Milena Hebal-Jezierska

doktor

Adres e-mail: m.hebal-jezierska@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 • kierownik Zakładu Języków i Kultur Słowiańskich ISZiP,
 • kierownik Zespołu Lingwistyki Korpusowej Języków Słowiańskich,
 • przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej z języków: bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, serbskiego, słowackiego, słoweńskiego,
 • członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego,
 • członkini Rady Naukowej Czeskiego Korpusu Narodowego.

Zainteresowania

językoznawstwo czeskie w kontekście zachodniosłowiańskim (szczególnie: morfologia, fonetyka, lingwistyka kulturowa), lingwistyka korpusowa, technologie komunikacyjne, w tym e-learning, dydaktyka języków obcych, język polski jako obcy

Przebieg kariery naukowej

 • magisterium: 2002 (UW),
 • doktorat: 2007 (UW).

Udział w  projektach badawczych

 • Meze a možnosti gramatiky ve světle Českého národního korpusu (Możliwości gramatyki w świetle Czeskiego Korpusu Narodowego) – grant Czeskiej Akademii Nauk (2004 / 2005).
 • Słownik pojęć polityczno-społecznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (część czeska) – grant UW Wydz. Polonistyki oraz Universite de Nancy II (Francja) (2004 / 2005).
 • Internetowy kurs języka czeskiego 2007 (kurs dla początkujących), grant Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Internetowy kurs języka czeskiego 2008 (kurs dla średnio zaawansowanych) – grant Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Statystyka i stylistyka. Próba klasyfikacji stylistycznej tekstów polskich oparta na statystyce zjawisk wewnątrzjęzykowych, z dr hab. Rafałem Górskim z Instytutu Języka Polskiego PAN i dr hab. Markiem Łazińskim z Instytutu Języka Polskiego UW (badania i referat na konferencję PTJ), 2008.
 • Kapitoly z české gramatiky (Wybrane zagadnienia z czeskiej gramatyki), grant Czeskiej Akademii Nauk (2006 – 2009, praca nad książką pod tym samym tytułem 2009-2010, badania są przeprowadzane na Czeskim Korpusie Narodowym).
 • Znak-Język-Rzeczywistość (Instytut Filozofii UW, w ramach projektu: badania na temat obrazu cudzoziemców w Czeskim Korpusie Narodowym), 2009.
 • Tworzenie korpusu równoległego czesko-polskiego w ramach projektu InterCorp z Instytutem Czeskiego Korpusu Narodowego Uniwersytet Karola, 2009-2010.
 • Ręczna anotacja morfoskładniowa Narodowego Korpusu Języka Polskiego – 2009-2010, z Instytutem Podstaw Informatyki PAN.
 • Wyrazy uniwersalne (Universal Words) z Rosyjską Akademią Nauk, Институт проблем передачи информации, 2009.
 • Frekwencja i opozycja w badaniach wariantywności z prof. Neilem Bermelem (University of Sheffield) – (wspólne wystąpienie na konferencji oraz artykuł w druku „Frequency and oppositions in corpus-based research into morphological variation” Badania przeprowadzane na Czeskim Korpusie Narodowym).
 • Korpusowe badania gramatyczne i leksykalne nad językami słowiańskimi (kierownik tematu badawczego) 2011-2012.
 • Zastosowanie korpusowych metod badawczych w dydaktyce języka czeskiego jako obcego (kierownik tematu badawczego) 2012.
 • Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe 2012-2015.
 • European Network of lexicography (COST), członek grupy drugiej WG2 –retrodygitalizacja słowników (2015-2017), grant w ramach COST (finansowany przez Horizon 2020).
 • Ortoepia języków zachodniosłowiańskich, Grant Wyszehradzki 2019-2020.

Publikacje

Monografie

Wariantywność końcówek fleksyjnych rzeczowników męskich żywotnych w języku czeskim, Warszawa 2008.

