26. Konferencja polsko-czeska

Zapraszamy na XXVI Konferencję polsko-czeską:

Człowiek – jego właściwości i zachowania widziane przez pryzmat języka / Člověk – jeho vlastnosti a chování prizmatem jazyka

Rewolucje w polskiej i czeskiej literaturze i sztuce 1918-1939 / Revoluce v polské a české literatuře a umění 1918-1939

organizowaną przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Karola w Pradze,.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Program konferencji (także w pliku PDF):

24 września

Obrady plenarne

(Wydział Polonistyki, sala 4)

9.45-10.00 – uroczyste otwarcie konferencji
10.00-10.25 – ALENA MACUROVÁ, NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ, Reflexe jazyka, řeči a komunikace v českém znakovém jazyce
10.25-10.50 – JAN WIENDL, „Nespoutaná odvaha k revoluci“. Karel Teige mezi svobodou imaginace a vůlí k řádu
Dyskusja

11.30-18.00 – obrady w sekcjach

OBRADY W SEKCJI JĘZYKOZNAWCZEJ

Instytut Języka Polskiego, sala 4

CZŁOWIEK JAKO JEDNOSTKA JĘZYKOWA I TEKSTOWA
11.45- 12.05 – IRENA VAŇKOVÁ, Naďa Hynková Dingová: Člověka hledám. Člověk v jazyce audioorálně-skripturálním a vizuálněmotorickém – sémantické konfrontace
12.05-12.25 – ALICJA NAGÓRKO, Jednostka leksykalna człowiek – problemy definicyjne
12.25-12.45 – JASŇA PACOVSKÁ, Člověk a jeho touha po porozumění pohledem komunikace ve škole
Dyskusja

KONCEPTUALIZACJA I KOMUNIKOWANIE EMOCJI I POSTAW
14.00-14.20 – RENATA GRZEGORCZYKOWA, AGNIESZKA MIKOŁAJCZUK, Miłość własna wśród nazw stanów samoświadomościowych w języku polskim
14.20-14.50 – MARTA FALKOWSKA, Jeszcze o sposobach komunikowania empatii w dyskursie
14.50-15.10 – DAGMARA BANASIAK, Wyśmiewanie w Internecie. (O werbalnych i niewerbalnych środkach perswazji w dyskursie publicystycznym)
Dyskusja

16.00-16.20 – LUCIE SAICOVÁ-ŘÍMALOVÁ, Proměny konceptualizace lidského věku v současné češtině
16.20-16.50 – LUCIE ŠŤASTNÁ, „Zvířecí“ výrazy pro lidský svět. Opozice člověk – zvíře v češtině
16.50-17.10 – KRYSTYNA WASZAKOWA, Co o stanie nieświadomości mówią wybrane leksykony i konteksty użycia wyrażenia nieświadomość
Dyskusja

25 września
Instytut Języka Polskiego, s. 4.

WIARA I WIEDZA W JĘZYKU I MYŚLENIU
10.00-10.20 – Zbigniew Greń, Miejsce sekt na mentalnej mapie świata w społeczności wielowyznaniowej
10.20-10.40 – IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA, Staropolski metajęzyk nazywający zdobywanie wiedzy. Wybrane aspekty
10.40-11.00 – MAŁGORZATA PARYS, Jako bardzo medykowi jest potrzebna astrologia – „procedury medyczne” w kalendarzach astrologiczno-prognostykarskich z I poł. XVIII w.
Dyskusja

NAZWY CECH LUDZKICH W UJĘCIU KONTRASTYWNYM I DYNAMICZNYM
11.30-11.50 – JIŘÍ REJZEK, Výrazy pro ‘(lidskou) vlastnost’ v češtině a jiných slovanských jazycích
11.50-12.10 – ALINA KĘPIŃSKA, Głuch momotliwy i momot głuchy – o rzeczownikowych i przymiotnikowych nazwach ludzkich cech w XVI-wiecznych prze-kładach Ewangelii
Dyskusja

OBRADY W SEKCJI LITERATURY I SZTUKI

24 września

Instytut Polonistyki Stosowanej, sala 7

11.45-12.05 – LIBUŠE HECZKOVÁ, KATEŘINA SVATOŇOVÁ, „Ostranenie.“ Návraty k revoluci formalistů
12.05-12.25 – TOMASZ WROCZYŃSKI, Formistyczna rewolucja Tytusa Czyżewskiego
12.25-12.45 – DARIUSZ DZIURZYŃSKI Duch i awangarda. Stanisław Przybyszewski jako kronikarz i teoretyk rewolucji artystycznej ok. 1918 r.
Dyskusja

13.00-13.20 – MARKÉTA KITTLOVÁ, „Rodí se nový svět, a proto nelze psát postaru“. Reportáže ze Sovětského svazu ve světle teoretických konceptů skupiny LEF: Jiří Weil, F. C. Weiskopf
13.20-13.40 – DANUTA SOSNOWSKA, Wiara wymaga rewolucji – koncepcja aktywnego chrześcijaństwa Josefa Floriana 13.40-14.00 – EDYTA SERAFIN, Rewolucja Josefa Váchala – „Krwawa powieść” jako realizacja idei „metaksiążki”
Dyskusja

15.30-15.50 – PATRYCJUSZ PAJĄK, Machatý – rewolucja zmysłów
15.50-16.10 – GRZEGORZ P. BĄBIAK, „Kobiety i gazety / podobne są zalety…” – rewolucja obyczajowa w dwudziestoleciu międzywojennym (na łamach pisma „Bocian”)
16.10-16.30 – OLGA SŁOWIK, Tożsamość kobieca jako problem filozoficzny” / Filozofický problém ženské identity
Dyskusja

25 września
Instytut Polonistyki Stosowanej, sala 7

11.00-11.20 – JOANNA KRÓLAK, Czeska literatura nieoficjalna wobec „Zwycięskiego Lu-tego” 1948 roku
11.20-11.40 – MICHAŁ FRIEDRICH, „Dzieci rewolucji pijące mleko”. Wizje rewolucji w polskiej kontrkulturze XX i XXI w.
11.40-12.05 LIBUŠE HECZKOVÁ, KATEŘINA SVATOŇOVÁ, Levá avantgarda revolučně mění ženu. Představení projektu Civilizovaná žena (doprovázené projekcí filmu Procitnutí ženy /1928/1932, polské titulky Olga Słowik).
Dyskusja

 

 

Posted in konferencje slawistyczne, wiadomości and tagged .