. Marcinem Napiórkowskim (Instytut Kultury Polskiej UW) przy jego grancie NCN OPUS, pt. Pamięciowy wymiar transformacji ustrojowej w świetle uchwał kommemoratywnych Parlamentu RP podejmowanych w latach 1989-2014. Ponadto, w latach 2015-2016 byłem zatrudniony przez prof. Jacka Raciborskiego (Instytut Socjologii UW) przy jego grancie NCN OPUS, pt. Państwo współczesne: style działania.

Publikacje naukowe (wybrane)

Pełny wykaz moich publikacji naukowych można znaleźć w kilku miejscach w internecie:

Inne

Poza twórczością naukową zdarza mi się pisać teksty publicystyczne oraz eksperckie (analizy sytuacji). Do tej pory pisałem między innymi dla „Krytyki Politycznej”, stowarzyszenia „Balkanistyka.org”, think tanku Global.Lab, czasopisma „artPAPIER” i innych. Występowałem też kilkukrotnie jako ekspert ds. bałkańskich – między innymi w Polskim Radiu, Radiu Kielce oraz w portalu Al Jazeera Balkans.