Kuldanová Pavlína, Petráš Patrik, Hebal-Jezierska Milena, Ortofonia języków zachodniosłowiańskich (poprawna wymowa języka czeskiego, słowackiego i polskiego), Ostrava 2022.
Kuldanová Pavlína, Petráš Patrik, Hebal-Jezierska Milena, Ortoepie západoslovanských jazyků (češtiny, slovenštiny a polštiny), Ostrava 2022.
Kuldanová Pavlína, Petráš Patrik, Hebal-Jezierska Milena, Ortoepia západoslovanských jazykov (čestiny, slovenčiny a poľštiny), Ostrava 2022.
Kuldanová Pavlína, Petráš Patrik, Hebal-Jezierska Milena, Orthoepy of West Slavonic Languages (Czech, Slovak and Polish), Ostrava 2022.

Ćwiczenia

Ćwiczenia z poprawnej wymowy
 
Wydanie elektroniczne:

Kuldanová, Pavlína, Olšiak, Marcel, Milena Hebal-Jezierska. Orthoepy of West Slavonic Languages – Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020. 52 s. ISBN 978-80-7599-172-0.

Wydanie papierowe:
Kuldanová, Pavlína, Olšiak, Marcel a Milena Hebal-Jezierska. Orthoepy of West Slavonic Languages – Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 52 s. ISBN 978-80-7599-145-4.

Redakcja naukowa

Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, Warszawa 2014.

„Prace Filologiczne LXVII” (z E. Kaczmarską) Warszawa 2015.

„Prace Filologiczne LXXIV” (z D. Rembiszewską, P. Weissem), Warszawa 2019.

Artykuły i rozdziały

 • Dystrybucja zakończeń imiesłowu przeszłego czynnego we współczesnym języku czeskim, „Bohemistyka” 4 / 2003, red. M. Balowski, s. 299-320.
 • Koncovkyi, –é v 1.pl. mužských jmen zakončených na -ista, -ita, (w): Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století./Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku., red. M Balowski, J. Svoboda. Wałbrzych-Ostrawa 2004, s. 89-99.
 • Variantnost mužských jmen životných v dativu singuláru (měkký vzor), (w): Korpus jako zdroj dat v češtině., ed. P. Karlík, Brno 2004, s. 89-97.
 • Možnosti a meze variantnosti pádových koncovek měkkých typů mužských jmen životných ve světle Českého národního korpusu, (w): Meze a možnosti gramatiky ve světle Českého národního korpusu, F. Štícha (editor), Praha 2006, s. 88-98.
 • Variantní tvary v rámci vzoru „pán“ ve světle ČNK (nominativ plurálu), (w:) Język i literatura czeska w interakcji/Český jazyk a literatura v interakci, red. M. Balowski, J. Svoboda, Racibórz 2006, s. 75-85.
 • Výhody a nevýhody práce s elektronickým korpusem, (w:) Tzv. základní výzkum v lingvistice — desideratum, nebo realis?, ed. P. Pořízka, V. Polách, Olomouc 2006, s.107-114.
 • Wykorzystanie Czeskiego Korpusu Narodowego przy tworzeniu Słownika pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (część czeska), (w:) Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, red. S. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska, Warszawa 2007, 186-198.
 • Variantnost koncovek -ovi/-u v dativu a lokálu singuláru (typ tvrdý), (w:) Grammar and Corpora 2005, ed. F. Štícha, J. Šimandl, Praha 2007, 122-130.
 • Variantnost některých podstatných jmen v mluveném korpusu, (w:) Čeština v mluveném korpusu (Studie z korpusové lingvistiky), red. M. Kopřivová, M., Waclawičová, Nakladatelství Lidové noviny, Ústav Českého národního korpusu, Praha  2008, str. 89-96.
 • Kolísání sloves v češtině, (w:) Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu, red. M. Balowski, J. Svoboda, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2008, str. 73-80.
 • Výzkum morfologické variantnosti prostřednictvím ČNK, (w:) Grammar and Corpora 2007, ed. F. Štícha, Fried, M., Praha 2008, str. 345-351.
 • Praca z elektronicznym korpusem przy wyszukiwaniu wariantów fleksyjnych, (w:) Językowy świat Słowian zjawiska, interpretacje, znaki zapytania, red. Jolanta Mindak-Zawadzka, Ignacy M. Doliński, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009, str. 101-114.
 • Schizofrenia języka czeskiego – o znaczeniu niektórych końcówek fleksyjnych, (w:) Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, red. Ilona Generowicz, Elżbieta Kaczmarska, Ignacy M. Doliński,  Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009, str. 129-142.
 • Jak se překládají české univerbizáty do polštiny, (w:) Mnohojazyčný korpus InterCorp. Možnosti studia, ed. F. Čermák, Praha 2010, 261-268.
 • Obrazy kolokacyjne wybranych leksemów, należących do pola semantycznego cudzoziemiec (na materiale korpusu języka czeskiego SYN2006PUB) (w:) Res slavisticae, red. J. Goszczyńska, Z. Greń, Warszawa 2010, s. 73-92.
 • Variantnost mužských jmen životných v češtině, (w:) Kapitoly z české gramatiky, ed. F. Štícha, Praha 2011, 437-506.
 • Frequency and oppositions in corpus-based research into morphological variation współautorstwo z Neilem Bermelem, (w:) Gramatik und Korpora 3, Mannheim 2011, 373-388.
 • http://books.google.com/books?id=PqHOU-cF674C&pg=PA373&lpg=PA373&dq=hebal-jezierska
 • Corpus based morphology, (w:) Explorations across Languages and Corpora, Peter Lang: Frankfurt a. Main 2011, 195-206.
 • Kolokační obrazy některých lexémů patřících do sémantického pole cizinec v českém tisku (s metodologickými úvahami), (w:) F. Čermák Korpusová lingvistika InterCorp, Lidové noviny Praha 2011, s. 109-123.
 • Wizerunki kolokacyjne mniejszości romskiej w języku czeskim i słowackim, Zeszyty Łużyckie, z. 46, Warszawa 2012.
 • The Image of a Lexeme Based on the Analysis of Collocations, (w:) (red.) Pęzik P., Corpus Data across Languages and Disciplines, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2012.
 • Collocation Images of Hungarians in Slavonic Languages – Research Report (z M. Bańką, I. Dolińskim i J. Dudą), (w:) (red.) Obrębska A., Practical Applications of Linguistic Research, Łódź 2012. http://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3034/palr.pdf?sequence=1
 • Proč jazz, nikoliv džez? Harmonie grafické podoby lexému a obsahu – jako jeden z činitelů ovlivňujících adaptaci cizojazyčných přejímek? (z M. Bańko), (w:) Čeština v pohledu synchronním a diachronním, red. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová. Praha: Karolinum, 2012, s. 371–375.
 • Podstawowe zasady korzystania z korpusów przy badaniu języka, (w:) Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, red. W. Chlebda, Opole 2013, 17-30.
 • Czesi (z E. Kaczmarską) (w:) Jak zwracają się do siebie Europejczycy, red. nauk. M. Marcjanik, Warszawa 2013, s. 89-110.
 • What can Lexicography Gain from Studies of Loanword Perception and Adaptation, (z M. Bańko) (w:) Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus, Bolzano 2014, 981-992. http://euralex2014.eurac.edu/en/callforpapers/Documents/EURALEX_Part_3.pdf
 • Jazz http://portal.uw.edu.pl/web/approval/jazz_cz, 2013.
 • Kilka uwag dotyczących terminologii, (w:) Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. nauk. M. Hebal-Jezierska, Warszawa 2014, 7-10.
 • Praktyczny przewodnik po korpusie języka czeskiego, (w:) Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. nauk. M. Hebal-Jezierska, Warszawa 2014, 29-54.
 • Praktyczny przewodnik po korpusie języka słowackiego, (w:) Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, red. nauk. M. Hebal-Jezierska, Warszawa 2014, 55-66.
 • Zastosowanie korpusowych profili kolokacyjnych do rekonstrukcji językowych stereotypów Polaka, Czecha i Słowaka w językach zachodniosłowiańskich. „Polonica” 2014.
 • Czesi i Słowacy – swoi czy obcy wobec siebie (analiza korpusowa), (w): Pojęcia zapisane w języku, red. K. Waszakowa, M. Falkowska, Warszawa 2015, s. 188-205.
 • O znaczących konstrukcjach gramatyczno-leksykalnych w badaniach korpusowych nad wizerunkami narodowości – studium pilotażowe, „Studia Filologiczne LXVII” Warszawa 2015, s. 111-130.
 • Wariancja graficzna w procesie adaptacji zapożyczeń (z M. Bańką), „Biuletyn PTJ LXXI”, 2015, s. 141-152.
 • Between the devil and the deep blue sea or between users’ needs and the compilers’ powers: An analysis of the Czech-Polish part of the parallel corpus InterCorp (z E. Kaczmarską, A. Rosenem), (w:) Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora, red. E. Gruszczyńska, A. Leńko-Szymańska, Warszawa 2016, s. 41-65.
 • O różnych korpusowych metodach badawczych − próba krytycznej refleksji (z Ł. Grabowskim), „Komunikacja Specjalistyczna 11”, 2016, s. 65-83.
 • Preferencja i prozodia semantyczna leksemów odnoszących się do członków mniejszości wietnamskiej w językach zachodniosłowiańskich (badanie korpusowe), „ Zeszyty Łużyckie” 2016 r.
 • Słowa roku w czeskim dyskursie publicznym, „Przegląd Humanistyczny” LX nr 3, 2016, s. 95-110.
 • Derywacja nazwisk żeńskich pochodzenia obcego za pomocą końcówki -ová we współczesnej czeszczyźnie, KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA 13. 2017, s. 207-218.
 • Słowa roku w czeskim i polskim dyskursie publicznym (lata 2006–2017), „Tekst i Dyskurs” nr 11, s. 487-502, 2018.
 • Komunikacja interkulturowa czesko-polska – zarys problematyki, „Prace Filologiczne LXXIV”, Wydział Polonistyki, 2019, s. 341-350.
 • Славянската фразеология за изразяване на визуална семантика (z Ilianą Genew-Puhalevą i Joanną Bilińską), „Bulgarski ezik” 2, 2019, s. 81-92.
 • Wybrane problemy z wprowadzeniem prostego języka, „Oblicza Komunikacji” nr 11, Uniwersytet Wrocławski 2019, s-17-26.
 • Formy imienne przymiotników twardotematowych we współczesnym języku czeskim – analiza korpusowa, „Bohemistyka nr 2/2020”, s. 186-206, Poznań.
 • Česko-polská mezikulturní komunikace, In: Lingvistika – korpus – empirie, eds. Jana Bílková – Ivana Kolářová – Miloslav Vondráček, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v.i., Praha 2020, 201-208.
 • Przejrzeć na oczy – widzieć czy wiedzieć? (na materiale bułgarskim, czeskim, polskim, rosyjskim i słoweńskim) s Joannou Bilińskou-Brynk, Ilianou Genew-Puhalewou. w: Widzę, więc wiem, Ana Samardžić, Ninoslav Radaković (red.), Poznań 2020, s. 23 32.
 • Terminologia lingwistyki korpusowej w języku czeskim, polskim i słowackim – wybrane problemy, „Bohemistyka” nr 4, Poznań 2021,  s. 569-588.
 • Wybrane zagadnienia z chińsko-polskiej komunikacji interkulturowej (na podstawie doświadczeń dydaktycznych), w: Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, red. Jasińska A., Wegner T., Kajak P., Warszawa 2021, s. 178-192.
 • Homosexuality in Czech and Bulgarian Lexicographic Description from the Socialist Period (z Ilianą Genew-Puhalewą), „Zeszyty Łużyckie”, tom 59 nr 1, 2023.

Recenzje

 • Rec.: Halina Mieczkowska, Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujęciu typologicznym słowacko-polskim, Kraków 2003, s. 212, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 39, SOW, Warszawa 2004, s. 315-319.
 • Problematika tvarů apelativních feminin, „Naše řeč“, Praha 2008.
 • Ústup protetického –v, „Naše řeč”, ročník 101, č. 5, 2018, s. 289-295.

Artykuły popularnonaukowe

Odpowiedzi na pytania CzytelnikówInternetowej poradni językowej PWN:

Artykuły dla portalu „Słowa na czasie”